Services - 18549-2018

16/01/2018    S10

Slovensko-Čaradice: Vývoj softvéru

2018/S 010-018549

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: APP development s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 48018759
Poštová adresa: Čaradice 63
Mesto/obec: Čaradice
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95301
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
Telefón: +421 37908934680
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cvo.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19182
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: CVO, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45710562
Poštová adresa: Medený Hámor 7
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97401
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
Telefón: +421 908934680
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cvo.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: CVO, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45710562
Poštová adresa: Medený Hámor 7
Mesto/obec: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
Telefón: +421 908934680
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cvo.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: osoba podľa § 8
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zavadzanie nového produktu spoločnosti APP development s.r.o.- mobilná aplikácia Local Market

Referenčné číslo: CVO-002-2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
72262000 Vývoj softvéru
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných služieb a tovarov:

1. IKT vybavenie;

2. Programovanie;

3. IT marketing;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na 1 alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 169 324.57 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

IKT vybavenie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

APP Development, s.r.o., Čaradice 63, 953 01 Čaradice.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných tovarov:

1. IKT vybavenie;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 34 623.23 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Programovanie

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72262000 Vývoj softvéru
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

APP Development, s.r.o., Čaradice 63, 953 01 Čaradice.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných služieb a tovarov:

1. Programovanie;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 103 874.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

IT marketing

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79342200 Propagačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

APP Development, s.r.o., Čaradice 63, 953 01 Čaradice.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných služieb a tovarov:

1. IT marketing;

Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 30 826.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Osoba podľa § 8 požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/02/2018
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2018
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 20/02/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Kancelária firmy CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica v súlade s § 52. Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné je neverejné.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia v súlade s § 52 zákona, len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako Kritériá, musí byť aspoň päť pracovných dní.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/01/2018