Služby - 185071-2021

16/04/2021    S74

Belgicko-Brusel: Organizovanie jazykových testov na diaľku na účely overenia znalostí tretieho jazyka úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (EÚ)

2021/S 074-185071

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 062-156129)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, HR — Human Resources and Security, HR.DDG.R.1 — Procurement, Internal Control and Financial Reporting
Poštová adresa: Rue de la Science 11
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Organizovanie jazykových testov na diaľku na účely overenia znalostí tretieho jazyka úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (EÚ)

Referenčné číslo: HR/2020/OP/0033
II.1.2)Hlavný kód CPV
79635000 Služby hodnotiaceho strediska týkajúce sa náboru pracovníkov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Organizovanie jazykových testov na diaľku na účely overenia znalostí tretieho jazyka úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (EÚ).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/04/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 062-156129

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 03/05/2021
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 14/05/2021
Miestny čas: 17:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 05/05/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 17/05/2021
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: