Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Blago - 185276-2015

Prikaži skrčeni pogled

29/05/2015    S102

Slovenija-Velenje: Reševalna vozila

2015/S 102-185276

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Zdravstveni dom Velenje
Poštni naslov: Vodnikova cesta 1
Kraj: Velenje
Poštna številka: SI-3320
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: ruzica.baketa@zd-velenje
E-pošta: ruzica.baketa@zd-velenje.si
Telefon: +386 38995400
Telefaks: +386 35869039

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Oseba javnega prava
I.3)Glavna področja dejavnosti
Zdravje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Urgentno vozilo – 2 kosa.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Velenje.

Šifra NUTS SI SLOVENIJA

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Nakup ugrenih vozil – 2 kosa.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

34114110 Reševalna vozila

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Urgentno vozilo – 2 kosa.
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 360 000 in 390 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
v dneh: 200 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje ne
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
7/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
8.7.2015 - 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
v dneh: 120 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 8.7.2015 - 11:30

Kraj:

Zdravstveni dom Velenje, sejna soba.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Odpiranje ponudb je javno.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/5/3213-53240740722654755423/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_URGENTNO_VOZILO_2_KOSA.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 23.6.2015, 12:00.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Zdravstveni dom Velenje
Poštni naslov: Vodnikova cesta 1
Kraj: Velenje
Poštna številka: SI-3320
Država: Slovenija

VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Zdravstveni dom Velenje
Poštni naslov: Vodnikova cesta 1
Kraj: Velenje
Poštna številka: SI-3320
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26.5.2015