Services - 18549-2018

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

16/01/2018    S10

Słowacja-Čaradice: Usługi rozbudowy oprogramowania

2018/S 010-018549

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
APP development s.r.o.
48018759
Čaradice 63
Čaradice
95301
Słowacja
Osoba do kontaktów: Mgr. Roman Mikušinec
Tel.: +421 37908934680
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
Kod NUTS: SK023

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cvo.sk

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19182
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
CVO, s.r.o.
45710562
Medený Hámor 7
Banská Bystrica
97401
Słowacja
Osoba do kontaktów: Mgr. Roman Mikušinec
Tel.: +421 908934680
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
Kod NUTS: SK032

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cvo.sk

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
CVO, s.r.o.
45710562
Medený Hámor 7
Banská Bystrica
97401
Słowacja
Osoba do kontaktów: Mgr. Roman Mikušinec
Tel.: +421 908934680
E-mail: obstaravanie@centrumvo.eu
Kod NUTS: SK032

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cvo.sk

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: osoba podľa § 8
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie nowego produktu APP zavadzanie s.r.o.- lokalnego rynku aplikacji mobilnej

Numer referencyjny: CVO-002-2018
II.1.2)Główny kod CPV
72262000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest świadczenie następujących towarów i usług:

1. sprzęt ICT;

2. programowania;

3 Systemy obrotu;

W tym transport, składowanie, zaangażowania i dostosowania.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 odrębnych części (logicznych), oferent może złożyć ofertę na 1 lub więcej części zamówienia. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu umowy są częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 169 324.57 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt ICT

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK023
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rozwój aplikacji, s.r.o., Čaradice Čaradice 953 01, 63.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia do dostawy następujących towarów:

1. sprzęt ICT;

W tym transport, składowanie, zaangażowania i dostosowania.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu umowy są częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 34 623.23 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Programowanie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72262000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK023
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rozwój aplikacji, s.r.o., Čaradice Čaradice 953 01, 63.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem umowy jest świadczenie następujących towarów i usług:

1. programowania;

W tym transport, składowanie, zaangażowania i dostosowania.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu umowy są częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 103 874.67 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obrót,

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK023
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rozwój aplikacji, s.r.o., Čaradice Čaradice 953 01, 63.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem umowy jest świadczenie następujących towarów i usług:

1 Systemy obrotu;

W tym transport, składowanie, zaangażowania i dostosowania.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu umowy są częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 826.67 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Operačný program Výskum a inovácie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Oferent spełnia warunki udziału odnoszące się do legitymacji procesowej na podstawie § 32 ust. 1 ustawy nr č.343/2015 w sprawie zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (zwanej dalej „ustawą o zamówieniach publicznych”) zgodnie z § 32 lub § 152 ustawy o zamówieniach publicznych. W przypadku oferenta, który jest grupą dostawców uczestniczących w zamówieniach publicznych do udowodnienia spełnienia kryteriów wyboru, które dotykają osobistego statusu dla każdego członka grupy indywidualnie.

Warunki uczestnictwa statusu osobistego na podstawie § 32 (1) ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do wszystkich części przedmiotu zamówienia.

UWAGA:

Spełnienie warunków, zgodnie z sekcją 32 ust. 1 lit. e) ustawy o zamówieniach publicznych wynika, że członek grupy wyłącznie w odniesieniu do części przedmiotu zamówienia, muszą być zapewnione. Osoby na podstawie sekcji 8, żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru, ich sytuację osobistą w oryginale lub w formie autoryzowanych kopii tych dokumentów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie jest wymagany.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie jest wymagany.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Słowacki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

GLW firmy Medený Hámor, s.r.o., 7, 974 01 Banská Bystrica zgodnie z pkt 52. otwartego pola oznaczone jako pozostałe ma charakter zamknięty.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert, „Kryteria” zostanie dokonana przez Komisję zgodnie z sekcją 52 ustawy tylko oferty, które nie zostały wykluczone w miejscu i czasie podane do wiadomości oferentów, których oferty nie zostały wyeliminowane poprzez wysłanie powiadomienia oraz otwarcie ofert, które są wyznaczone jako kryteria musi wynosić co najmniej pięć dni roboczych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Słowacja
Tel.: +421 250264176
Faks: +421 250264219

Adres internetowy:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Słowacja
Tel.: +421 250264176
Faks: +421 250264219

Adres internetowy:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2018