Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 185266-2022

Submission deadline has been amended by:  291974-2022
08/04/2022    S70

Magyarország-Budapest: Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások

2022/S 070-185266

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 704433853
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bkk.hu/
A felhasználói oldal címe: https://bkk.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001677922021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001677922021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

VEKOP szemléletformálási feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR001677922021
II.1.2)Fő CPV-kód
79341400 Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

VEKOP projektcsomaghoz tartozó szemléletformálási feladatok - kommunikációs és oktatási tevékenységek elvégzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341400 Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretmegállapodás a VEKOP projektcsomaghoz tartozó szemléletformálási feladatok - kommunikációs és oktatási tevékenységek elvégzése

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:

Jelen közbeszerzési eljárás célja a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten VEKOP-5.3.1-15” elnevezésű projekt kötelező, a kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampányának szakszerű és határidőre történő megvalósítása. A projekt 11 budapesti kerületet érint. A projekt bemutatását a műszaki leírás 2. sz. melléklete tartalmazza.

1. 1 db kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló tematikájú Ernyőkampány koncepció elkészítése, illetve a 11 kerületre bontott, kerületenként 1-1 db kommunikációs. terv és média mix elkészítése (nem minden kerület esetén ugyanaz a terv használandó)

Ernyőkampány kreatív koncepció elkészítése és prezentálása szóban vagy írásban a Megrendelő részére.

Kerékpáros kultúra színvonalának növelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, események, akciók megvalósítása.

2. kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáláshoz kapcsolódó szemléletformáláshoz és/vagy népszerűsítéshez kapcsolódó kreatív kivitelezési feladatok

3. kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú rendezvényszervezési feladatok

4. Nyomdai kivitelezési feladatok

5. Ajándéktárgyak

6. Sajtófigyelés és sajtókapcsolattartás

7. Közlekedésbiztonsági célú szemléletformálási eszközök

A műszaki leírás 1. számú mellékletben található módszertan és a cselekvési terv alapján szükség szerinti közlekedésbiztonsági célú oktatások tervezése, szervezése, lebonyolítása.

- kerékpárhasználattal és közlekedési szituációkkal kapcsolatos pedagógus továbbképzés

- kerékpáros és gyalogos közlekedés óvodai oktatása

- kerékpáros és gyalogos közlekedés általános iskolai oktatása

- kerékpáros közlekedés középiskolai oktatása

- kerékpáros közlekedés oktatása felnőttek számára

- gépjárművezetők oktatás

- bebiciklizés és/vagy személyes kísérés, mentorálás

- QR-kódos városi kerékpáros kalandtúra

8. Médiatervezési és -vásárlási feladatok

A nyertes Ajánlattevő feladata a kommunikációhoz kapcsolódó médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása az ártáblázat szerint, valamint produkciós és anyagleadási lista készítése.

Keresőoldalak és közösségimédia-hirdetések - a nyertes Ajánlattevő feladatai: Google- és Facebook-kampányok

Integrált kampányok tervezése és kivitelezése (online kampány és közterületen megjelenés)

A szolgáltatások pontos meghatározását a közbeszerzési dokumentumok mellékletéként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és annak mellékletei tartalmazzák.

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás keretösszege nettó 56 564 187,- Ft.

Tervezett mennyiségek:

10 db kreatív ügynökségi feladat (kampánytervezés és lebonyolítás), kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáláshoz kapcsolódó szemléletformáláshoz és/vagy népszerűsítéshez kapcsolódó kreatív kivitelezési feladatok

10 db egyenként, legalább 75 fő számára kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló tematikájú rendvény megszervezése és lebonyolítása

15 alkalommal, alkalmanként legalább 15 fős elméleti és gyakorlati kerékpáros oktatás

5 db integrált kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló tematikájú kampány tervezése és kivitelezése

Az egyidejűleg tervezetten várható egyedi megrendelések maximális nagyságrendje az alábbi:

- 4 db kreatív ügynökségi feladat,

- 2 db legalább 75 fő számára kerékpáros-közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló tematikájú rendvényszervezés,

- 12 alkalommal, alkalmanként 15 fős elméleti és gyakorlati kerékpáros oktatás, valamint

- 4 db integrált kampány tervezése és kivitelezése kerül lehívásra.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kreatív ügynökségi feladatok közé tartozik a márkaépítés és stratégia megalkotása, a kampányok tervezése és lebonyolítása, a kampány és népszerűsítéshez kapcsolódó - a lakosságot jól megszólító és könnyen elérő szövegek írása, a vizuális tartalomgyártás, a közösségi média menedzsmentje, valamint a webfejlesztés és optimalizálás

Az Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a keretmegállapodás időtartamára vetített kalkulált, tervezett mennyiségeket, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, ajánlatkérő a keretösszeg erejéig bocsáthat ki közvetlen megrendeléseket.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a 12 hónap határozott időtartam lejártát megelőzően legalább 30 nappal a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozatával a keretmegállapodás időtartamát további legfeljebb, egybefüggő 3 hónappal meghosszabbítja, amennyiben a keretösszegből még rendelkezésre áll. Meghosszabbítás esetén a keretösszeg nem emelkedik, csak a keretmegállapodás időtartama hosszabbodik meg.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

VEKOP-5.3.1-15

II.2.14)További információk

Kiegészítés a II.2.5. ponthoz:

Ár értékelési részszempont megoszlása:

1. Súlyszámokkal képzett ügynökségi feladatok nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 65

2. Súlyszámokkal képzett médiavásárlási feladatok nettó ajánlati ár (nettó Ft) / súlyszám: 15

Kiegészítés a II.2.13. ponthoz: A támogatás intenzitása 100%.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1-4.§, 6-8.§, 10.§, 12-16.§ szerint. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Akr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Az Akr. 3.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a 4-7.§-nak és az Ajánlatkérő által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Az Akr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára az Akr rendelet előírja.

Ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az Ajánlatkérő számára a rendelet előírja.

Azokban az esetekben, amikor az ajánlattevő a minősített ajánlattevői jegyzékben szerepel, az Ajánlatkérő az Akr. 12.§-a alapján jár el.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdései alapján az öntisztázás lehetőségére.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Akr. 1.§ (7) bekezdésére, a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) esetében az Akr. 8.§-a szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) esetében az Ajánlatkérő az Akr. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

Az ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról (EKR űrlap), hogy olyan társaság-e, amelynek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint van-e definiált tényleges tulajdonosa. Amennyiben van, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia (EKR űrlap).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozó közbeszerzési tárgyából (Kampány tervezés és/vagy lebonyolítás és/vagy rendezvényszervezési feladatok és/vagy oktatási feladatok és/vagy médiatervezési és/vagy vásárlási feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P/1. alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (5) bekezdésére.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a közbeszerzés tárgya (Kampány tervezés és/vagy lebonyolítás és/vagy rendezvényszervezési feladatok és/vagy oktatási feladatok és/vagy médiatervezési és/vagy vásárlási feladatok) szerinti nettó árbevétele nem éri el a 11 000 000,- Ft-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlatkérő előírja az Akr. 2.§ (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, tehát az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján:

M/1.: Az Akr. 21.§ (3) bekezdés a) pont alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de hat évnél nem régebben megkezdett legjelentősebb referenciái, az Akr. 22.§ (1) bekezdésével összhangban.

Az ajánlattevőknek a teljesített szolgáltatásokat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni, de a referencianyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell: a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás megnevezése, a szerződés mennyisége, a teljesítés ideje (kezdés és befejezés, év/hónap/nap formátumban), valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/2.: Az Akr. 21.§ (3) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattevőnek a szakemberek vonatkozásában csatolnia kell a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumokat, valamint saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzukat olyan részletességgel, amiből egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően.

A szakmai tapasztalatot év, hónap részletességgel kell megadni, a párhuzamosan tapasztalatok csak egyszer vehetők figyelembe. Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot egész hónapnak fogad el.

Az ajánlattevőnek továbbá az EKR-ben rendelkezésre álló űrlapon is nyilatkoznia kell a szakemberekről. Az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásaként valamennyi nyilatkozatot és űrlapot együttesen veszi figyelembe.

Az Akr. 30.§ (4) bekezdése szerint az Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban (III.1.3. pont) az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottnál.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.: Az Akr. 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de hat évnél nem régebben megkezdett, szerződésszerűen teljesített,

M/1.1. legalább 3 db kreatív ügynökségi feladatok (kampánytervezés és/vagy lebonyolítás) ellátására vonatkozó referenciát, ebből legalább 1 db szemléletformáláshoz és/vagy népszerűsítéshez köthető kampány.

M/1.2. legalább 1 db, legalább 50 fős rendezvényszervezései referenciával

M/1.3. legalább 6 alkalommal alkalmanként legalább 10 fő csoportos elméleti és/vagy gyakorlati oktatását kerékpárral való közlekedés témakörben megvalósító referenciával.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a referenciakövetelményeknek való megfelelés több szerződéssel is igazolható.

M/2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki kampány tervezés és/vagy kivitelezés kapcsán legalább 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik

M/2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 36 hónap kreatív ügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M/2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 36 hónap elméleti és/vagy gyakorlati kerékpáros oktatási gyakorlattal rendelkezik.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: minden megkezdett késedelmes nap után az adott Közvetlen megrendelésre eső Vállalkozói díj 1 % -a, a kötbér maximum az adott Közvetlen megrendelésre eső Vállalkozói díj 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: adott Közvetlen megrendelésre eső nettó Vállalkozói díj 10%-a.

Meghiúsulási kötbér: A Közvetlen megrendelés esetén meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett az adott Közvetlen megrendelésre eső nettó Vállalkozói díj 30%-a.

A Keretmegállapodás meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a még fel nem használt Keretösszeg 10%-a.

Az AK az igazolt teljesítést követően, közvetlen megrendelésenként, havonta utólag egyben, a Kbt. 135.§ (5) bekezdés alapján az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint a számla igazolt kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.

A mellékkötelezettségek és ellenszolgáltatás teljesítésének részletes szabályait a Közbeszerzési dokumentáció részét képező Keretmegállapodás tervezete tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/05/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/05/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68.§ (1), (1b), (1c), (1d) (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint az EKR Rendelet 15.§-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A benyújtandó dokumentumok felsorolását teljes körűen a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

2. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.

3. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan.

4. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.65.§ (7) bekezdésére vonatkozóan.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

6. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját.

7. Az Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

8. Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell az Ártáblázatot cégszerűen aláírt pdf és excel formátumban.

9. Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

10. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont; Értékelési módszer: 1. és 2. ár szempont: fordított arányosítás, 3. és 4. minőségi szempont: egyenes arányosítás

11. Ajánlatkérő a III.1.2) és III.1.3) pontban meghatározott alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

12. A keretmegállapodás második részeként a beszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel kerül sor.

13. Szerződéskötési feltétel, hogy ajánlattevő rendelkezzen 1 fő projektmenedzserrel.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Németh Zsuzsanna Eszter (01033) és dr. Tóth Zsanett (01325)

15. Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, melynek indoka, hogy a szemléletformálási feladatokhoz kapcsolódó népszerűsítési, kommunikációs, valamint a közlekedésbiztonsági célú szemléletformálási, oktatási anyagok szakmai tartalma szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A megvalósuló szemléletformálási projektek magas fokú hatékonysága csak abban az esetben garantálható, amennyiben az üzenetek szakmai tartalmának koordinálása egy helyen összpontosul.

16. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában írt 2 hónap alatt 60 napot ért.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2022