Építési beruházás - 184698-2019

19/04/2019    S78    Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Közút építése

2019/S 078-184698

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Rémik Éva
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 12053512
Fax: +36 12053513

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://nif.hu/

A felhasználói oldal címe: http://nif.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000048222019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000048222019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Miskolc tehermentesítő út I. és II. ütem ("Y" híd)

Hivatkozási szám: EKR000048222019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Miskolc tehermentesítő út I. (Vörösmarty utca) és II. ütemére („Y” híd) vonatkozó kiegészítő tervezési feladatok elvégzése és a kivitelezési feladatok megvalósítása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Miskolc, Vörösmarty utca

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladatai:

Miskolc, Vörösmarty utca kapacitásbővítő fejlesztése mintegy 570 m egybefüggő hosszban. Új, háromsávos, jelzőlámpával szabályozott turbó típusú körforgalom építése a Király és a Vörösmarty utcák keresztezésében. A Soltész Nagy Kálmán és a Vörösmarty utca keresztezésében a meglévő jelzőlámpás csomópont átépítése.

Előregyártott és monolit vasbeton szerkezetű, vasút feletti, 12+4 támaszú, három ágú (ún. Y-híd), megvalósítása 268+69 m szerkezeti hosszban. A híd két, egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 38,03 m.

Kisfaludy utca korrekciója és burkolatépítése 175 m hosszban, valamint a Vörösmarty utca új szakaszának kialakítása 160 m hosszban a Selyemréti átkötésig, 1 db új jelzőlámpás csomópont kialakításával.

Selyemréti átkötés megvalósítása 340 m hosszban, új, 27 m szerkezeti hosszúságú Szinva-patak híd kialakításával. Továbbá a Pfaff Ferenc utca megközelítését biztosító útszakaszok kialakítása.

Az Y-híd projektelem esetében a kiviteli terveket is el kell készíteni.

A felsoroltakon felül nyertes ajánlattevő feladata az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, szállító utak tervei, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, lehatárolási terv felülvizsgálat, fakivágási terv elkészítése is.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) A) pontja szerinti szakember 36 hónap feletti, az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) B) pontja szerinti szakember 36 hónap feletti, az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) C) pontja szerinti szakember 36 hónap feletti, az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A közbeszerzés tárgyaként megjelölt építési beruházás egyetlen műszaki-gazdasági funkcionális egységet alkot. A beruházás részekre bontása műszakilag nem indokolt, tekintettel arra, hogy az egyes építőipari kivitelezési munkafolyamatok egymással összefüggő egységet képeznek, valamint a beszerzés tárgyának jellege sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

A Kbt. 67. § (1) szerint a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 67. § (3) szerint, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 67. § (4) szerint az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

A Kbt. 65. § (1) c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

A Kbt. 65. § (1) c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során tervezési feladatokat ellátó gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, valamint rendelkezzenek a tervezési szolgáltatás nyújtásához szükséges – a letelepedésük szerinti országban előírt – aktív státuszú kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján.

A MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplésének tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési hatóság vonatkozó útmutatójában megjelölt elektronikus nyilvántartás adatai alapján.

A gazdasági szereplő – a tervezési szolgáltatás nyújtásához szükséges, a letelepedése szerinti országban előírt aktív státuszú – kamarai tagságának tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési hatóság vonatkozó útmutatójában megjelölt elektronikus nyilvántartás adatai alapján.

A Kbt. 67. § (1) szerint az ajánlatkérő tájék. az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szer. ajánlatában köteles a szakmai tevékenység végzésére von. alk.követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében valamennyi - az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:

— a pénzforgalmi számla száma,

— a számlán az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időszakban előfordult-e 15 napot meghaladó sorbaállítás.

Ajánlatkérő a „sorbaállítás” kifejezés alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy vizsgálata az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákra nem terjed ki!

P2)

Ajánlattevőnek csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából (közút építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

Az alkalmassági követelmények esetében alkalmazandóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése is.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges.

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében köteles megadni a fentiekben részletezett alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában releváns részletes információkat.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időszakban bármelyik, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.

P2)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (közút építése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 10 000 000 000,- HUF értéket.

Ajánlatkérő a „közút” kifejezés alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti fogalmakat érti, ide nem értve a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat.

Ajánlatkérő a „közút építése” kifejezés alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

A P1) és P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Tekintettel arra, hogy a P1) pontban meghatározott alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha ezen követelménynek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közül egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2)a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (3) alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia, legalább az alábbi tartalommal:

— az építési beruházás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— az építési beruházás mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban) és helye,

— a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— a szerződést kötő másik fél nyilatkozata, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (a sikeres műszaki átadás átvételi eljárás bejezésének) időpontja erre az időszakra esik.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat.

Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges.

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében köteles megadni a fentiekben részletezett alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában releváns részletes információkat.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint igazolt alábbi referenciával vagy referenciákkal:

M.1.1. Egybefüggően legalább 350 m hosszú, belterületi országos közút építése vagy felújítása vagy négysávosítása, amelynek keretében legalább 1 db csomópont került kialakításra.

M.1.2. Olyan közúti híd építése, amelynek két, egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása legalább 28 m.

M.1.3. Legalább 1 db turbó típusú körforgalom építése.

Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági követelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható, feltéve, ha a munka teljesíti az előírt minimumfeltételeknek való megfelelést, azzal, hogy az egyes pontokban (M.1.1., M.1.2. és M.1.3.) meghatározott alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb egy szerződéssel teljesíthető.

Ajánlatkérő a „turbó típusú körforgalom” kifejezés alatt az e-ÚT 03.03.11 számú „Körforgalmak tervezése” című útügyi műszaki előírás 4.3. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Ajánlatkérő a „belterületi” kifejezés alatt az e-ÚT 03.01.11 számú „Közutak Tervezése (KTSZ)” című útügyi műszaki előírás 1.1. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Ajánlatkérő a „felújítás” kifejezés alatt az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet 2. §-a szerinti beavatkozásokat érti.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2b) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe!

M2)

Legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap útépítési területen szerzett projektvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

B) 1 fő útépítési építésvezető szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap útépítési területen szerzett építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

C) 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti HT kódjelű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap közúti hidak tervezése területen szerzett tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A „projektvezető” kifejezés alatt ajánlatkérő azon szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy a műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumi tagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Fenti alkalmassági követelményeknek (M1 - M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)).

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében, a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32/A-B. §-ában, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), (11)-(12) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés szerint is történik, a Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint 20 % előleg biztosítása mellett. Tartalékkeret: Vállalkozói Díj 2 %-a.

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték, jótállás, szavatosság, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételeinek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet (VSzF, VSzM) tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/06/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/06/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben az EKR rendelet 15. § (3)-(5) és (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett - a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató - informatikai rendszerben (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) kerül lefolytatásra.

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 20 000 000,- HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

3. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti vagy azzal egyenértékű jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

A) szakember „MV-KÉ”,

B) szakember „MV-KÉ”,

C) szakember „HT”.

4. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely a dokumentációban részletezett tartalmi elemek mellett az árazott költségvetésből áll.

5. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg III.1.2: P1, III.1.3: M1, M2.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

8. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési biztosítást (500 millió HUF/év és 100 millió HUF/kár értékben) és tervezési felelősségbiztosítást (20 millió HUF/év és 5 millió HUF/kár értékben) kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

9. A Kbt 66.§ (2) bek-re vonatkozó aláírt nyil. csatolandó.

10. A Kbt 66.§ (6) bekezdését ajánlatkérő előírja (nemleges tart. esetén is csatolandó)

11. A Kbt 134.§ (5) bek szerinti aláírt nyilatkozat csatolandó.

12. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan szempontok, amelyek között az ár is szerepel, a II.2.5) pontban meghat. értékelési szempontok szerint.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont.

Az értékelés módszerei: 1. értékelési szempont (egyösszegű nettó ajánlati ár): fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás.

13. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sárosi Tamás, lajstromszám: 00278

15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

16. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában nem rendelkezik hatályos, aláírt Támogatási Szerződéssel. Amennyiben annak bekövetkezte esetén a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása az ajánlattételi határidő lejártát követően jut az ajánlatkérő tudomására, a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/04/2019