Dienstleistungen - 185358-2022

08/04/2022    S70

Bulgarien-Sofia: Finanzierungs-Leasing

2022/S 070-185358

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NATsIONALNA AGENTsIYa ZA PRIHODITE
Nationale Identifikationsnummer: 131063188
Postanschrift: bul. KNYaZ DONDUKOV No.52
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): K. Kostadinov
E-Mail: k.kostadinov@nra.bg
Telefon: +359 298593531
Fax: +359 298593099
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nra.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2421
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/200106
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/200106
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Предоставяне на 22 /двадесет и две/ нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/, с висока проходимост, за структурите на НАП при условията на оперативен лизинг/дългосрочен наем“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66114000 Finanzierungs-Leasing
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на 22 /двадесет и две/ нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/, с висока проходимост, за структурите на Национална агенция за приходите при условията на оперативен лизинг/дългосрочен наем“.

Автомобилите следва да са фабрично нови, с 4+1 места, висока проходимост и общ пробег до 120 000 км. на автомобил за 36 /тридесет и шест/ месеца.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 780 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34100000 Kraftfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

МПС следва да бъдат предоставени на възложителя в гр. София, на посочените от изпълнителя в техническото му предложение места.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности:

1. Предоставяне на неупотребявани МПС, отговарящи на посочените в техническото предложение на изпълнителя параметри или надвишаващи ги.

2. Осигуряване за сметка на изпълнителя, през целия период на наемане, застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Каско“ на МПС.

3. Осигуряване на своевременното отстраняване на щети, включително възстановяване на поставена брандировка, при възникнали застрахователни събития, през целия период на наема.

4. Осигуряване на регистрация на МПС.

5. Осигуряване на напълно идентични /еднакви/ по марка, модел, технически параметри, оборудване и цвят МПС.

6. Извършване за сметка ба изпълнителя на техническо обслужване и/или ремонт на предоставените МПС през целия период на наем.

7. Осигуряване за сметка на изпълнителя на денонощна пътна помощ за репатриране на предоставените МПС, при възникване на техническа неизправност или застрахователно събитие.

8. Осигуряване за сметка на изпълнителя, през целия период на наема, преоборудване на МПС със съответния вид гуми, в зависимост от сезонната необходимост, както и своевременната им подмяна при износване.

9. Осигуряване за сметка на изпълнителя, през целия период на наем, винетни стикери за движение на МПС по републиканската пътна мрежа.

10. Осигуряване за сметка на изпълнителя, през целия период на наема, преминаването на МПС на годишен технически преглед, ако това е необходимо.

11. Заплащане за сметка на изпълнителя на всички дължими данъци и такси свързани с експлоатацията на предоставените МПС.

12. Поставяне на стикери с лого на възложителя и други надписи върху МПС /брандиране/, в срока на действие на договора, след заявка от страна на възложителя.

Срокът за предоставяне на МПС от изпълнителя на възложителя е до 160 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Наемният срок е 36 месеца, считано от датата на предоставяне на всяко едно МПС, или до изчерпване на максимално допустимата стойност, в случай на удължаване на наемния период.

Срокът на наем на всяко едно МПС може да бъде удължен с от 1 /един/ до максимум 12 /дванадесет/ месеца. В този случай, максимално допустимата стойност на договора и лимитния пробег се увеличават пропорционално, съобразно увеличения наемен срок и в съответствие с предложената наемна цена, по която е сключен договорът. При удължаване на срока, съответно увеличаване на максимално допустимата стойност на договора, предвидени в настоящата точка, между възложителя и изпълнителя се сключва допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Удължаването на срока не е задължително и е в зависимост от възникването на интерес за възложителя.

Конкретните изисквания към параметрите на МПС са описани подробно в Техническите спецификации на поръчката.

При необходимост, възложителят ще монтира за своя сметка и използва в МПС камери за видеонаблюдение, GPS устройства, принтери, скенери или мултифункционални устройства, захранвани на 12V, без това да нарушава интериора и екстериора на МПС.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 780 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Наем на допълнителни МПС: В срока на действие на договора, възложителят може да възложи на изпълнителя да предостави под наем допълнителни МПС. Възлагането на допълнителна услуга не е задължително и е в зависимост от възникването на интерес и потребност за възложителя. При прилагането на предвидената опция между възложителя и изпълнителя се сключва допълнително споразумение към договора за наем, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Финансовите средства, необходими за реализиране на предвидената опция са включени в максимално допустимата стойност на поръчката.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Максималната месечна наемна цена за един брой МПС не следва да надвишава сумата от 980,00 лв. без ДДС или 1176,00 лв. с ДДС.

Максималната цена за брандиране на един брой МПС не следва да надвишава сумата от 174,54 лв. без ДДС или 209,45 лв. с ДДС.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Не.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Деклариране съответствието с изискуемите от възложителя сервизни бази се извършва чрез представяне на информация за местонахождението на сервизните бази и основанието за ползването им (собственост, наем, лизинг, друго основание, напр. възможностите на трети лица и т.н.) при извършване на техническо обслужване и/или ремонт на МПС. При подаване на офертата, информацията се попълва в част ІV, раздел „В“, т. „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ на ЕЕДОП.

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите от участниците представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставения от възложителя критерий за технически и професионални способности, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

В случай че участникът ще ползва подизпълнители, посоченият критерий за подбор се прилага за тях, съобразно вида и дела от предмета на поръчката, които те ще изпълняват, като за тях не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай че участникът ще ползва капацитета на трети лица, посочените критерии за подбор се прилагат за третите лица, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет, като за тях не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случай, че участник използва ресурса на трети лица, следва да може да докаже, че ще разполага с този ресурс за целия период на изпълнение, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът трябва да разполага със собствени, наети или ползвани на друго правно основание сервизни бази, оторизирани от производителя на предлаганите МПС, с оглед осъществяване на необходимото техническо обслужване и/или ремонт през периода на наема.

Участникът следва да разполага най-малко с една сервизна база на територията на всяка една от следните групи области:

І група – Бургас, Сливен, Ямбол;

ІІ група - Разград, Русе, Силистра;

ІІІ група - Търговище, Шумен, Варна, Добрич;

ІV група – Видин, Монтана, Враца, Ботевград;

V група - Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен;

VІ група - Стара Загора, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Хасково;

VІІ група - Благоевград, Перник, Кюстендил, София, София-област.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Изпълнението на обществената поръчка следва да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и характеристиките на обществената поръчка, посочени в техническите спецификации, неразделна част от документацията.

Определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, при подписването му, в размер на 5% от максимално допустимата стойност на договора без вкл. ДДС.

При удължаване на наемния срок на МПС, определеният изпълнител следва да представи допълнителна гаранция в размер на 5% без вкл. ДДС от стойността, с която се увеличава максимално допустимата стойност на договора.

Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор - неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/05/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/05/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с префер. данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и на основанията по чл. 107 от ЗОП и чл. 69 от ЗПКОНПИ.

2. Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 780 000,00 лв. без ДДС или 936 000,00 лв. с ДДС, в която стойност е включена и възможността на прилагане на опция, съобразно чл. 5 от ППОЗП, за предоставяне на допълнителни МПС.

Тя е определена, както следва:

- 776 160,00 лв. без ДДС или 931 392,00 лв. с ДДС, изчислена при максимална месечна вноска за наем от 980,00 лв. без ДДС или 1 176,00 лв. с ДДС за 1 бр. МПС;

- 3 840 лв. без ДДС или 4 608 лв. с ДДС за поставяне на отличителни знаци и надписи /брандиране/, изчислена при цена за брандиране на 1 бр. МПС не повече от 174,54 лв. без ДДС или 209,45 лв. с ДДС, като възложителят не е длъжен да усвои цялата сума за брандиране.

3. Условия и начин на плащане:

Плащането на наемната цена се извършва от ЦУ на НАП, по банкова сметка, посочена от определения за изпълнител, в срок до 30 дни от получаване на издадена от изпълнителя оригинална фактура за дължимият месечен наем за предоставените МПС, подписана от координатора по договора от страна на възложителя. В издадената от изпълнителя фактурата за първия дължим месечен наем следва да бъде включена и цената за извършеното брандиране на автомобилите, на отделен ред, съобразно направената от възложителя, чрез координатора по договора, заявка. Заплащането на наема се извършва за изтекъл календарен месец, като при необходимост първият и последният наем може да бъде определен пропорционално на ползваните дни.

4. Критерий за възлагане на поръчката: „най-ниска цена“.

Показатели за оценка на офертата и относителната им тежест:

К1 – Цена за месечен наем на 1 бр. МПС без ДДС – 70% тежест.

К2 – Преференция за недостигане на лимита от километри за 1 бр. МПС без ДДС - 10% тежест.

К3 – Санкция за надвишаване на лимита от километри за 1 бр. МПС без ДДС – 10% тежест.

К4 – Цена за поставяне на стикери с лого на възложителя и други надписи върху 1 бр. МПС /брандиране/ без ДДС – 10% тежест.

Оценката на постъпилите предложения ще се извърши по следната формула:

КО = К1 + К2 + К3 + К4

КО – комплексна оценка на съответния участник. Максимално – 100% или 100 точки.

Указанията за определяне на оценката по всеки показател са подробно описани в Методиката, която е неразделна част от документацията.

На първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка „КО”, като останалите оферти се подреждат по низходящ ред според „КО”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице или лице по чл. 198, ал. 2 от ЗОП в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/04/2022