Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Marché de travaux - 185322-2023

Submission deadline has been amended by:  192781-2023
28/03/2023    S62

Danmark-Valby: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2023/S 062-185322

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejerbo Horsens, afd. 41-0 Frejasgade
CVR-nummer: 18213419
Postadresse: Gl.Køge Landevej 26
By: Valby
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Lone Frederiksen
E-mail: lof@lejerbo.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lejerbo.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lejerbo - Afd. 041-0 Frejasgade

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Frejasgade Afd. 41-0 består af 79 boliger med 1, 2, 3 og 4-værelses lejligheder. Afdelingen har adresse på Frejasgade 2A – 2C, 4A og 4B samt 6A og 6B, 8700 Horsens.

Den samlede bebyggelse består af 3 blokke med henholdsvis 3 og 4 etager. Bebyggelsen er opført i år 1958. Bebyggelsen er udført med murstensfacader, listedækket tagpaptag samt træ/alu vinduer.

Dette udbud omfatter renovering af afdelingen, som ønskes udført i hovedentreprise. I forbindelse med projektet, der hovedsalig omfatter indvendige arbejder ved renovering og ombygning af boligerne. I forbindelse med projektet ombygges otte boliger til tilgængeligheds-boliger. Arbejderne er nærmere beskrevet i udbudsprojektet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Frejasgade 2A–2C, 4A og 4B samt 6A og 6B, 8700 Horsens.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud efter udbudslovens §§ 58-60. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://rib-software.dk/udbudsportal TN843677A.

Projektet bliver udbudt i hovedentreprise, da Lejerbo ønsker en samlet styring af udførelsen. Denne forudsætning kan ikke opnås gennem udbud i mindre entrepriser.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV´er / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af en af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, §§ 135 og 136 samt følgende frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at kunne komme i betragtning, skal ansøgeren opfylde de tre nedenstående krav til nettoomsætning, egenkapital og

soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab:

Nettoomsætning 60.000.000DKK

Egenkapital 10.000.000DKK

Soliditetsgrad 15%

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen af ansøgere vil ske som en samlet vurdering af de vedlagte referencer og deres relevans i forhold til det udbudte projekt. I den forbindelse vil Lejerbo lægge særligt vægt på i hvor høj grad referencerne dokumenterer:

a) Erfaring med hovedentreprise udført for en almen bygherre

b) Erfaring med renovering med genhusning

c) Erfaring med boligrenovering i beboet område

d) Erfaring med renovering af etageboligbyggeri

e) Erfaring med projektering og udførelse af ventilation i eksisterende bygninger

Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er.

Lejerbo vil desuden kun lægge vægt på referencer fra en virksomhed, hvorpå ansøgeren støtter sin ansøgning efter udbudslovens § 144, hvis og i det omfang, ansøgeren har afleveret færre end 5 referencer. Støttes en ansøgning i medfør af udbudslovens § 144 på mere end én virksomhed, gælder dette tilsvarende i den rækkefølge, de pågældende virksomheder nævnes i ansøgningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at tilbudsgiver skal kunne vedlægge mindst én reference, der dokumenterer erfaring med udførelse af:

a) Hovedentreprise, udført for en almen bygherre, med en entreprisesum på min. 40 mio. DKK ekskl. moms

b) Renoveringsarbejde af etageboliger med genhusning

Det samme referenceprojekt kan godt dokumentere erfaring med begge krav angivet ovenfor. Hvis ansøgeren ikke opfylder et eller begge af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

Referencerne må på tilbudstidspunktet ikke være ældre end 5 år. Referencer, der bruges til at opfylde mindstekravene, skal være afsluttede, dvs. byggeriet skal være afleveret iht. AB 18 § 45/AB 92 § 28. Der kan godt være tale om en delaflevering i et større projekt, der udføres i etaper, når blot delafleveringen i sig selv opfylder kravet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

AB 18 med tilføjelser og fravigelser

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/04/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2023