Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 18549-2018

16/01/2018    S10

Slovakia-Čaradice: Software development services

2018/S 010-018549

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: APP development s.r.o.
National registration number: 48018759
Postal address: Čaradice 63
Town: Čaradice
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 95301
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Roman Mikušinec
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
Telephone: +421 37908934680
Internet address(es):
Main address: http://www.cvo.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19182
Additional information can be obtained from another address:
Official name: CVO, s.r.o.
National registration number: 45710562
Postal address: Medený Hámor 7
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 97401
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Roman Mikušinec
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
Telephone: +421 908934680
Internet address(es):
Main address: http://www.cvo.sk
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: CVO, s.r.o.
National registration number: 45710562
Postal address: Medený Hámor 7
Town: Banská Bystrica
Postal code: 97401
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Roman Mikušinec
Telephone: +421 908934680
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Internet address(es):
Main address: http://www.cvo.sk
I.4)Type of the contracting authority
Other type: osoba podľa § 8
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zavadzanie nového produktu spoločnosti APP development s.r.o.- mobilná aplikácia Local Market

Reference number: CVO-002-2018
II.1.2)Main CPV code
72262000 Software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných služieb a tovarov:

1. IKT vybavenie;

2. Programovanie;

3. IT marketing;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na 1 alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 169 324.57 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

IKT vybavenie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

APP Development, s.r.o., Čaradice 63, 953 01 Čaradice.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných tovarov:

1. IKT vybavenie;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 34 623.23 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Programovanie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72262000 Software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

APP Development, s.r.o., Čaradice 63, 953 01 Čaradice.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných služieb a tovarov:

1. Programovanie;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 103 874.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

IT marketing

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
79342200 Promotional services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

APP Development, s.r.o., Čaradice 63, 953 01 Čaradice.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných služieb a tovarov:

1. IT marketing;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 826.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Osoba podľa § 8 požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/02/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/02/2018
Local time: 10:00
Place:

Kancelária firmy CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica v súlade s § 52. Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné je neverejné.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia v súlade s § 52 zákona, len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako Kritériá, musí byť aspoň päť pracovných dní.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018