TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 18549-2018

16/01/2018    S10

Slovakia-Čaradice: Software development services

2018/S 010-018549

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: APP development s.r.o.
National registration number: 48018759
Postal address: Čaradice 63
Town: Čaradice
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 95301
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Roman Mikušinec
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
Telephone: +421 37908934680
Internet address(es):
Main address: http://www.cvo.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19182
Additional information can be obtained from another address:
Official name: CVO, s.r.o.
National registration number: 45710562
Postal address: Medený Hámor 7
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 97401
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Roman Mikušinec
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
Telephone: +421 908934680
Internet address(es):
Main address: http://www.cvo.sk
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: CVO, s.r.o.
National registration number: 45710562
Postal address: Medený Hámor 7
Town: Banská Bystrica
Postal code: 97401
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Roman Mikušinec
Telephone: +421 908934680
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Internet address(es):
Main address: http://www.cvo.sk
I.4)Type of the contracting authority
Other type: osoba podľa § 8
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zavadzanie nového produktu spoločnosti APP development s.r.o.- mobilná aplikácia Local Market

Reference number: CVO-002-2018
II.1.2)Main CPV code
72262000 Software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných služieb a tovarov:

1. IKT vybavenie;

2. Programovanie;

3. IT marketing;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na 1 alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 169 324.57 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

IKT vybavenie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

APP Development, s.r.o., Čaradice 63, 953 01 Čaradice.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných tovarov:

1. IKT vybavenie;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 34 623.23 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Programovanie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72262000 Software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

APP Development, s.r.o., Čaradice 63, 953 01 Čaradice.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných služieb a tovarov:

1. Programovanie;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 103 874.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

IT marketing

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
79342200 Promotional services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

APP Development, s.r.o., Čaradice 63, 953 01 Čaradice.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných služieb a tovarov:

1. IT marketing;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 826.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Osoba podľa § 8 požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/02/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/02/2018
Local time: 10:00
Place:

Kancelária firmy CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica v súlade s § 52. Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné je neverejné.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia v súlade s § 52 zákona, len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako Kritériá, musí byť aspoň päť pracovných dní.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018