Roboty budowlane - 184556-2021

14/04/2021    S72

Sverige-Angered: Byggnation av pumpstation

2021/S 072-184556

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 045-113645)

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 123
Ort: Angered
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 424 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Mattias Berg
E-post: upphandling@kretsloppochvatten.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Björlanda pumpkedja

Referensnummer: 21/11
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45232152 Byggnation av pumpstation
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar rivning i etapper av befintlig tryckstegringspumpstation och nybyggnad av två avloppspumpstationer och en tryckstregringspumpstation som ersätter den rivna. Befintliga pumpstationer är i drift under hela byggnationen.

Temporär parkering vid Skra bro.

Objektet är indelat i tre huvuddelar;

Huvuddel 1: Skra bro avloppspumpstation (APST)

Huvuddel 2: Skra bro tryckstregringspumpstation (VPST)

Huvuddel 3: Östergärde avloppspumpstation (APST)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 045-113645

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 16/04/2021
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 30/04/2021
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 16/07/2021
Ska det stå:
Datum: 30/07/2021
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 19/04/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 03/05/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: