Dostawy - 184652-2019

19/04/2019    S78

Belgia-Bruksela: Wypożyczenie i konserwacja dystrybutorów wody pitnej

2019/S 078-184652

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 068-158412)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: CSM 1 05/P001
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 9 innych instytucji i agencji
Adres pocztowy: CSM 1 05/P001
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wypożyczenie i konserwacja dystrybutorów wody pitnej

Numer referencyjny: OIB/2019/OP/0018
II.1.2)Główny kod CPV
42968000 Maszyny wydające
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

— część 1: wypożyczenie i konserwacja dystrybutorów butlowych z zimną wodą i z wodą w temperaturze pokojowej,

— część 2: wypożyczenie i konserwacja zabezpieczonych dystrybutorów podłączonych do sieci wodociągowej, gwarantujących stały dostęp do wody wysokiej jakości.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 068-158412

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 03/06/2019
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/06/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: