We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 185272-2022

08/04/2022    S70

Netherlands-Soest: Sewerage management services

2022/S 070-185272

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Reinigingsbedrijf Midden Nederland - RMN
Postal address: Postbus 203
Town: Soest
NUTS code: NL31 Utrecht
Postal code: 3760 AE
Country: Netherlands
Contact person: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internet address(es):
Main address: https://rmn.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

RMN - Reinigen kolken en lijngoten

II.1.2)Main CPV code
90480000 Sewerage management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdrachtgever van deze opdracht is Reinigingsbedrijf Midden Nederland (hierna: RMN). RMN verzorgt namens de gemeenten IJsselstein (perceel 1) en Bunnik (perceel 2) de inkoop voor reinigen van de kolken en lijngoten. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1 - gemeente IJsselstein

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90480000 Sewerage management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL31 Utrecht
Main site or place of performance:

Gemeente IJsselstein

II.2.4)Description of the procurement:

Zie bijlage C; Programma van eisen (perceel 1)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Procesbeheersing / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Risicobeheersing / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Communicatie / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Optie tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2 - Gemeente Bunnik

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90480000 Sewerage management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL31 Utrecht
Main site or place of performance:

Gemeente Bunnik

II.2.4)Description of the procurement:

Zie bijlage C; Programma van eisen (perceel 2)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Procesbeheersing / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Risicobeheersing / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Communicatie / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Optie tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend. Inschrijver voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Eisen m.b.t. de verzekering

Zie Bijlage C Programma van eisen en inschrijfbiljet incl. inschrijfstaat

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

De geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luiden als volgt:

3.2.2.1 Kerncompetenties

Inschrijver dient te beschikken over onderstaande kerncompetentie. Inschrijver toont dat aan door middel van één of meer opdrachten die uitgevoerd zijn in de referentieperiode (zijnde de drie jaar voorafgaand aan de uiterste inschrijfdatum).

OMSCHRIJVING KERNCOMPETENTIE (voor beide percelen)

Kerncompetenties:

1. Het reinigen van kolken in stedelijk gebied

Inschrijver dient het compleet ingevulde bijlage E in de inschrijving bij te voegen. De opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, ter verificatie, contact op te nemen met de op de Model Opgave Kerncompetities genoemde contactpersoon/instantie van de ingediende referent.

In geval een referentieopdracht in combinatie en/of in hoofd-/onderaanneming met een derde is uitgevoerd, kan de inschrijver deze slechts als zijn eigen referentie opvoeren voor zover het werkzaamheden betreft die hij in de referentieopdracht zelf heeft uitgevoerd, behoudens de mogelijkheid om een beroep te doen op de technische bekwaamheid van een derde als bedoeld in art. 2.94 Aanbestedingswet. De inschrijver dient in dat geval –in geval van het opvoeren van een referentieopdracht in combinatie en/of in hoofd-/onderaanneming met een derde- gegevens over te leggen die betrekking hebben op zijn eigen aandeel in de uitvoering van de referentieopdracht.

In het geval een beroep gedaan wordt op de technische bekwaamheid van een derde, dient onderdeel II C van het UEA ingevuld te worden en dient deze derde waarop een beroep wordt gedaan zelf het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, deel IIA en B in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. De rechtsgeldige ondertekening van de derde partij dient herleidbaar te zijn uit het/de uittreksel(s) Kamer van Koophandel (toevoegen aan de inschrijving). De derde waarop de inschrijver zich beroept moet verklaren dat zij niet verkeert in (één van) de situaties als bedoeld in de artikelen 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2012. De derde moet tot slot de in Bijlage D bij de onderhavige Aanbestedingsleidraad opgenomen “Verklaring onderaanneming” rechtsgeldig ondertekenen, omdat een voorwaarde is voor het doen van een beroep op de draagkracht van een derde dat de inschrijver aantoont dat zij daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van die overheidsopdracht noodzakelijke middelen van deze derde.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 11:01
Place:

Vianen

Information about authorised persons and opening procedure:

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: Postbus 16005
Town: Utrecht
Postal code: 3500 DA
Country: Netherlands
Telephone: +31 302233000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/04/2022