Fournitures - 185300-2023

28/03/2023    S62

Roumanie-Vatra Dornei: Logiciels et systèmes d'information

2023/S 062-185300

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Municipiul Vatra Dornei
Numéro national d'identification: 7467268
Adresse postale: Strada: MIhai Eminescu, nr. 17
Ville: Vatra Dornei
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 725700
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Rodica Holobîcă
Courriel: primaria@vatra-dornei.ro
Téléphone: +40 230375229
Fax: +40 0230375170
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.vatra-dornei.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Achiziția de „Module informatice front-office și back-office pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențe exclusive” în cadrul proiectului „Management performant și proceduri simplificate pentru competențele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei”

Numéro de référence: 7467268/2022/07
II.1.2)Code CPV principal
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Obiectul general al proiectului: continuarea măsurilor de consolidare a capacitații instituționale și eficientizarea activității la nivelul Primăriei Municipiului Vatra Dornei, prin introducerea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, respectiv CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționarea instituțiilor publice) și BSC (Balanced Scorecard – sistem de management strategic), și extinderea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back- office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate, aferente competențelor exclusive ale primăriei.

Obiectivele specifice ale contractului sunt:

OS1. Introducerea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016- 2020, respectiv CAF si BSC – aferente Rezultatului de program 2.

OS2. Extindere măsuri de simplificare pentru cetățeni conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office și BackOffice pentru serviciile publice furnizate, aferente competențelor exclusive ale primăriei. În acest sens, este avută în vedere achiziția și implementarea unor module informatice noi care vor acoperi necesitățile instituției pentru servicii electronice complete vizând competențele exclusive ale primăriei. Modulele informatice care vor fi achiziționate vor viza atât zona de front Office, cât si de back-office și vor fi asigura interoperabilitatea și integrarea cu celelalte sisteme informatice ale primăriei. Soluțiile pentru servicii electronice aferente competențelor exclusive ale primăriei vor respecta principiile:

• one stop shop pentru livrarea de servicii publice electronice;

• utilizarea inteligentă a informațiilor disponibile prin aplicarea principiului înregistrării "o singură dată "a datelor – conceptul de identitate electronică a cetățeanului;

• spațiul privat virtual al cetățeanului în relația cu primăria – aferente Rezultatului de program 3 (competențe exclusive).

OS3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competentelor/cunoștințelor dobândite pentru 90 de persoane (personal de conducere, de execuție și aleși locali), din care 15 de persoane pentru BSC si 45 de persoane pentru CAF, precum și 30 de persoane, din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului – aferente Rezultatului de program 5.

Durata contractului este de 10 luni.

Note:

* Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 14 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. (20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor)

** Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabricație sau de comerț, un standard, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 130 750.00 RON
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32420000 Matériel de réseau
48820000 Serveurs
72500000 Services informatiques
80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO215 Suceava
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

II.2.4)Description des prestations:

Obiectul general al proiectului: continuarea măsurilor de consolidare a capacitații instituționale și eficientizarea activității la nivelul Primăriei Municipiului Vatra Dornei, prin introducerea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, respectiv CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționarea instituțiilor publice) și BSC (Balanced Scorecard – sistem de management strategic), și extinderea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back- office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate, aferente competențelor exclusive ale primăriei.

Obiectivele specifice ale contractului sunt:

OS1. Introducerea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016- 2020, respectiv CAF si BSC – aferente Rezultatului de program 2.

OS2. Extindere măsuri de simplificare pentru cetățeni conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office și BackOffice pentru serviciile publice furnizate, aferente competențelor exclusive ale primăriei. În acest sens, este avută în vedere achiziția și implementarea unor module informatice noi care vor acoperi necesitățile instituției pentru servicii electronice complete vizând competențele exclusive ale primăriei. Modulele informatice care vor fi achiziționate vor viza atât zona de front Office, cât si de back-office și vor fi asigura interoperabilitatea și integrarea cu celelalte sisteme informatice ale primăriei. Soluțiile pentru servicii electronice aferente competențelor exclusive ale primăriei vor respecta principiile:

• one stop shop pentru livrarea de servicii publice electronice;

• utilizarea inteligentă a informațiilor disponibile prin aplicarea principiului înregistrării "o singură dată "a datelor – conceptul de identitate electronică a cetățeanului;

• spațiul privat virtual al cetățeanului în relația cu primăria – aferente Rezultatului de program 3 (competențe exclusive).

OS3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competentelor/cunoștințelor dobândite pentru 90 de persoane (personal de conducere, de execuție și aleși locali), din care 15 de persoane pentru BSC si 45 de persoane pentru CAF, precum și 30 de persoane, din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului – aferente Rezultatului de program 5.

Durata contractului este de 10 luni.

Toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor sistemelor/livrabilelor create de către contractant aferente produsului sau serviciului livrat se transferă către autoritatea contractantă.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 3. Componenta tehnică - Experiența specifică a experților-cheie, concretizată în numărul de proiecte în care respectivii experți au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract / Pondération: 24
Critère de qualité - Nom: 2. Componenta tehnică - Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților / Pondération: 36
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - componenta CP16/2021

II.2.14)Informations complémentaires

Program/Proiect: Management performant și proceduri simplificate pentru competențele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei, cod SMIS 154851, finanțat prin POCA 2014-2020, componenta CP16/2021 pentru regiunea mai puțin dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 215-616714
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7274
Intitulé:

Achiziția de „Module informatice front-office și back-office pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențe exclusive” în cadrul proiectului „Management performant și proceduri simplificate pentru competențele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.
Numéro national d'identification: 43164376
Adresse postale: Strada Str. Moldovei, Nr. 56
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Pays: Roumanie
Courriel: contracte@mindsoft.ro
Téléphone: +40 770372976
Adresse internet: www.mindsoft.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 159 468.29 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 130 750.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnătura electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub ) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebări”).

Operatorii economici interesați vor completa DUAE conform Ghidului de utilizare DUAE disponibil în contul SICAP: https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/su/home - Informații DUAE - Ghid utilizare DUAE.

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

Precizări:

Oferta câștigătoare se va stabili numai în urma aplicării criteriului de atribuire.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaje egale clasate pe primul loc: În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două oferte prezintă punctaj egal, în vederea departajării acestora, Autoritatea Contractantă va atribui contractului ofertei cu prețul cel mai scăzut.

Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate.

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate electronic / în original și/sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale și nu înlătura răspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

În cazul ofertanților a căror oferta nu a fost declarata câștigătoare, în comunicarea privind rezultatul procedurii se va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa dar necâștigătoare, se va indica numele ofertantului câștigător, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei câștigătoare fata de oferta respectivului ofertant declarat necâștigător. In cazul ofertantului câștigător in comunicare se va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata câștigătoare si ca este invitat in vederea încheierii contractului. Contractul intra in efectivitate după constituirea garanției de buna execuție.

În conformitate cu art. 7, alin (30) - Obligații privind achizițiile în cadrul Proiectului - din contractul de finanțare nr. 487 din 18.05.2020: " Beneficiarul este obligat, în cazul contractării de bunuri și servicii, să prevadă în contractele încheiate, obligația operatorului economic de a prezenta toate informațiile/documentele solicitate de către persoanele autorizate și/sau organismele prevăzute la alin. (23). AM POCA își rezervă dreptul de a nu autoriza la plata acele cheltuieli pentru care nu sunt furnizate informațiile/documentele solicitate".

Prin urmare, operatorul economic are obligația de a prezenta toate informațiile/documentele solicitate de către persoanele autorizate și/sau organismele prevăzute la alin. (23) respectiv: autorități naționale cu atribuții de monitorizare, verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum si al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF.

În conformitate cu art. 9 - Dreptul de proprietate. Utilizarea bunurilor si a rezultatelor din Contractul de finanțare: "Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziționate în implementarea Proiectului precum și a oricăror rezultate prevăzute prin Contractul de finanțare sunt și rămân proprietatea exclusivă a Beneficiarului sau a Partenerului, în condițiile prevăzute prin acordul de parteneriat. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, obținute în executarea sau ca urmare a executării Contractului de finanțare".

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2023