Diensten - 184665-2019

19/04/2019    S78

België-Brussel: Europese monitoring van de biodiversiteit in agrarische landschappen

2019/S 078-184665

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese monitoring van de biodiversiteit in agrarische landschappen

Referentienummer: ENV.D.2/SER/2019/0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van onderhavige opdracht is de ondersteuning van de EU-inspanningen voor de versterking van de capaciteit voor de verzameling van bodemgegevens over de biodiversiteit in agrarische landschappen. Dit zal gebeuren via de sturing van de methodologie voor de monitoring van de biodiversiteit in agrarische landschappen die werd ontwikkeld via eerdere contractuele werkzaamheden, alsook door de basis te leggen voor een potentieel ruimere toepassing van de methodologie in de toekomst. Het resultaat van deze werkzaamheden - een robuuste methodologie en tools voor de verzameling van biodiversiteitsgegevens - moet een betere beoordeling ondersteunen van de effecten van EU-beleidslijnen op het gebied van biodiversiteit en van hun bijdrage tot het stoppen van het biodiversiteitsverlies.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving - dienstenovereenkomst op het gebied van de verzameling van biodiversiteitsgegevens ter plaatse in agrarische landschappen, en de beoordeling ervan. De opdracht heeft eveneens betrekking op de ontwikkeling van tools voor de vergemakkelijking van de verzameling, verwerking en beoordeling van veldgegevens. De maximale looptijd van de opdracht bedraagt 17 maanden en de maximumbegroting werd vastgelegd op 500 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 68
Kostencriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 12
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 02 02 - stopzetten en omkeren van het verlies aan biodiversiteit.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-084402
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Europese monitoring van de biodiversiteit in agrarische landschappen

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11.1), onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4) genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3) — uitnodiging tot inschrijving.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2019