Dienstleistungen - 185259-2022

08/04/2022    S70

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

2022/S 070-185259

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5862111467
Adres pocztowy: ul. Powstania Styczniowego 9b
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-519
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
E-mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl
Tel.: +48 586998518
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ucmmit.gdynia.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH

Numer referencyjny: 08/UCMMiT/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Zamawiającego przy ul. Powstania Styczniowego 9b w Gdyni 81-519.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór własnym transportem, przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów wraz z transportem (ważeniem, załadunkiem i rozładunkiem) z siedziby Zamawiającego przy ul. Powstania Styczniowego 9b, pochodzących z działalności medycznej oraz związanych z nią zadań, obejmujący następujące odpady medyczne w ilości ok. 108 085 kg:

a) 18 01 02 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) – 40 kg

b) 18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pielucho majtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – 108000 kg

c) 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 – 40 kg

d) 18 01 08 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne – 5 kg

Z uwagi na szacunkowe określenie ilości przedmiotu zamówienia, może ulec ona zmniejszeniu lub zwiększeniu, zgodnie z zapisami § 1 wzoru umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa będzie każdorazowo potwierdzana kartą przekazania odpadu. Na prowadzenie w/w działalności Wykonawca musi posiadać odpowiednie decyzje.

4. Zamawiający wymaga aby oferowana usługa spełniała wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 797 z późn. zm.) z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w przepisach w trakcie trwania umowy.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami:

1) Instrukcja BHP dla wykonawców – zał. Nr 2 do wzoru umowy

2) Informator BHP dla firm zewnętrznych – zał. Nr 3 do wzoru umowy

3) Klauzula informacyjna RODO – zał. Nr 4 do wzoru umowy

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1.Zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią̨ oświadczenia (oświadczeń́) Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w niniejszej umowie. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być́ realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy. Zakres opcjonalny zamówienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym konieczność́ jego realizacji aktualizuje się̨ w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana).

2.Rzeczywista ilość odpadów będzie zależeć od faktycznych potrzeb Zamawiającego, dlatego zastrzega się prawo opcji realizowane na zasadach opisanych poniżej.

3.Prawem opcji jest zwiększenie zakresu realizacji umowy w ilości nieprzekraczającej 30% wielkości określonej w ust.3 ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności ilości odpadów ze względu na ruch pacjentów w jednostkach klinicznych oraz stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Realizacja prawa opcji dokonywana jest złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres wykonania usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem tj. :

a). zgłoszenie zapotrzebowania utylizacji odpadów medycznych

b). wywóz i utylizacja odpadów przez Wykonawcę w terminie do 72 godz.

c). rejestracja kart odpadów w systemie BDO

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać́ z prawa opcji – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

4.Prawem opcji jest zmniejszenie do 40% całości planowanej usługi określonej w ust. 3, ze względu na okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, a w szczególności ilości odpadów ze względu na ruch pacjentów w jednostkach klinicznych oraz stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Realizacja prawa opcji dokonywana jest w drodze złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego o jaką procentową wartość nastąpi zmniejszenie. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać́ z prawa opcji – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

1.1 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

udowodnią posiadanie:

a) zezwolenia na zbieranie odpadów (jeżeli jest wymagane) i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub pozwolenia zintegrowanego, o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia,

1.2 zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze lub unieszkodliwianiu odpadów medycznych lub niebezpiecznych o wartości brutto minimum 300.000 zł każda

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego z Wykonawców. Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia, świadczeń w zakresie opisanym powyżej przez różne podmioty.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby jest zobowiązany wykonać usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia w formularzu OFERTA składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, (załącznik nr 1 do SWZ).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zam.na podst.art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp wyznaczył term.skład.ofert krótszy niż termin w art.138 ust.1 ustawy z uwagi na fakt,iż w przedm.postęp.zachodzi pilna potrzeba udzielenia zam.Zgodnie z art.138 ust.2 pkt2 ustawy Pzp Zam. może wyznaczyć termin składania ofert krótszy(jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przek.ogłosz.o zam.Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej), jeżeli zachodzi pilna potrzeba udziel.zam.i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Ze względu na zwiększenia zakresu ilości odpadów wynikających z zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 i wzrastającą liczbą osób chorujących, Zamawiający nie przewidział, że dotychczasowa umowa, która została zawarta 17.12.2020 r. z okresem realizacji do 21.12.2022 r. zostanie wykorzystana ilościowo dużo wcześniej i zaistnieje konieczność zawarcia jak najszybciej nowej umowy, celem zapewnienia bieżącego funkcjonowania szpitala, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa bezpieczeństwa pacjentom oraz pracownikom

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/04/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/04/2022
Czas lokalny: 11:15
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest niejawne.

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

I kwartał 2023 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SWZ.

2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności.:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do SWZ

3. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

II.OŚWIADCZENIA i PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona

1) JEDZ

2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3) Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub pozwolenie zintegrowane, o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia

4) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp o treści odpowiadającej zał.nr 3 do SWZ.

III.Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ucmmit_gdynia.

IV.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibą w Gdyni,ul.Powstania Styczniowego 9b,81-519 Gdynia.Tel:586998506 adres e-mail:dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, na adres e-mail: dane_osobowe @ucmmit.gdynia.pl cd SWZ pkt XXX

V.Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej pod nr 08/UCMMiT/PN/2022 w „Załącznikach do postępowania” Szczegółowe informacje dot. postępowania, w tym warunków udziału i składanych oświadczeń i dokumentów znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.gdynia

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

4. Szczegółowe zasady określone są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2022