Supplies - 184757-2022

08/04/2022    S70

Poland-Sosnowiec: Solar photovoltaic modules

2022/S 070-184757

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Postal address: al. Zwycięstwa 20
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 41-200
Country: Poland
Contact person: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Telephone: +48 322960835
Fax: +48 322960581
Internet address(es):
Main address: https://www.um.sosnowiec.pl
Address of the buyer profile: https://www.bip.um.sosnowiec.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet w ramach programu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim

Reference number: ZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45315600 Low-voltage installation work
71320000 Engineering design services
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Gmina Sosnowiec

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Dostawa i montaż kotłów opalanych pelletem obejmuje: przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, a następnie w oparciu o tak przygotowaną dokumentację demontaż istniejących kotłów, dostawę 38 szt. kotłów opalanych pelletem wraz z niezbędnymi do montażu elementami (zestaw) oraz montaż z podłączeniem do istniejącej instalacji grzewczej oraz rozruch. Przedmiotem dostawy są zestawy w czterech typach, w zależności od ich mocy minimalnych kotła, w ilościach :

a)17 szt. zestawów typu I – kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 12 kW;

b)12 szt. zestawów typu II – kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 16 kW;

c)8 szt. zestawów typu III – kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 24 kW;

d)1 szt. zestawu typu IV – kocioł na pellet o mocy cieplnej minimum 32 kW.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZP.271.46.2018
Lot No: 4
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet.

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: „ERGO EKOLOGIA" SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 552 755.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Aneks nr 1 do umowy NR WEG.272.1.4.2021 z dnia 28 luty 2022 r. zawarty w Sosnowcu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/04/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Gmina Sosnowiec

VII.1.4)Description of the procurement:

•Zważywszy, że, Wykonawca pismem z dnia 16 luty 2022 r. zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy objętego umową nr WEG.272.1.4.2021 z dnia 1 marca 2021 r.

•Wykonawca w swoim piśmie wskazał, że przyczyny wystąpienia zagrożenia opóźnieniem w realizacji zobowiązań wynikających z Umowy wynikają wprost z oddziaływania siły wyższej i jako takie spełniają przesłanki określone w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zw. dalej: „Ustawą").

•Wykonawca powołał się na wystąpienie znaczących opóźnień wywołanych chorobą Covid-19 wśród dostawców i podwykonawców – Wykonawca został pozbawiony dostępu do urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym

w szczególności nie posiada obecnie dostępu do podzespołów niezbędnych do produkcji urządzeń, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia i są niezbędne do jego wykonania.

•Mając na względzie powyższe, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy i wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.04.2022 r., uznając tym samym, że okres ten będzie wystarczający i możliwy po stronie Wykonawcy do pełnej realizacji umowy.

•Ponadto, wydłużenie terminu realizacji umowy jest również istotne z punktu widzenia Zamawiającego, na podstawie §17 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 3 umowy, z uwagi na brak zagospodarowania wszystkich lokalizacji we wszystkich Gminach Partnerskich, spowodowanych rezygnacją dotychczasowych uczestników z projektu. Dlatego też aby w pełni zrealizować zakres rzeczowy, wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30.04.2022 r. pozwoli przeprowadzić w Gminach Partnerskich nabory uzupełniające celem montażu wszystkich zestawów, w ramach całej grupy zamawiającej

i realizowanego programu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii

w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 552 755.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: „ERGO EKOLOGIA" SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Town: Warszawa
NUTS code: PL217 Tarnowski
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmienia się treść § 2 ust. 1 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Wykonanie wszystkich obowiązków objętych umową nastąpi w terminie nie później niż 14 miesięcy, liczonych od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem, iż:

1.1. przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowych instalacji nastąpi nie później niż do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu sukcesywnie opracowane dokumentacje projektowe w celu zatwierdzenia i jak najszybszego rozpoczęcia wykonawstwa.

1.2. realizacja dostawy i montażu zostanie określona w szczegółowym harmonogramie rzeczowo — finansowym złożonym przez Wykonawcę.

Zmienia się treść § 11 ust. 8 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie oraz na czas wynikający z wydłużenia terminu realizacji na podstawie przedmiotowego aneksu.

Zmienia się treść Załącznika nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego aneksu.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Przyczyny wskazane powyżej w Sekcji VII.1.4) Opis zamówienia:

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 552 755.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 552 755.00 PLN