Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 184655-2019

19/04/2019    S78    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Taliansko-Ispra: Koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému EÚ so zahrnutím registračného orgánu a povoľovacieho orgánu

2019/S 078-184655

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.E – Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 – Cyber and Digital Citizens' Security
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
E-mail: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému EÚ so zahrnutím registračného orgánu a povoľovacieho orgánu

Referenčné číslo: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Hlavný kód CPV
48000000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Komisia vo svojej stratégii spolupracujúcich inteligentných dopravných systémov (C-ITS – Cooperative Intelligent Transport Systems) do roku 2019 [COM (2016) 766] predpokladá niekoľko dôležitých krokov s cieľom umožniť nasadenie služieb C-ITS v Európe. Jednou z kľúčových činností stratégie je návrh a implementácia systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ na autenticitu a integritu všetkých správ C-ITS v Únii. Komisia ďalej oznámila, že v rámci stratégie mobility budúcnosti [COM(2018) 283] implementuje „pilotný projekt spoločných celoeurópskych infraštruktúr a procesov počítačovej bezpečnosti potrebných na bezpečnú a dôveryhodnú komunikáciu“. Právna istota systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ sa poskytne prostredníctvom delegovaného nariadenia C-ITS v rámci smernice o inteligentných dopravných systémoch 2010/40/EU v roku 2019. Vďaka tomuto obstarávaniu zavedie a v plnom rozsahu sprevádzkuje vybraný dodávateľ v mene Európskej komisie koreňový certifikačný orgán C-ITS EÚ, registračný orgán a povoľovací orgán v súlade s osvedčením a dokumentmi bezpečnostnej politiky systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48000000
48800000
48730000
48731000
48732000
72000000
72212730
72212731
72212732
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), TALIANSKO a priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému EÚ so zahrnutím registračného orgánu a povoľovacieho orgánu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/11/2019
Koniec: 31/10/2026
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Obstarávanie sa skladá z 2 častí: priama zmluva o poskytovaní služby, ktorá sa vzťahuje na 1., 2. a 3. fázu, a rámcová zmluva, ktorá sa vzťahuje na 4. fázu vymedzenú v súťažných podkladoch.

IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 031-068690
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/06/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/06/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), TALIANSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/04/2019