Roboty budowlane - 185244-2019

19/04/2019    S78

Polska-Sosnowiec: Roboty remontowe i renowacyjne

2019/S 078-185244

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960835
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bip.um.sosnowiec.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sanitariatów dziecięcych.

Numer referencyjny: WZP.271.1.54.2019.MW
II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących:

„1. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 piony 2,3,4,

2. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 53, ul. Makuszyńskiego piony 1,2,6,

3. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 54, ul. Kalinowa 115 piony 1,3” (pełna nazwa zamówienia).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 325 310.20 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania stanowiące Przedmiot zamówienia. Podział Przedmiotu zamówienia na trzy zadania nie jest tożsame z podziałem zamówienia na części.

a)Zadanie 1 – „Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 46 przy ul. Koszalińskiej 55, 41-219 Sosnowiec w zakresie pionu: 2,3,4”, obejmuje m.in.:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

b)Zadanie 2 – „Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 53 przy ul. Makuszyńskiego 4b, 41-218 Sosnowiec w zakresie pionu: 1,2,6” obejmuje m.in:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

c)Zadanie 3 – „Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 54 przy ul. Kalinowej 115, 41-219 Sosnowiec w zakresie pionu: 1,3”, obejmuje m.in:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

3.Szczegółowe opisy i zakresy prac wraz z wykończeniami i instalacjami zawarte są

W dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia, tj:

— Projekcie budowlano - wykonawczym,

— Przedmiarach, które mają jedynie charakter poglądowy,

— Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

4.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych.

5.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres

Co najmniej 36 miesięcy.

6.Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Podstawą prawną zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności prawne i faktyczne Gmina Sosnowiec zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie przebudowy sanitariatów dziecięcych w budynkach Przedszkola Miejskiego:-Nr 46 przy ul. Koszalińska 55;- Nr 53 przy ul. Makuszyńskiego;-Nr 54 przy ul. Kalinowa 115.po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą w zakresie części, w których nie zostały złożone żadne oferty.

Pierwotne warunki zamówienia w tym postępowaniu nie zostały w istotny sposób zmienione w stosunku do unieważnionego postępowania prowadzonego uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 012-022835

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: ARCH INSTAL BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Le Rondo 26
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-303
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 325 310.20 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2019