Werken - 184739-2019

19/04/2019    S78    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Toulon: Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen

2019/S 078-184739

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Toulon
Nationaal identificatienummer: 77815194400064
Postadres: avenue de la République, CS 71407
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL05 Var
Postcode: 83056
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 494363240

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.toulon.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Toulon
Postadres: avenue de la République
Plaats: Toulon
NUTS-code: FRL05 Var
Postcode: 83056
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@mairie-toulon.fr
Telefoon: +33 494363240

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.toulon.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de création et de rénovation de jeux d'enfants, d'équipements sportifs de plein air et de sols amortissants pour la commune de Toulon et pour la Métropole TPM (Antenne Toulon/Le Revest)

Referentienummer: Aootxacc Solsjeux
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112723 Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux de création et de mise aux normes de jeux d'enfants et équipements sportifs de plein air

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112500 Grondverzet
45236210 Verharding voor kinderspeelplaats
37535200 Speeltuinuitrusting
45112500 Grondverzet
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 101 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres pourront être reconduits, 3 fois, par période de 12 mois chacune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux de création et de rénovation de sols amortissants sur les aires de jeux d'enfants et équipements sportifs de plein air

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112500 Grondverzet
45236210 Verharding voor kinderspeelplaats
37535200 Speeltuinuitrusting
45112500 Grondverzet
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 118 157.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les accords-cadres pourront être reconduits, 3 fois, par période de 12 mois chacune.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2019