Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roboty budowlane - 184556-2021

14/04/2021    S72

Sverige-Angered: Byggnation av pumpstation

2021/S 072-184556

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 045-113645)

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 123
Ort: Angered
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 424 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Mattias Berg
E-post: upphandling@kretsloppochvatten.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Björlanda pumpkedja

Referensnummer: 21/11
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45232152 Byggnation av pumpstation
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar rivning i etapper av befintlig tryckstegringspumpstation och nybyggnad av två avloppspumpstationer och en tryckstregringspumpstation som ersätter den rivna. Befintliga pumpstationer är i drift under hela byggnationen.

Temporär parkering vid Skra bro.

Objektet är indelat i tre huvuddelar;

Huvuddel 1: Skra bro avloppspumpstation (APST)

Huvuddel 2: Skra bro tryckstregringspumpstation (VPST)

Huvuddel 3: Östergärde avloppspumpstation (APST)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 045-113645

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 16/04/2021
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 30/04/2021
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 16/07/2021
Ska det stå:
Datum: 30/07/2021
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 19/04/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 03/05/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: