Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 185259-2022

08/04/2022    S70

Polen-Gdynia: Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen

2022/S 070-185259

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Nationale Identifikationsnummer: 5862111467
Postanschrift: ul. Powstania Styczniowego 9b
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-519
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Tuźnik
E-Mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl
Telefon: +48 586998518
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ucmmit.gdynia.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: 08/UCMMiT/PN/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90520000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Zamawiającego przy ul. Powstania Styczniowego 9b w Gdyni 81-519.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór własnym transportem, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów wraz z transportem (ważeniem, załadunkiem i rozładunkiem) z siedziby Zamawiającego przy ul. Powstania Styczniowego 9b, pochodzących z działalności medycznej oraz związanych z nią zadań, obejmujący następujące odpady medyczne w ilości ok. 108 085 kg:

a) 18 01 02 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) – 40 kg

b) 18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pielucho majtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – 108000 kg

c) 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 – 40 kg

d) 18 01 08 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne – 5 kg

Z uwagi na szacunkowe określenie ilości przedmiotu zamówienia, może ulec ona zmniejszeniu lub zwiększeniu, zgodnie z zapisami § 1 wzoru umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa będzie każdorazowo potwierdzana kartą przekazania odpadu. Na prowadzenie w/w działalności Wykonawca musi posiadać odpowiednie decyzje.

4. Zamawiający wymaga aby oferowana usługa spełniała wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 797 z późn. zm.) z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w przepisach w trakcie trwania umowy.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami:

1) Instrukcja BHP dla wykonawców – zał. Nr 2 do wzoru umowy

2) Informator BHP dla firm zewnętrznych – zał. Nr 3 do wzoru umowy

3) Klauzula informacyjna RODO – zał. Nr 4 do wzoru umowy

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1.Zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią̨ oświadczenia (oświadczeń́) Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w niniejszej umowie. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być́ realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy. Zakres opcjonalny zamówienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczność́ jego realizacji aktualizuje się̨ w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).

2.Rzeczywista ilość odpadów będzie zależeć od faktycznych potrzeb Zamawiającego, dlatego zastrzega się prawo opcji realizowane na zasadach opisanych poniżej.

3.Prawem opcji jest zwiększenie zakresu realizacji umowy w ilości nieprzekraczającej 30% wielkości określonej w ust.3 ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności ilości odpadów ze względu na ruch pacjentów w jednostkach klinicznych oraz stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Realizacja prawa opcji dokonywana jest złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres wykonania usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem tj. :

a). zgłoszenie zapotrzebowania utylizacji odpadów medycznych

b). wywóz i utylizacja odpadów przez Wykonawcę w terminie do 72 godz.

c). rejestracja kart odpadów w systemie BDO

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać́ z prawa opcji – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

4.Prawem opcji jest zmniejszenie do 40% całości planowanej usługi określonej w ust. 3, ze względu na okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności ilości odpadów ze względu na ruch pacjentów w jednostkach klinicznych oraz stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Realizacja prawa opcji dokonywana jest w drodze złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego o jaką procentową wartość nastąpi zmniejszenie. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać́ z prawa opcji – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

1.1 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

udowodnią posiadanie:

a) zezwolenia na zbieranie odpadów (jeżeli jest wymagane) i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub pozwolenia zintegrowanego, o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia,

1.2 zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze lub unieszkodliwianiu odpadów medycznych lub niebezpiecznych o wartości brutto minimum 300.000 zł każda

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego z Wykonawców. Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia, świadczeń w zakresie opisanym powyżej przez różne podmioty.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby jest zobowiązany wykonać usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia w formularzu OFERTA składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, (załącznik nr 1 do SWZ).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zam.na podst.art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp wyznaczył term.skład.ofert krótszy niż termin w art.138 ust.1 ustawy z uwagi na fakt,iż w przedm.postęp.zachodzi pilna potrzeba udzielenia zam.Zgodnie z art.138 ust.2 pkt2 ustawy Pzp Zam. może wyznaczyć termin składania ofert krótszy(jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przek.ogłosz.o zam.Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej), jeżeli zachodzi pilna potrzeba udziel.zam.i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Ze względu na zwiększenia zakresu ilości odpadów wynikających z zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 i wzrastającą liczbą osób chorujących, Zamawiający nie przewidział, że dotychczasowa umowa, która została zawarta 17.12.2020 r. z okresem realizacji do 21.12.2022 r. zostanie wykorzystana ilościowo dużo wcześniej i zaistnieje konieczność zawarcia jak najszybciej nowej umowy, celem zapewnienia bieżącego funkcjonowania szpitala, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa bezpieczeństwa pacjentom oraz pracownikom

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/04/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/04/2022
Ortszeit: 11:15
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest niejawne.

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

I kwartał 2023 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SWZ.

2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności.:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do SWZ

3. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

II.OŚWIADCZENIA i PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona

1) JEDZ

2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3) Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub pozwolenie zintegrowane, o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia

4) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp o treści odpowiadającej zał.nr 3 do SWZ.

III.Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia.

IV.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibą w Gdyni,ul.Powstania Styczniowego 9b,81-519 Gdynia.Tel:586998506 adres e-mail:dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, na adres e-mail: dane_osobowe @ucmmit.gdynia.pl cd SWZ pkt XXX

V.Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej pod nr 08/UCMMiT/PN/2022 w „Załącznikach do postępowania” Szczegółowe informacje dot. postępowania, w tym warunków udziału i składanych oświadczeń i dokumentów znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.gdynia

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Postanschrift: UL. POSTĘPU 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

4. Szczegółowe zasady określone są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/04/2022