Dienstleistungen - 185358-2022

08/04/2022    S70

България-София: Услуги по финансов лизинг

2022/S 070-185358

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ №52
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: К. Костадинов
Електронна поща: k.kostadinov@nra.bg
Телефон: +359 298593531
Факс: +359 298593099
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.nra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2421
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/200106
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/200106
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Предоставяне на 22 /двадесет и две/ нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/, с висока проходимост, за структурите на НАП при условията на оперативен лизинг/дългосрочен наем“

II.1.2)Основен CPV код
66114000 Услуги по финансов лизинг
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на 22 /двадесет и две/ нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/, с висока проходимост, за структурите на Национална агенция за приходите при условията на оперативен лизинг/дългосрочен наем“.

Автомобилите следва да са фабрично нови, с 4+1 места, висока проходимост и общ пробег до 120 000 км. на автомобил за 36 /тридесет и шест/ месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 780 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34100000 Моторни превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

МПС следва да бъдат предоставени на възложителя в гр. София, на посочените от изпълнителя в техническото му предложение места.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности:

1. Предоставяне на неупотребявани МПС, отговарящи на посочените в техническото предложение на изпълнителя параметри или надвишаващи ги.

2. Осигуряване за сметка на изпълнителя, през целия период на наемане, застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Каско“ на МПС.

3. Осигуряване на своевременното отстраняване на щети, включително възстановяване на поставена брандировка, при възникнали застрахователни събития, през целия период на наема.

4. Осигуряване на регистрация на МПС.

5. Осигуряване на напълно идентични /еднакви/ по марка, модел, технически параметри, оборудване и цвят МПС.

6. Извършване за сметка ба изпълнителя на техническо обслужване и/или ремонт на предоставените МПС през целия период на наем.

7. Осигуряване за сметка на изпълнителя на денонощна пътна помощ за репатриране на предоставените МПС, при възникване на техническа неизправност или застрахователно събитие.

8. Осигуряване за сметка на изпълнителя, през целия период на наема, преоборудване на МПС със съответния вид гуми, в зависимост от сезонната необходимост, както и своевременната им подмяна при износване.

9. Осигуряване за сметка на изпълнителя, през целия период на наем, винетни стикери за движение на МПС по републиканската пътна мрежа.

10. Осигуряване за сметка на изпълнителя, през целия период на наема, преминаването на МПС на годишен технически преглед, ако това е необходимо.

11. Заплащане за сметка на изпълнителя на всички дължими данъци и такси свързани с експлоатацията на предоставените МПС.

12. Поставяне на стикери с лого на възложителя и други надписи върху МПС /брандиране/, в срока на действие на договора, след заявка от страна на възложителя.

Срокът за предоставяне на МПС от изпълнителя на възложителя е до 160 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Наемният срок е 36 месеца, считано от датата на предоставяне на всяко едно МПС, или до изчерпване на максимално допустимата стойност, в случай на удължаване на наемния период.

Срокът на наем на всяко едно МПС може да бъде удължен с от 1 /един/ до максимум 12 /дванадесет/ месеца. В този случай, максимално допустимата стойност на договора и лимитния пробег се увеличават пропорционално, съобразно увеличения наемен срок и в съответствие с предложената наемна цена, по която е сключен договорът. При удължаване на срока, съответно увеличаване на максимално допустимата стойност на договора, предвидени в настоящата точка, между възложителя и изпълнителя се сключва допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Удължаването на срока не е задължително и е в зависимост от възникването на интерес за възложителя.

Конкретните изисквания към параметрите на МПС са описани подробно в Техническите спецификации на поръчката.

При необходимост, възложителят ще монтира за своя сметка и използва в МПС камери за видеонаблюдение, GPS устройства, принтери, скенери или мултифункционални устройства, захранвани на 12V, без това да нарушава интериора и екстериора на МПС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 780 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 42
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Наем на допълнителни МПС: В срока на действие на договора, възложителят може да възложи на изпълнителя да предостави под наем допълнителни МПС. Възлагането на допълнителна услуга не е задължително и е в зависимост от възникването на интерес и потребност за възложителя. При прилагането на предвидената опция между възложителя и изпълнителя се сключва допълнително споразумение към договора за наем, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Финансовите средства, необходими за реализиране на предвидената опция са включени в максимално допустимата стойност на поръчката.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Максималната месечна наемна цена за един брой МПС не следва да надвишава сумата от 980,00 лв. без ДДС или 1176,00 лв. с ДДС.

Максималната цена за брандиране на един брой МПС не следва да надвишава сумата от 174,54 лв. без ДДС или 209,45 лв. с ДДС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Деклариране съответствието с изискуемите от възложителя сервизни бази се извършва чрез представяне на информация за местонахождението на сервизните бази и основанието за ползването им (собственост, наем, лизинг, друго основание, напр. възможностите на трети лица и т.н.) при извършване на техническо обслужване и/или ремонт на МПС. При подаване на офертата, информацията се попълва в част ІV, раздел „В“, т. „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ на ЕЕДОП.

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите от участниците представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставения от възложителя критерий за технически и професионални способности, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

В случай че участникът ще ползва подизпълнители, посоченият критерий за подбор се прилага за тях, съобразно вида и дела от предмета на поръчката, които те ще изпълняват, като за тях не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай че участникът ще ползва капацитета на трети лица, посочените критерии за подбор се прилагат за третите лица, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет, като за тях не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случай, че участник използва ресурса на трети лица, следва да може да докаже, че ще разполага с този ресурс за целия период на изпълнение, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да разполага със собствени, наети или ползвани на друго правно основание сервизни бази, оторизирани от производителя на предлаганите МПС, с оглед осъществяване на необходимото техническо обслужване и/или ремонт през периода на наема.

Участникът следва да разполага най-малко с една сервизна база на територията на всяка една от следните групи области:

І група – Бургас, Сливен, Ямбол;

ІІ група - Разград, Русе, Силистра;

ІІІ група - Търговище, Шумен, Варна, Добрич;

ІV група – Видин, Монтана, Враца, Ботевград;

V група - Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен;

VІ група - Стара Загора, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Хасково;

VІІ група - Благоевград, Перник, Кюстендил, София, София-област.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на обществената поръчка следва да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и характеристиките на обществената поръчка, посочени в техническите спецификации, неразделна част от документацията.

Определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, при подписването му, в размер на 5% от максимално допустимата стойност на договора без вкл. ДДС.

При удължаване на наемния срок на МПС, определеният изпълнител следва да представи допълнителна гаранция в размер на 5% без вкл. ДДС от стойността, с която се увеличава максимално допустимата стойност на договора.

Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор - неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/05/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/05/2022
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с префер. данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и на основанията по чл. 107 от ЗОП и чл. 69 от ЗПКОНПИ.

2. Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 780 000,00 лв. без ДДС или 936 000,00 лв. с ДДС, в която стойност е включена и възможността на прилагане на опция, съобразно чл. 5 от ППОЗП, за предоставяне на допълнителни МПС.

Тя е определена, както следва:

- 776 160,00 лв. без ДДС или 931 392,00 лв. с ДДС, изчислена при максимална месечна вноска за наем от 980,00 лв. без ДДС или 1 176,00 лв. с ДДС за 1 бр. МПС;

- 3 840 лв. без ДДС или 4 608 лв. с ДДС за поставяне на отличителни знаци и надписи /брандиране/, изчислена при цена за брандиране на 1 бр. МПС не повече от 174,54 лв. без ДДС или 209,45 лв. с ДДС, като възложителят не е длъжен да усвои цялата сума за брандиране.

3. Условия и начин на плащане:

Плащането на наемната цена се извършва от ЦУ на НАП, по банкова сметка, посочена от определения за изпълнител, в срок до 30 дни от получаване на издадена от изпълнителя оригинална фактура за дължимият месечен наем за предоставените МПС, подписана от координатора по договора от страна на възложителя. В издадената от изпълнителя фактурата за първия дължим месечен наем следва да бъде включена и цената за извършеното брандиране на автомобилите, на отделен ред, съобразно направената от възложителя, чрез координатора по договора, заявка. Заплащането на наема се извършва за изтекъл календарен месец, като при необходимост първият и последният наем може да бъде определен пропорционално на ползваните дни.

4. Критерий за възлагане на поръчката: „най-ниска цена“.

Показатели за оценка на офертата и относителната им тежест:

К1 – Цена за месечен наем на 1 бр. МПС без ДДС – 70% тежест.

К2 – Преференция за недостигане на лимита от километри за 1 бр. МПС без ДДС - 10% тежест.

К3 – Санкция за надвишаване на лимита от километри за 1 бр. МПС без ДДС – 10% тежест.

К4 – Цена за поставяне на стикери с лого на възложителя и други надписи върху 1 бр. МПС /брандиране/ без ДДС – 10% тежест.

Оценката на постъпилите предложения ще се извърши по следната формула:

КО = К1 + К2 + К3 + К4

КО – комплексна оценка на съответния участник. Максимално – 100% или 100 точки.

Указанията за определяне на оценката по всеки показател са подробно описани в Методиката, която е неразделна част от документацията.

На първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка „КО”, като останалите оферти се подреждат по низходящ ред според „КО”.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице или лице по чл. 198, ал. 2 от ЗОП в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/04/2022