Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 184655-2019

19/04/2019    S78    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Итaлия-Испра: Главен сертифициращ орган на ЕС, включително орган за регистрация и орган за разрешения за съвместните интелигентни транспортни системи

2019/S 078-184655

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.E - Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 — Cyber and Digital Citizens' Security
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Главен сертифициращ орган на ЕС, включително орган за регистрация и орган за разрешения за съвместните интелигентни транспортни системи

Референтен номер: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Основен CPV код
48000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Комисията е предвидила в своята стратегия за съвместните интелигентни транспортни системи (C-ITS) (СОМ(2016) 766) няколко важни действия, които да позволят разгръщането на услуги за C-ITS в Европа до 2019 г. Едно от ключовите действия в стратегията е създаването и изпълнението на система на ЕС за управление на удостоверителните данни за сигурност на C-ITS (EU CCMS) за удостоверяване и цялост на всички съобщения на C-ITS в Съюза. Освен това Комисията обяви в стратегията за мобилността на бъдещето (COM(2018) 283) изпълнението на „пилотен проект за общи инфраструктури и процеси за киберсигурност на равнището на целия ЕС, необходими за сигурната и надеждна комуникация“. Правната сигурност на EU CCMS ще бъде осигурена чрез делегиран регламент относно C-ITS, който ще бъде издаден през 2019 г. по силата на Директива 2010/40/ЕС относно интелигентните транспортни системи. С настоящата поръчка избраният изпълнител трябва от името на Европейската комисия да създаде и управлява напълно главен сертифициращ орган, орган за регистрация и орган за разрешения на равнището на ЕС за C-ITS, като изпълнява сертификата на EU CCMS и документите за политика за сигурност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000
48800000
48730000
48731000
48732000
72000000
72212730
72212731
72212732
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749,I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ и помещенията на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Главен сертифициращ орган на ЕС, включително орган за регистрация и орган за разрешения за съвместните интелигентни транспортни системи

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/11/2019
Крайна дата: 31/10/2026
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Поръчката е съставена от две части: директна поръчка за услуги, която обхваща първата, втората и третата фаза, и рамков договор, обхващащ четвъртата фаза, както е определено в тръжните документи.

IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 031-068690
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/06/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/06/2019
Местно време: 11:00
Място:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/04/2019