Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 184655-2019

19/04/2019    S78    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Itálie-Ispra: Kooperativní systém inteligentní dopravy prostřednictvím Evropského kořenového certifikačního úřadu včetně úřadu pro registraci a autorizačního úřadu

2019/S 078-184655

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, JRC — Joint Research Centre, JRC.E - Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 — Cyber and Digital Citizens' Security
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41
PSČ: I-21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Kooperativní systém inteligentní dopravy prostřednictvím Evropského kořenového certifikačního úřadu včetně úřadu pro registraci a autorizačního úřadu

Spisové číslo: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Hlavní kód CPV
48000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Komise ve své strategii C-ITS (COM (2016) 766) do roku 2019 předpokládá řadu důležitých opatření, která umožní nasazení služeb C-ITS v Evropě. Jedním z klíčových kroků strategie je navržení a zavedení systému EU pro správu bezpečnostních pověření C-ITS (EU CCMS) pro pravost a integritu všech zpráv C-ITS v Unii. Dále Komise oznámila, že ve strategii mobility budoucnosti (COM (2018) 283) zavede „pilotní projekt společné infrastruktury a procesy kybernetické bezpečnosti v celé EU potřebné pro bezpečnou a věrohodnou komunikaci“. Právní jistota EU CCMS bude zajištěna prostřednictvím delegovaného nařízení C-ITS podle směrnice ITS 2010/40/EU v roce 2019. V tomto zadávacím řízení Evropský kořenový certifikační úřad C-ITS, úřad pro registraci a autorizační úřad zapojí certifikát EU CCMS a dokumenty bezpečnostní politiky a vybraný zhotovitel je bude jménem Evropské komise plně provozovat.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
48000000
48800000
48730000
48731000
48732000
72000000
72212730
72212731
72212732
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITÁLIE a prostory zhotovitele.

II.2.4)Popis zakázky:

Kooperativní systém inteligentní dopravy prostřednictvím Evropského kořenového certifikačního úřadu včetně úřadu pro registraci a autorizačního úřadu

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/11/2019
Konec: 31/10/2026
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Smlouva se skládá ze dvou částí: smlouvy na přímé služby, která zahrnuje první, druhou a třetí fázi, a rámcové smlouvy, která zahrnuje čtvrtou fázi dle zadávací dokumentace.

IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 031-068690
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 06/06/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/06/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITÁLIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/04/2019