Služby - 184655-2019

19/04/2019    S78    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Taliansko-Ispra: Koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému EÚ so zahrnutím registračného orgánu a povoľovacieho orgánu

2019/S 078-184655

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.E – Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 – Cyber and Digital Citizens' Security
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Štát: Taliansko
E-mail: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému EÚ so zahrnutím registračného orgánu a povoľovacieho orgánu

Referenčné číslo: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Hlavný kód CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Komisia vo svojej stratégii spolupracujúcich inteligentných dopravných systémov (C-ITS – Cooperative Intelligent Transport Systems) do roku 2019 [COM (2016) 766] predpokladá niekoľko dôležitých krokov s cieľom umožniť nasadenie služieb C-ITS v Európe. Jednou z kľúčových činností stratégie je návrh a implementácia systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ na autenticitu a integritu všetkých správ C-ITS v Únii. Komisia ďalej oznámila, že v rámci stratégie mobility budúcnosti [COM(2018) 283] implementuje „pilotný projekt spoločných celoeurópskych infraštruktúr a procesov počítačovej bezpečnosti potrebných na bezpečnú a dôveryhodnú komunikáciu“. Právna istota systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ sa poskytne prostredníctvom delegovaného nariadenia C-ITS v rámci smernice o inteligentných dopravných systémoch 2010/40/EU v roku 2019. Vďaka tomuto obstarávaniu zavedie a v plnom rozsahu sprevádzkuje vybraný dodávateľ v mene Európskej komisie koreňový certifikačný orgán C-ITS EÚ, registračný orgán a povoľovací orgán v súlade s osvedčením a dokumentmi bezpečnostnej politiky systému riadenia bezpečnostných oprávnení C-ITS EÚ.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
48800000 Informačné systémy a servery
48730000 Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
48731000 Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti súborov
48732000 Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti dát
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
72212730 Služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti
72212731 Služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti súborov
72212732 Služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti dát
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), TALIANSKO a priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Koreňový certifikačný orgán spolupracujúceho inteligentného dopravného systému EÚ so zahrnutím registračného orgánu a povoľovacieho orgánu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/11/2019
Koniec: 31/10/2026
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Obstarávanie sa skladá z 2 častí: priama zmluva o poskytovaní služby, ktorá sa vzťahuje na 1., 2. a 3. fázu, a rámcová zmluva, ktorá sa vzťahuje na 4. fázu vymedzenú v súťažných podkladoch.

IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 031-068690
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/06/2019
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/06/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), TALIANSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/04/2019