Fournitures - 185536-2023

28/03/2023    S62

Pologne-Wałcz: Véhicules à moteur

2023/S 062-185536

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 055-161984)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna
Adresse postale: ul. Ciasna 7
Ville: Wałcz
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 78-600
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anetta Gumińska
Courriel: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Téléphone: +48 261472184
Fax: +48 261472971
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.1rblog.wp.mil.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/1rblog

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa samochodów wywrotek dużej ładowności.

Numéro de référence: 14/2023
II.1.2)Code CPV principal
34100000 Véhicules à moteur
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów wywrotek dużej ładowności zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SWZ oraz w ilościach i asortymencie przedstawionym w tabeli w Rozdziale III SWZ- ust. 1, przy czym ilości ujęte w opcji w tabeli, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach Eksploatacyjno - Technicznych(WET) stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Zał. nr 7 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 055-161984

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 18/04/2023
Heure locale: 09:30
Lire:
Date: 28/04/2023
Heure locale: 09:30
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 18/04/2023
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 28/04/2023
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: