Services - 185272-2023

28/03/2023    S62

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2023/S 062-185272

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 045-130667)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Numéro national d'identification: 368302575
Adresse postale: ul. Żelazna 59A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Code postal: 00-848
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jarosław Tyrlik
Courriel: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl
Téléphone: +48 684527601
Fax: +48 683270208
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wody.gov.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

Numéro de référence: WR.ROZ.2710.11.2023
II.1.2)Code CPV principal
90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu robót konserwacyjnych na ciekach przebiegających na terenie działania Nadzorów Wodnych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim, Sławie, Słubicach, Sulechowie, Wschowie oraz Zielonej Górze z podziałem na części.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 045-130667

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3
Au lieu de:

"1. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - prace konserwacyjne na ciekach:"

Lire:

"1. Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - prace konserwacyjne na ciekach:"

Numéro de section: III.1.3
Au lieu de:

"2.1. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy."

Lire:

"2.1. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy."

Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 05/04/2023
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 12/04/2023
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 03/07/2023
Lire:
Date: 10/07/2023
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 05/04/2023
Heure locale: 09:30
Lire:
Date: 12/04/2023
Heure locale: 09:30
VII.2)Autres informations complémentaires: