Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 184655-2019

19/04/2019    S78

Italien-Ispra: Ett gemensamt intelligent transportsystem (Cooperative Intelligent Transport System – C-ITS), det europeiska grundcertifieringsorganet, inklusive certifiering för registrering och tillstånd

2019/S 078-184655

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC – Joint Research Centre, JRC.E – Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 – Cyber and Digital Citizens' Security
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-post: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4701
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ett gemensamt intelligent transportsystem (Cooperative Intelligent Transport System – C-ITS), det europeiska grundcertifieringsorganet, inklusive certifiering för registrering och tillstånd

Referensnummer: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000 Programvara och informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommissionen har planerat ett antal viktiga åtgärder för att möjliggöra sjösättning av C-ITS-tjänster i Europa år 2019 inom ramen för dess strategi avseende C-ITS (COM (2016) 766). En av strategins viktigaste åtgärder är utformningen och implementeringen av ett förvaltningssystem för säkerhetsuppgifter (EU CCMS) inom ramen för EU C-ITS, för att säkerställa äktheten och integriteten för meddelanden inom unionen som skickas via C-ITS. Dessutom har kommissionen meddelat att de ska implementera ”ett pilotprojekt avseende gemensam EU-omfattande infrastruktur för cybersäkerhet och nödvändiga processer för säker och pålitlig kommunikation” i strategin för framtidens mobilitet (COM(2018) 283). Rättssäkerhet avseende EU CCMS kommer att tillhandahållas genom en C-ITS delegerad förordning inom ramen för ITS-direktivet 2010/40/EU under 2019. I och med denna upphandling ska ett gemensamt intelligent transportsystem, det europeiska grundcertifieringsorganet, inklusive certifiering för registrering och tillstånd implementeras, enligt EU CCMS-certifikatet och policydokumenten avseende säkerhet, och drivas fullt ut av den utvalda uppdragstagaren till förmån för Europeiska kommissionen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48000000 Programvara och informationssystem
48800000 Informationssystem och servrar
48730000 Säkerhetsprogramvara
48731000 Programvara för filsäkerhet
48732000 Programvara för datasäkerhet
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72212730 Programvaruutvecklingstjänster för säkerhet
72212731 Programvaruutvecklingstjänster för filsäkerhet
72212732 Programvaruutvecklingstjänster för datasäkerhet
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN och uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ett gemensamt intelligent transportsystem (Cooperative Intelligent Transport System – C-ITS), det europeiska grundcertifieringsorganet, inklusive certifiering för registrering och tillstånd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:

Kontraktet består av två delar: ett direkt tjänstekontrakt som omfattar den första, andra och tredje fasen samt ett ramavtal som omfattar den fjärde fasen, enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 031-068690
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/06/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/06/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/04/2019