Diensten - 185272-2022

08/04/2022    S70

Nederland-Soest: Beheer van riolering

2022/S 070-185272

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reinigingsbedrijf Midden Nederland - RMN
Postadres: Postbus 203
Plaats: Soest
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3760 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://rmn.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RMN - Reinigen kolken en lijngoten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90480000 Beheer van riolering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever van deze opdracht is Reinigingsbedrijf Midden Nederland (hierna: RMN). RMN verzorgt namens de gemeenten IJsselstein (perceel 1) en Bunnik (perceel 2) de inkoop voor reinigen van de kolken en lijngoten. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 - gemeente IJsselstein

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90480000 Beheer van riolering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente IJsselstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bijlage C; Programma van eisen (perceel 1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Procesbeheersing / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicobeheersing / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Communicatie / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 - Gemeente Bunnik

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90480000 Beheer van riolering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Bunnik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bijlage C; Programma van eisen (perceel 2)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Procesbeheersing / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicobeheersing / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Communicatie / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend. Inschrijver voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Eisen m.b.t. de verzekering

Zie Bijlage C Programma van eisen en inschrijfbiljet incl. inschrijfstaat

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

De geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luiden als volgt:

3.2.2.1 Kerncompetenties

Inschrijver dient te beschikken over onderstaande kerncompetentie. Inschrijver toont dat aan door middel van één of meer opdrachten die uitgevoerd zijn in de referentieperiode (zijnde de drie jaar voorafgaand aan de uiterste inschrijfdatum).

OMSCHRIJVING KERNCOMPETENTIE (voor beide percelen)

Kerncompetenties:

1. Het reinigen van kolken in stedelijk gebied

Inschrijver dient het compleet ingevulde bijlage E in de inschrijving bij te voegen. De opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, ter verificatie, contact op te nemen met de op de Model Opgave Kerncompetities genoemde contactpersoon/instantie van de ingediende referent.

In geval een referentieopdracht in combinatie en/of in hoofd-/onderaanneming met een derde is uitgevoerd, kan de inschrijver deze slechts als zijn eigen referentie opvoeren voor zover het werkzaamheden betreft die hij in de referentieopdracht zelf heeft uitgevoerd, behoudens de mogelijkheid om een beroep te doen op de technische bekwaamheid van een derde als bedoeld in art. 2.94 Aanbestedingswet. De inschrijver dient in dat geval –in geval van het opvoeren van een referentieopdracht in combinatie en/of in hoofd-/onderaanneming met een derde- gegevens over te leggen die betrekking hebben op zijn eigen aandeel in de uitvoering van de referentieopdracht.

In het geval een beroep gedaan wordt op de technische bekwaamheid van een derde, dient onderdeel II C van het UEA ingevuld te worden en dient deze derde waarop een beroep wordt gedaan zelf het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, deel IIA en B in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. De rechtsgeldige ondertekening van de derde partij dient herleidbaar te zijn uit het/de uittreksel(s) Kamer van Koophandel (toevoegen aan de inschrijving). De derde waarop de inschrijver zich beroept moet verklaren dat zij niet verkeert in (één van) de situaties als bedoeld in de artikelen 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2012. De derde moet tot slot de in Bijlage D bij de onderhavige Aanbestedingsleidraad opgenomen “Verklaring onderaanneming” rechtsgeldig ondertekenen, omdat een voorwaarde is voor het doen van een beroep op de draagkracht van een derde dat de inschrijver aantoont dat zij daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van die overheidsopdracht noodzakelijke middelen van deze derde.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:01
Plaats:

Vianen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/04/2022