29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 185165-2021

Submission deadline has been amended by:  232234-2021
16/04/2021    S74

Niemcy-Bretten: Roboty budowlane

2021/S 074-185165

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal
Adres pocztowy: Untere Kirchgasse 9
Miejscowość: Bretten
Kod NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Kod pocztowy: 75015
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Kaufmännische Verwaltung
E-mail: christian.franek@av-weissach.de
Tel.: +49 7251 / 9185-13
Adresy internetowe:
Główny adres: www.av-weissach.de
Adres profilu nabywcy: www.subreport.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.subreport.de/E53381289
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.subreport.de/E53381289
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Abwasserbehandlung

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Erweiterung Kläranlage Heidelsheim

Numer referencyjny: 753802000000-7
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

PAK -Lagerung und -Dosierung für die Spurenstoffelimination der Kläranlage Heidelsheim.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 470 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42131000 Krany, kurki i zawory
42122130 Pompy wodne
42122230 Pompy podawcze
42993200 Instalacje dawkujące
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44613110 Silosy
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kläranlage Heidelsheim

76646 Bruchsal-Heidelsheim

II.2.4)Opis zamówienia:

Die Beschaffung beinhaltet die Lieferung, die Montage und die Inbetriebnahme der sämtlichen Ausrüstung (PAK-Silo, Dosieranlage, Rohrleitungen, Rohrarmaturen usw.) für die PAK-Lagerung und -Dosierung der neuen Flockungsfiltration mit Spurenstoffelimination der Kläranlage Heidelsheim. Die PAK wird in zwei Silos gelagert und mittels eine Dosieranlage in die Rohrleitung im Zulauf zum ersten PAK-Kontaktbecken dosiert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/07/2021
Koniec: 28/02/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Bei Baumaßnahmen in Baden-Württemberg kommt das Tariftreue- und Mindestlohngesetz (LTMG-BW) zur Anwendung. Der Bieter, Nachunternehmer und Verleihunternehmen müssen vor Beauftragung die Tariftreue- und Mindestentgelterklärung KEV 179.3 „Verpflichtungserklärung Mindestlohn“ abgeben.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Die Eignung ist durch die Eigenerklärung gem. KEV 179 „Eigenerklärung zur Eignung“ zu belegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrags auf die Fähigkeit anderer Unternehmer, ist die jeweilige Eigenerklärung gem. KEV 179 auch für andere Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Siehe Vergabeunterlagen.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 050-122213
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/07/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2021
Czas lokalny: 14:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Adres pocztowy: Durlacher Allee 100
Miejscowość: Karlsruhe
Kod pocztowy: 76137
Państwo: Niemcy
E-mail: poststelle@rpk.bwl.de
Tel.: +49 7219268730
Faks: +49 7219263985
Adres internetowy: http://www.rp-karlsruhe.de
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Adres pocztowy: Durlacher Allee 100
Miejscowość: Karlsruhe
Kod pocztowy: 76137
Państwo: Niemcy
E-mail: poststelle@rpk.bwl.de
Tel.: +49 7219268730
Faks: +49 7219263985
Adres internetowy: http://www.rp-karlsruhe.de
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2021