Fournitures - 185446-2023

28/03/2023    S62

Pologne-Bielsko-Biała: Mobilier de bureau

2023/S 062-185446

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 244-705622)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Numéro national d'identification: PL225
Adresse postale: pl. Ratuszowy 9
Ville: Bielsko-Biała
Code NUTS: PL225 Bielski
Code postal: 43-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wojciech Magiera
Courriel: zp@um.bielsko-biala.pl
Téléphone: +48 334971855
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.um.bielsko.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb zespołu budynków Urzędu Miejskiego zlokalizowanych przy ul. Romana Dmowskiego 6 i ul. Romana Dmowskiego 10 na działkach nr 769 oraz 771

Numéro de référence: ZP.271.2.161.2022.MW
II.1.2)Code CPV principal
39130000 Mobilier de bureau
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do pomieszczeń zespołu budynków Urzędu Miejskiego zlokalizowanych przy ul. Romana Dmowskiego 6 i ul. Romana Dmowskiego 10 w Bielsku-Białej.

Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:

— dokonanie pomiarów pomieszczeń z natury (w stanie wykończonym), przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, dla precyzyjnego określenia wymiarów i sposobu montażu elementów wyposażenia,

— zabezpieczenie miejsca dostawy i montażu,

— dostawa oraz wniesienie wyposażenia,

— ustawienie oraz montaż wyposażenia w pomieszczeniach opisanych w dokumentacji zamówienia,

— uruchomienie wraz ze sprawdzeniem poprawności działania wyposażenia,

— dostarczenie Inżynierowi Kontraktu instrukcji obsługi i konserwacji, kart gwarancyjnych, wszelkich niezbędnych atestów i certyfikatów dostarczonego wyposażenia,

— przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu użytkowania i eksploatacji wyposażenia

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 244-705622

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 28/03/2023
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 05/04/2023
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 25/06/2023
Lire:
Date: 04/07/2023
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 28/03/2023
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 05/04/2023
Heure locale: 12:00
VII.2)Autres informations complémentaires: