Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 184658-2019

19/04/2019    S78

Бeлгия-Брюксел: ECHO/B3/SER/2019/06 Упражнения по модули за гражданска защита, екипи за техническа помощ и подкрепа, други способи за реакции и екипи за гражданска защита на Европейския съюз — цикъл 11 (5 обособени позиции)

2019/S 078-184658

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Пощенски адрес: L-86
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/echo/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ECHO/B3/SER/2019/06 Упражнения по модули за гражданска защита, екипи за техническа помощ и подкрепа, други способи за реакции и екипи за гражданска защита на Европейския съюз — цикъл 11 (5 обособени позиции)

Референтен номер: ECHO/B3/SER/2019/06
II.1.2)Основен CPV код
80560000 Услуги по обучение в областта на здравето и даванетo на първа помощ
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Проектиране, планиране, провеждане и самооценка на конкретни упражнения за модули за гражданска защита, други възможности за реакция, регистрирани в Общата система за спешна комуникация и информация (CECIS), екипите за техническа помощ и подкрепа (TAST) и екипите за гражданска защита на Европейския съюз EUCPT), които се изпращат на мисии по механизма за гражданска защита на Съюза.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 925 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80560000 Услуги по обучение в областта на здравето и даванетo на първа помощ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 350 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 34
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г., изменено с Решение 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета, прието на 20.3.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80560000 Услуги по обучение в областта на здравето и даванетo на първа помощ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 330 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 34
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г., изменено с Решение 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета, прието на 20.3.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80560000 Услуги по обучение в областта на здравето и даванетo на първа помощ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 020 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 34
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г., изменено с Решение 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета, прието на 20.3.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80560000 Услуги по обучение в областта на здравето и даванетo на първа помощ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 125 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 34
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г., изменено с Решение 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета, прието на 20.3.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80560000 Услуги по обучение в областта на здравето и даванетo на първа помощ
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 34
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г., изменено с Решение 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета, прието на 20.3.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/09/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/09/2019
Местно време: 10:00
Място:

Rue de la Loi, 86

1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. тръжните документи на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4618.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/04/2019