29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 184556-2021

14/04/2021    S72

Sverige-Angered: Byggnation av pumpstation

2021/S 072-184556

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 045-113645)

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 123
Ort: Angered
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 424 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Mattias Berg
E-post: upphandling@kretsloppochvatten.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Björlanda pumpkedja

Referensnummer: 21/11
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45232152 Byggnation av pumpstation
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar rivning i etapper av befintlig tryckstegringspumpstation och nybyggnad av två avloppspumpstationer och en tryckstregringspumpstation som ersätter den rivna. Befintliga pumpstationer är i drift under hela byggnationen.

Temporär parkering vid Skra bro.

Objektet är indelat i tre huvuddelar;

Huvuddel 1: Skra bro avloppspumpstation (APST)

Huvuddel 2: Skra bro tryckstregringspumpstation (VPST)

Huvuddel 3: Östergärde avloppspumpstation (APST)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 045-113645

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 16/04/2021
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 30/04/2021
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 16/07/2021
Ska det stå:
Datum: 30/07/2021
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 19/04/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 03/05/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: