Teenused - 184668-2019

19/04/2019    S78    Euroopa Parlament - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Väliste eksperditeadmiste pakkumine regulatiivsetes ja poliitikaküsimustes keskkonna ja säästva arengu (1. osa), kliimamuutuste (2. osa), rahvatervise (3. osa) ja toiduohutuse (4. osa) valdkonnas

2019/S 078-184668

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament, Directorate-General for Internal Policies, Directorate A
Postiaadress: Official Mail Service, Altiero Spinelli Building Rue Wiertz 60
Linn: Brussels
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
Kontaktisik: Michèle Joppart
E-post: poldepa_tenders@ep.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Väliste eksperditeadmiste pakkumine regulatiivsetes ja poliitikaküsimustes keskkonna ja säästva arengu (1. osa), kliimamuutuste (2. osa), rahvatervise (3. osa) ja toiduohutuse (4. osa) valdkonnas

II.1.2)CPV põhikood
73100000 Uurimis- ja eksperimentaalarendustöö teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kavandatav teenuste raamleping on plaanitud toetama keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) tööd Euroopa Parlamendis, võimaldades sellel korraldada uuringuid, süvaanalüüse, infotunde ja õpikodasid.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Keskkond ja säästev areng

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
73300000 Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Hanke kirjeldus:

See osa hõlmab kõiki keskkonna ja säästva arenguga seotud küsimusi, nende seas eeskätt järgmisi:

– õhu- pinnase- ja veereostus, müratasemed ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse, maa kasutamine ja metsamajandus;

– jäätmehalduse eesmärgid ennetamiseks, korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks ringmajanduse kontekstis;

– kodanikukaitse ja keskkonnakahju heastamine;

– rahvusvahelised ja piirkondlikud meetmed ning kokkulepped keskkonna kaitsmiseks;

– keskkonnamõju hindamine ja roheline riigihange;

– säästev areng ÜRO Agenda 2030 ja säästva arengu eesmärkide kontekstis;

– Euroopa Keskkonnaagentuur ja Euroopa Kemikaaliamet.

Kõik need teemad on seotud hetkeolukorra või tulevaste arengutega muutuvas poliitilises kontekstis nii ELi piires kui sellest väljaspool.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Lepingut uuendatakse vaikival kokkuleppel kord aastas, välja arvatud juhul, kui 1 lepinguosaline sellest keeldub, saates tähitud kirja vähemalt 2 kuud enne esialgse lepingu lõppu või enne iga-aastase uuendamise kuupäeva. Leping ei tohi kesta mingil juhul kauem kui neli (4) aastat selle jõustumise kuupäevast.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Kliimamuutus

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
73300000 Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Hanke kirjeldus:

See osa hõlmab kõiki kliimamuutuse poliitikaga seotud küsimusi, nende seas eeskätt järgmisi:

– erinevatest allikatest, sh rahvusvahelisest lennundusest ja merendusest pärinevad kasvuhoonegaaside heitmed;

– turupõhised valikud, madala süsiniku tehnoloogiatele orienteeritud poliitikad ja vabatahtlikud variandid heitmete vähendamise eesmärkide saavutamiseks CO2-heite vähendamisel;

– kliimamuutustega kohanemise ja kliimamuutuste leevendamise meetmed;

– rahvusvahelised ja piirkondlikud meetmed ning kokkulepped kliimamuutuse käsitlemiseks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Pariisi lepingu kontekstis;

– kliimamuutustega seotud rahastamine;

– osoonikihti kahandav ainete kõrvaldamine Montreali protokolli kontekstis.

Kõik need teemad on seotud hetkeolukorra või tulevaste arengutega muutuvas poliitilises kontekstis nii ELi piires kui sellest väljaspool.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Lepingut uuendatakse vaikival kokkuleppel kord aastas, välja arvatud juhul, kui 1 lepinguosaline sellest keeldub, saates tähitud kirja vähemalt 2 kuud enne esialgse lepingu lõppu või enne iga-aastase uuendamise kuupäeva. Leping ei tohi kesta mingil juhul kauem kui neli (4) aastat selle jõustumise kuupäevast.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Rahvatervis

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
73300000 Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Hanke kirjeldus:

See osa hõlmab kõiki rahvatervise poliitikaga seotud küsimusi, nende seas eeskätt järgmisi:

– terviseprogrammid, elustiil ja ennetus, vaktsineerimine ja ennetus;

– tervishoiuteenuste pakkumine (tervisetehnoloogiate hindamine, piiriülene tervishoid);

– meditsiiniseadmed;

– tervisealane ebavõrdsus ELis ja selle juhtimine;

– farmaatsia- ja kosmeetikatooted (tsentraliseeritud load, kliinilised uuringud, võltsitud ravimid, ravimiohutuse järelevalve, harva kasutatavad ravimid, pediaatria reguleerimine, ühishanked, patsientide teavitamine);

– bioterrorismi terviseaspektid (valmisolek hädaolukordadeks ja reageerimine, jälgimine);

– Euroopa Ravimiamet ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus.

Kõik need teemad on seotud hetkeolukorra või tulevaste arengutega muutuvas poliitilises kontekstis nii ELi piires kui sellest väljaspool.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Lepingut uuendatakse vaikival kokkuleppel kord aastas, välja arvatud juhul, kui 1 lepinguosaline sellest keeldub, saates tähitud kirja vähemalt 2 kuud enne esialgse lepingu lõppu või enne iga-aastase uuendamise kuupäeva. Leping ei tohi kesta mingil juhul kauem kui neli (4) aastat selle jõustumise kuupäevast.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Toiduohutus

Osa nr: 4
II.2.2)CPV lisakood(id)
73300000 Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Hanke kirjeldus:

See osa hõlmab kõiki toiduohutuse poliitikaga seotud küsimusi, nende seas eeskätt järgmisi:

– toidu ja sööda ohutus, hügieen, märgistamine ja jälgitavus, sh ametlik kontroll toiduainete tarneahela kõigil astmetel, samuti toidupettused;

— loomatervishoiu meetmed, sh inimeste tervisele avalduva ohu vastast kaitset käsitlevad veterinaarõigusaktid;

– fütosanitaar- ja kvaliteedistandardid taimedele ja taimsetele saadustele;

– uuendtoidud, geenmuundatud toit ja sööt, toiduparandusained, toiduga kokkupuutuvad materjalid, toidu saastumine;

— Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ning Euroopa Toidu- ja Veterinaaramet (FVO).

Kõik need teemad on seotud hetkeolukorra või tulevaste arengutega muutuvas poliitilises kontekstis nii ELi piires kui sellest väljaspool.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Lepingut uuendatakse vaikival kokkuleppel kord aastas, välja arvatud juhul, kui 1 lepinguosaline sellest keeldub, saates tähitud kirja vähemalt 2 kuud enne esialgse lepingu lõppu või enne iga-aastase uuendamise kuupäeva. Leping ei tohi kesta mingil juhul kauem kui neli (4) aastat selle jõustumise kuupäevast.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Kõnealuse menetluse puhul ei nõua Euroopa Parlament käesolevas menetluse etapis pakkuja seisundi ja õigusvõime tõendeid, kuid jätab endale õiguse neid nõuda hilisemas etapis, kui peab seda vajalikuks.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkujatel peab olema piisav majandus- ja finantssuutlikkus, mis võimaldab neil lepingut täita lepingu tingimuste kohaselt. Kui Euroopa Parlamendil on pakkuja esitatud teavet arvestades kahtlused pakkuja finantsvahendites või selle kohta, kas need on lepingu täitmiseks piisavad, võib pakkumuse tagasi lükata, ilma et pakkujal oleks õigus nõuda mis tahes rahalist hüvitist.

Lisaks nõuab Euroopa Parlament pakkujatelt käesolevas pakkumuskutses käsitletava lepingu täitmiseks vähemalt järgmist finants- ja majandussuutlikkust:

— viimase 2 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta käive peab olema vähemalt 80 000 EUR aastas.

Finants- ja majandussuutlikkust hinnatakse järgmistes pakkuja esitatud dokumentides sisalduva teabe alusel:

— vähemalt viimase 2 majandusaasta tuludeklaratsioon. Juriidilistest isikutest pakkujate korral saab seda teha kogukäibe kinnitusega. Füüsilistest isikutest pakkujate korral näitab käivet brutosissetulek.

Kui pakkuja ei saa esitada nõutavaid dokumente, võib ta tõendada oma majandus- ja finantssuutlikkust mis tahes muu dokumendiga, mida Euroopa Parlament sobivaks peab.

Pakkuja võib toetuda ka muude üksuste suutlikkusele, olenemata õiguslikest sidemetest tema ja nende üksuste vahel (vt ettevõtjate rühmitusi ja alltöövõttu käsitlevaid jaotisi 7 ja 8 eespool). Sellisel juhul peab ta Euroopa Parlamendile tõendama, et tema käsutuses on lepingu täitmiseks vajalikud vahendid, esitades näiteks kõnealuste üksuste võetud kohustuse anda vajalikud vahendid tema käsutusse. Sellisel juhul on Euroopa Parlamendil õigus esitatud taotlus või pakkumine tagasi lükata, kui tal tekivad kahtlused kolmanda poole kohustuse või nimetatud poole finantssuutlikkuse kohta. Parlament võib vajaduse korral nõuda, et pakkujad ja vastavad muud üksused vastutaksid lepingu täitmise eest ühiselt ja solidaarselt.

Võimalikud miinimumnõuded:

Euroopa Parlament nõuab pakkujatelt kõnealuses pakkumuskutses käsitletava lepingu täitmiseks lisaks minimaalset majandus- ja finantssuutlikkust, mida hinnatakse järgmise teabe alusel:

— viimase 2 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta käive peab olema vähemalt 80 000 EUR aastas.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkujatel peab olema piisav tehniline ja kutsesuutlikkus, mis võimaldab neil lepingut täita lepingu tingimuste kohaselt. Kui Euroopa Parlamendil on antud teavet arvestades kahtlused pakkuja tehnilises ja kutsesuutlikkuses või kui see ei ole lepingu täitmiseks ilmselgelt piisav, võib pakkumise tagasi lükata, ilma et pakkujal oleks õigus nõuda rahalist hüvitist.

Miinimumnõuded

Pakkumuskutse sisuks oleva lepingu puhul nõuab Euroopa Parlament pakkujatelt (sh teenuste elluviimise eest vastutavatelt isikutelt) järgmist tehnilist ja kutsesuutlikkust:

– vähemalt viiel (5) põhimeeskonna töötajal peab olema vähemalt kolm (3) aastat kutsealaseid ja/või akadeemilisi kogemusi, millest vähemalt kaks (2) aastat on valdkondades, mis on hõlmatud iga osaga, millele pakkuja pakkumuse esitab; need kogemused peavad olema saadud pärast pakutava osa jaoks asjakohases valdkonnas omandatud ülikoolikraadi omandamist. Lisaks,

– teaduriks kvalifitseerumiseks on nõutav vähemalt kolm (3) aastat kutsealaseid ja/või akadeemilisi kogemusi;

– vanemteaduriks kvalifitseerumiseks on nõutav vähemalt seitse (7) aastat kutsealaseid ja/või akadeemilisi kogemusi;

– projektijuhiks kvalifitseerumiseks on nõutav vähemalt kümme (10) aastat kutsealaseid ja/või akadeemilisi kogemusi;

– eelnevate kogemuste tõenduseks tuleb esitada teave vähemalt nelja (4) pakutava osa valdkonnas täidetud uurimislepingu eduka lõpuleviimise kohta, millega toetati poliitika kujundamist rahvusvahelisel või riiklikul tasandil;

– teave tööde kohta, mis on avaldatud seda osa käsitlevas valdkonnas, millele pakkumus esitatakse;

— hea teaduslik/akadeemiline maine, mis on selgelt seotud selliste valdkondade teadusuuringutega, mis kuuluvad selle osa alla, millele pakkumus esitatakse;

— teadmised ELi institutsioonilisest raamistikust ja otsuste langetamise protsessist.

Võimalikud miinimumnõuded:

Neid tehnilise ja kutsesuutlikkuse miinimumnõudeid hinnatakse järgmistes pakkuja esitatud dokumentides sisalduva teabe alusel:

– lepingut täitma kavandatavate töötajate (sh alltöövõtjatest teenuseosutajate või alltöövõtjate, kui neid rakendatakse) haridus ja kutsekvalifikatsioonid (elulookirjeldused, maksimaalselt 4 lk). Pakkuja peab esitama tabelis teabe kõikide pakutud töötajate (v.a tugitöötajad) profiili (teadur, vanemteadur või projektijuht; vt eespool kasutatud vastavaid mõisteid täiendava teabe saamiseks), kutseliste ja/või akadeemiliste kogemuste aastate arvu ning valdkonna ja geograafiliste piirkondadega seotud pädevuste / keeleoskuse kohta.

– pakutava osa valdkonnas täidetud uurimislepingute nimekiri (nimetada tuleb vähemalt neli (4) lepingut);

– teenuseid osutama kavandatavate töötajate akadeemilistes eriväljaannetes ilmunud selliste tööde nimekiri, mis käsitlesid asjaomaseid teemasid ja avaldati viimasel 5 aastal;

– akadeemilistesse teadusvõrkudesse kuulumise või mõttekodadesse kuulumise tõendus või muu tõendus teadusliku kompetentsi kohta (nt auhinnad, uuringuprojektide toetused jms);

– nimekiri ELi institutsionaalse raamistiku probleeme käsitlenud teemakohastest artiklitest, ELi küsimustega seotud valdkonnas töötamise kogemustest, Euroopa Liiduga seotud teemasid käsitlevatel konverentsidel, kursustel jms osalemisest;

Pakkuja või kandidaat võib toetuda ka muude üksuste suutlikkusele, olenemata õiguslikest sidemetest tema ja nende üksuste vahel (vt ettevõtjate rühmitusi ja alltöövõttu käsitlevaid jaotisi 7 ja 8 eespool). Sel juhul peab ta Euroopa Parlamendile tõendama, et tal on lepingu täitmiseks vajalikud ressursid, esitades näiteks nimetatud üksuste kinnituse, et nad võtavad kohustuse nimetatut tagada. Euroopa Parlamendil on õigus esitatud taotlus tagasi lükata, kui ta kahtleb kolmanda isiku võetud kohustuste täitmises.

Ettevõtjate rühmituse ja allhanke kasutamise korral võetakse hindamisel arvesse kõikide liikmete tehnilist ja kutsesuutlikkust tervikuna.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Töövõtja peab tagama kõnealuse mitmekordse teenuste raamlepingu kehtivuse ajal pakkumusmenetluse eeskirjades esitatud valikukriteeriumides määratuga samaväärse kvaliteeditaseme. Nimetatud järjepidevuse tagamist tuleb kohaldada ka ekspertide lahkumise korral, nt järgmistel juhtudel:

– haiguse või õnnetusjuhtumi tõttu ei ole töötaja võimeline teenuste osutamist jätkama;

– lepingus määratletud isik ei täida oma lepingulisi kohustusi;

– mis tahes muul põhjusel, mis ei ole töövõtja kontrolli all, muutub ükskõik millise tema töötaja asendamine vajalikuks.

Sellisel juhul tagab töövõtja asendaja, kellel on vähemalt samaväärne taust (kvalifikatsioon ja kogemused) ning kes on Euroopa Parlamendi jaoks sobiv, et mitte seada ohtu mitmekordse teenuste raamlepingu täitmist. Euroopa Parlament jätab endale seetõttu õiguse lepingu täitmise ajal kiita heaks või lükata tagasi mis tahes pakutud asendusekspert. Euroopa Parlamendi volitust peab alati taotlema kirjalikult ning volitus peab olema antud kirjalikult.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 20
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 23/05/2019
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 12 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 04/06/2019
Kohalik aeg: 14:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Parlamendi ruumid Brüsselis.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumuste avamisel osaleda soovivatel pakkujatel palutakse anda Parlamendi teenistustele oma soovist teada e-posti teel aadressil poldepa_tenders@ep.europa.eu hiljemalt 23.5.2019. Osaleda võib ainult üks (1) esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Kohus
Postiaadress: Boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Kohus
Postiaadress: Boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
08/04/2019