Servicii - 185054-2023

28/03/2023    S62

România-București: Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

2023/S 062-185054

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: C.N.POSTA ROMANA S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 427410
Adresă: Strada: Dacia, nr. 140
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020065
Țară: România
Persoană de contact: Carol Bujoreanu
E-mail: licitatii@posta-romana.ro
Telefon: +40 212009270
Fax: +40 212007411
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.posta-romana.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Servicii poștale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de asigurare obligatorie auto RCA si servicii de asigurare CASCO

Număr de referinţă: CNPR nr. RO427410-2022-345.01/345.02
II.1.2)Cod CPV principal
66516100 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Lotul 1: servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă RCA pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule, pentru 1427 autovehicule și mopede, polițe valabile pe o perioadă de 12 luni, conform prevederilor caietului de sarcini și anexelor la acesta.

Pentru autovehiculele marca Volkswagen (Caddy și Crafter) din Anexa 1C, polițele de asigurare vor fi eliberate pentru intervale de 3 luni. Polițele RCA vor fi reînoite la cererea CNPR pentru intervale succesive de câte 3 luni pe perioada derulării contractului.

Lotul 2: servicii de asigurare CASCO privind daunele produse în accidente din vină proprie, pentru 967 autovehicule, polițe valabile pe o perioadă de 12 luni, conform prevederilor caietului de sarcini și anexei la acesta.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.elicitatie.ro/pub).

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. (cu respectarea art.173, alin.1 din Legea nr.99/2016).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 5 166 540.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 2-Servicii de asigurare CASCO

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66516100 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul prestatorului de servicii (asiguratorului), dupa caz.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

servicii de asigurare CASCO privind daunele produse în accidente din vină proprie, pentru 967 autovehicule, polițe valabile pe o perioadă de 12 luni, conform prevederilor caietului de sarcini și anexei la acesta.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de transmitere a politelor de asigurare la CNPR / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

surse proprii

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 1-Servicii de asigurare obligatorie auto RCA

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66516100 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul prestatorului de servicii (asiguratorului), dupa caz.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă RCA pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule, pentru 1427 autovehicule și mopede, polițe valabile pe o perioadă de 12 luni, conform prevederilor caietului de sarcini și anexelor la acesta.

Pentru autovehiculele marca Volkswagen (Caddy și Crafter) din Anexa 1C, polițele de asigurare vor fi eliberate pentru intervale de 3 luni. Polițele RCA vor fi reînoite la cererea CNPR pentru intervale succesive de câte 3 luni pe perioada derulării contractului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de transmitere a politelor de asigurare la CNPR (PTt) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

surse proprii

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2023/S 001-000488
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 140J/253
Lot nr.: 1
Titlu:

Lotul 1-Servicii de asigurare obligatorie auto RCA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/03/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14360018
Adresă: Strada Alexandru, Nr. 51
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011822
Țară: România
E-mail: roxana.gorin@omniasig.ro
Telefon: +4 0214057420/ +40 0729039552
Fax: +4 0212314171
Adresă internet: www.omniasig.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 636 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 613 660.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 140J/254; 260
Lot nr.: 2
Titlu:

Lotul 2-Servicii de asigurare CASCO

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/03/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP
Număr naţional de înregistrare: 336290
Adresă: Strada B-DUL CAROL I, Nr. 31-33
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: licitatii@asirom.ro
Telefon: +40 216011067
Fax: +40 216011288
Adresă internet: http://www.asirom.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 805 850.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 552 880.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale se va face astfel:

Lot 1, respectiv Lot 2 - (1)In cadrul criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc. (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. (a se vedea art.145, alin 3 din HG nr.394/2016)

a) entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) ofertantul are obligatia de a comunica entitatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare.

c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

continuare Nota I din sectiunea III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

4.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit op. econ., nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate sit. cuprinse la 177, 178 si 180, se accepta orice document considerat edicator emis de autoritati competente din tara respectiva;

5.In cazul of. persoane juridice/fizice straine docum. vor fi transmise in lb in care au fost emise, in copie certificata "cf. cu originalul", semnata si stampilata de reprez. legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in lb romana.

6.La solicitarea entit. contractante, docum. justif. solicitate mai sus se vor depune in copie certificata cu mentiunea "cf.cu originalul" de catre of. clasat pe primul loc în clasam. interm. întocmit dupa finalizarea evaluarii

Nota II din sectiunea III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei

persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului individual/ ofertantului asociat/ subcontractantului / tertului sustinator.

Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/ informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se aa intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare.

Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu privire la o situatie potential generatoare de conflict de interese, entitatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, entitatea contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante.

Nota 4: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea99/2016, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta la solicitarea entitatii contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 181 alin(1) din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declarati in oferta.

Nota 5: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota 6: In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, entitatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.

Nota 7. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/terti sustinator/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota 8. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acord de asociere, dupa caz.

ATENTIE: DUAE este configurat de către entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau sa-l șteargă. De asemenea, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Acestea sunt generate automat în scopul includerii în dosarul achiziției.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/03/2023