Dienstleistungen - 185014-2021

15/04/2021    S73

Rumänien-Baia Mare: Reinigungsdienste

2021/S 073-185014

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Baia Mare
Nationale Identifikationsnummer: 3627692
Postanschrift: Str. Gheorghe Şincai nr. 37
Ort: Baia Mare
NUTS-Code: RO114 Maramureş
Postleitzahl: 430311
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristina Neamţ
E-Mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telefon: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.baiamare.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117777
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Municipiului Baia Mare

Referenznummer der Bekanntmachung: 3627692/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achiziţiei îl constituie prestarea serviciilor de curătenie si întreţinere, cu asigurare de personal şi materiale, pentru imobilele deţinute în prezent de autoritatea contractantă pe perioada derulării acordului-cadru:

1. sediu Primaria Baia Mare, Str. Gh. Sincai nr. 37;

2. Politia Locala, Str. 8 Martie nr. 2;

3. Casa Casatoriilor, Str. Minerilor nr 11;

4. Birou agricol si fond locativ, Str. Independentei nr. 2C;

5. cladirea Milenium I, Str. Vasile Lucaciu nr. 2;

6. caldirea Milenium II, Piaţa Libertatii nr. 17;

7. cladirea Milenium III, Piaţa Libertatii nr. 15;

8. Colonia Pictorilor, Str. Victoriei nr. 21;

9. imobil Tineretului, Str. Tineretului nr. 2;

10. Turnul Stefan, Piata Cetatii, punct info;

11. Piaţa Izvoarelor, Str. Izvoarelor nr. 1;

12. Piaţa Albina, Str. Alexandru Odobescu nr. 1;

13. Piaţa Obor, Str. Oborului;

14. Piaţa Aleea Neptun, Aleea Neptun, nr. 4;

15. Piaţa Bilaşcu, Str. Gheorghe Bilaşcu nr. 15.

Numărul imobilelor (locaţiile primăriei) şi pieţelor, poate varia în funcţie de necesităţile achizitorului, apărute pe parcursul derulării acordului-cadru.

Scopul acodului-cadru și a contractelor subsecvente va fi de prestare servicii, cum rezultă de altfel și din caietul de sarcini.

Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestare servicii subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru.

Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Baia Mare, pentru care se încheie fiecare contract subsecvent.

Se vor putea solicita clarificări cu cel mult 20 de zile anterior datei-limita de depunere oferte.

Se va răspunde la clarificări cu cel puțin 10 zile înainte de data-limită de depunere oferte.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 304 064.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO114 Maramureş
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Baia Mare

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de prestare servicii subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru.

Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect servicii de curăţenie şi întreţinere în spaţiile sediilor şi pieţelor Primăriei Baia Mare, pentru care se încheie fiecare contract subsecvent. Serviciile ce urmează a fi achiziţionate sunt prezentate în caietul de sarcini şi anexele aferente acestuia.

Durata pentru care se încheie acordul-cadru pentru prezenta achiziţie a municipiului Baia Mare este de maxim 4 ani (patru ani) calendaristici.

Cantităţile estimate minime şi maxime care se vor achiziţiona pe durata întregului acord-cadru sunt prevăzute în cadrul formularului nr. 8 Propunerea Tehnică.

Cantităţile estimate minime şi maxime care se vor achiziţiona în cadrul celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în cadrul formularului nr. 8 Propunerea Tehnică.

Acordul cadru va fi încheiat cu un singur operator economic, având în vedere că această procedură presupune încheierea unui contract ferm pentru servicii de curăţenie considerăm că este suficient un singur operator economic cu atât mai mult cu cât acesta trebuie să facă o serie de investiţii cu echipamentele adecvate iar personalul prestator trebuie să fie stabil şi să-şi cunoască ferm îndatoririle specificie direcţiei/serviciului/imobilului la care este repartizat.

Valoarea totală estimată a acordului-cadru, pe 4 ani: maxim 10.304.064,00 RON, fără TVA.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se va încheia pe durata de derulare a acordului-cadru: maxim 2.576.016,00 RON fără TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Se vor putea solicita clarificari cu cel mult 20 zile anterior datei limita de depunere oferte.

Se va răspunde la clarificări cu cel puțin 10 zile înainte de data limită de depunere oferte.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1 - Ofertanții, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate la momentul depunerii acestora, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele juridice străine, vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele vor fi prezentate în traducere în limba română. Traducerile vor fi semnate și ștampilate pe fiecare pagină de către traducătorul autorizat.

Cerința nr. 2 - Ofertanții, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este o declarație pe propria răspundere - Formular nr. 1, privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt:

• Cătălin Cherecheș - Primarul Municipiului Baia Mare;

• Lia Mureşan - Secretarul Municipiului Baia Mare;

• Carmen Pop - Director executiv Direcţia Economică;

• Mircea Niculae - Director executiv Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală;

• Cornelia Luca - Director General, Direcţia Generală Dezvoltare Publică;

• Ramona Bodzer - Director executiv Direcţia Achiziţii;

• Adriana Gheție - Şef Serviciul Achiziţii Publice;

• Nicoleta Mitre - Șef Serviciul Juridic;

• Ioana Băban - Director executiv adjunct, Direcţia Cheltuieli;

• Angela Vasc – Șef Serviciul Financiar Contabil;

• Rodica Bozga - Șef Serviciul Buget Public;

• Raluca Solomon - Șef Biroul Monitorizare Bugete și Execuție Bugetară;

• Elena Pop - Director executiv, Direcția Investiții;

• Ovidiu Adrian Rusu - Şef birou Administrare Imobiliară;

• Lăcrămioara Gheorghina Kristof - Inspector asistent Birou Administrare Imobiliară;

• Cristina Neamţ - Consilier achiziţii publice superior, Direcţia Achizitii;

Cerința nr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv partea din contract pe care urmează să o realizeze.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative actualizate, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul depunerii acestuia. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta. Din continutul acestora trebuie sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului. Documentele vor fi prezentate in traducere in limba romana. Traducerile vor fi semnate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.

In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinţa nr. 1 Ofertantul trebuie să demostreze că a prestat în ultimii 3 ani calculaţi retroactiv de la data-limită a depunerii ofertelor, servicii de curăţenie şi întreţinere similare în valoare cumulată de cel puţin 2.500.000,00 RON la nivelul unui contract – maxim 5 contracte. Serviciile de curăţenie şi întreţinere trebuie să fi fost prestate, în ultimii 3 ani, calculaţi prin raportarea la data limită de depunere a ofertelor. Limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Astfel, dacă se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare, cu indicarea valorilor si categoriilor de furnizari efectuate, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerința minimă privind experiența similară poate fi îndeplinită de toți membrii asocierii, respectiv îndeplinirea cerinței se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, toți membrii asocierii răspund în mod solidar pentru executarea contractului.

Proportia de subcontractare Cerinţa nr. 2 În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte din contract, acesta va include informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE, va declara identitatea subcontractanţilor, partea lor de implicare în contract, ponderea, activitățile de care vor fi responsabili, numărul și data acordului de subcontractare. Cerinţa nr. 3 Informaţii suplimentare: 1. Asociatul/asociaţii vor prezenta aceleași documente solicitate la cap III.1.1-3 ca și liderul de asociere, cu mențiunea că cerințele privind situația economică și financiară și capacitatea tehnică și profesională vor fi îndeplinite prin cumul de grupul de asociați. Totodată, se va prezenta acordul de asociere - Formularul nr. 2 din care să rezulte cine este liderul asocierii precum și detalierea obligațiilor fiecărui membru al asocierii, inclusiv cele legate de semnarea documentelor ofertei și procentul care revine fiecăruia, precum și precizarea clară că toți membri grupului vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului. 2. Tertul sustinator poate să susțină capacitatea economică și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului. În acest caz, ofertantul trebuie să dovedească susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui "angajament ferm" al persoanei respective prin care confirmă că pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigura susţinerea tehnică şi sau profesională (terţul susţinător) nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire. 3. Odată cu depunerea ofertei și a DUAE,ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu și formularul nr. 4 - Informații centralizate privind structura ofertantului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt certificate/ documente, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul privat beneficiar (ex.: PV de recepţie/ certificate constatatoare/ recomandări, etc. care vor conţine valori ale serviciilor prestate, perioada şi locul serviciilor accesorii prestate, modul de îndeplinire a obligaţiilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi). Documentele prin care se confirmă prestarea de servicii de curăţenie şi întreţinere similare, respectiv certificate/ documente emise sau contrasemnate de către clientul beneficiar public său privat care să conțină informații din care să rezulte faptul că au fost efectuate în conformitate cu obligaţiile contractuale, urmează să fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Cerinţa nr. 2 Completare DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare/ partea lor de implicare în contract, ponderea, activitatile de care vor fi responsabili. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.Odată cu depunerea DUAE se va prezenta și acordul de subcontractare – Formularul nr. 3, asumat de ambele părți, înregistrat și datat. Cerinţa nr. 3 Modalitate de îndeplinire Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta și angajamentul ferm al terțului susținător (împreună cu documentele anexe la angajament, transmise ofertanților de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/ acestora), acordul de asociere – Formularul nr. 2 și/sau acordul de subcontractare – Formularul nr. 3, după caz precum și Formularul nr. 5 – Centralizator privind partea/părţile din contract ce este/sunt executate de asociaţi şi/sau subcontractanţi. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate obligatoriu, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire. Precizare: Completarea și prezentarea inițială a DUAE este obligatorie, atât de către ofertanți, cât și de către asociați/subcontractanți/terți susținători (dacă este cazul).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/05/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/11/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/05/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Operatorii economici vor accesa DUAE în vederea completării, prin intermediul SEAP/SICAP, în format.xml din cadrul licitatiei deschise.

Criteriul de atribuire a contractului este “cel mai bun raport calitate-preţ”. Stabilirea ofertei câştigătoare – Punctajul obţinut de ofertanţi se face adunând cele două punctaje obţinute la cei doi factori de evaluare. Ofertantul cu cel mai mare punctaj va fi declarat câştigător.

În cazul în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj total departajarea ofertelor se va realiza în funcție de punctajul acordat pentru preţul ofertat, fiind declarată câștigătoare oferta care a obținut punctaj maxim pentru acest factor de evaluare. Dacă și acestea sunt egale, autoritatea contractantă va solicita ofertanților o nouă propunere financiară, în SEAP, situație în care se va reîntocmi punctajul pentru tarifele reofertate.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările prin intermediul aplicației având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute în documentația de atribuire.

Deoarece procedura este online, corespondența cu ofertanții va avea loc prin intermediul S.E.A.P., atasat la anunțul de participare atât eventualele solicitări de clarificări, cât și răspunsul ofertantului.

Toate documentele ofertei vor fi semnate electronic de reprezentantul legal/imputernicitul acestuia cu conditia prezentarii actului de imputernicire cu privire la acest lucru.

In cazul documentelor depuse de un eventual subcontractant la oferta, acestea vor fi semnate electronic sau de reprezentantul legal al subcontractantului declarat sau de un imputernicit desemnat de subcontractant prin actul de imputernicire cu privire la semnarea electronică a acestora.

In cazul unei oferte depuse in asociere, documentele vor fi semnate electronic fie de reprezentatii legali ai fiecarui operator economic care face parte din asociere fie de imputernicitul unuia dintre operatorii economici participanti la asociere cu conditia ca acesta sa detina imputernicire in acest sens.

Referitor la Documentele însoțitoare ofertei, autoritatea contractantă face următoarea observație: potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) din HG 395/2016 “prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractană are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă”.

! Se va avea în vedere încărcarea tuturor documentelor aferente documentației transmise, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 4 din Legea nr. 101/2016. Termenul de depunere contestație 10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Baia Mare – Serviciul juridic
Postanschrift: Str. Gheorghe Şincai nr. 37
Ort: Baia Mare
Postleitzahl: 430311
Land: Rumänien
E-Mail: serviciuljuridic@baiamare.ro
Telefon: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Internet-Adresse: www.baiamare.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/04/2021