Marché de travaux - 185540-2023

28/03/2023    S62

Roumanie-Craiova: Sous-station de transformation

2023/S 062-185540

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Numéro national d'identification: RO13328043
Adresse postale: Strada: Magheru Gheorghe, g-ral., nr. 33
Ville: Craiova
Code NUTS: RO411 Dolj
Code postal: 200581
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Serviciul Comercial Craiova-Raluca Andreescu
Courriel: nicoleta.popovici@transelectrica.ro
Téléphone: +40 251307136
Fax: +40 251307108
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.transelectrica.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

“Stația de 220 kV Ostrovu Mare”-lot 1, “LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET-Etapa I”-lot 2

Numéro de référence: 13328043/2022/27360, 13328043/2022/27359
II.1.2)Code CPV principal
45232221 Sous-station de transformation
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Lot 1 -Statia de 220 kV Ostrovu MAre

Analiza energetică a zonei Porţile de Fier I, Cetate, Calafat, Halânga si Porţile de Fier II - Gogoşu a scos în evidenta necesitatea schimbării soluţiei de evacuare a energiei produse în CHE Porţile de Fier II către S.E.N. prin realizarea unei staţii noi de

conexiuni 220 kV langa stația CHE Porţile de Fier II, racordată printr-o LEA de 220 kV d.c. (dublu circuit) nouă, la LEA 220 kV d.c.

existentă Porţile de Fier I – Cetate (circuitul 1). Aceasta presupune realizarea unei stații noi de 220/110 kV, în conformitate cu cerințele CNTEE Transelectrica SA privind instalațiile primare și secundare. Stația 220kV Ostrovu Mare va fi amplasată în judetul Mehedinti, lângă stația existentă 110/20/6 kV Ostrovu Mare aparținând SC Hidroelectrica SA, care se găsește în imediata vecinătate a CHE Portile de Fier II. Terenul pentru stația nouă de 220 kV se află în proprietatea C.N.T.E.E. Translectrica S.A.

Schema stației de 220 kV va fi cu bară simplă secționată printr-o cuplă longitudinală cu întreruptor, la care se vor racorda

următoarele celule:- 2 celule de linie (L.E.A. 220 kV Porțile de Fier 1 și L.E.A. 220 kV Cetate circuitul 1); - 2 celule de autotransformator de 200 MVA, 220 kV, AT1 și AT2; - 1 celulă de cuplă longitudinală 220 kV; - 2 celule măsură pe bare 220 kV, CM1A și CM1B;

Stația va fi de tip exterior, cu izolație în aer, echipată cu echipamente de tip convențional (AIS).

Lot 2 - LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare – RET-Etapa I

Urmare a analizei de sistem şi calcule tehnico-economice efectuate de SC I.S.P.E. SA în cadrul lucrării „Studiu privind optimizarea reţelei de transport şi distribuţie în zona staţiilor Drobeta Tr. Severin, Reşiţa, Timişoara, Arad, Cetate şi Calafat pentru sporirea nivelului de siguranţă în funcţionarea SEN s-a propus schimbarea soluţiei de evacuare în SEN (actual la tensiunea de 110 kV) a energiei produse în CHE Porţile de Fier II. Analiza energetică a scos în evidentă necesitatea schimbării soluţiei de evacuare a energiei produse în CHE Porţile de Fier II către SEN prin realizarea unei staţii noi de conexiuni 220 kV la Ostrovu Mare, racordată printr-o LEA de 220 kV d.c.(dublu circuit) nouă la LEA 220 kV d.c. existentă Porţile de Fier I – Cetate (circuitul 1) pe traseul cel mai scurt (aprox. 32 km). Construirea noii „LEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare – RET”, este necesară şi oportună deoarece asigură evacuarea puterii produse în hidrocentrala Porţile de Fier II, măreşte siguranţa în funcţionare a SEN, creşte flexibilitatea în exploatare și conduce la reducerea pierderilor în SEN. LEA 220 kV, care constituie “LEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare – RET“, începe din viitoarea staţie 220/110 kV Ostrovu Mare de evacuare a puterii produse în hidrocentrala Porțile de Fier II și străbate 5 de unităţi administrativ teritoriale din județul Mehedinți. Traseul/culoarul liniei proiectate nu afectează intravilanul localităţilor străbătute, conform regimului juridic specificat în Certif. de Urbanism emise de către Consiliul Judeţean ale judeţului Mehedinti. Traseul proiectat al LEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare – RET traversează 5 teritorii administrative (Gogoşu, Gruia, Jiana, Vânjuleț şi Vânju Mare) din cadrul jud. Mehedinţi. Lungimea traseului LEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare–RET este de 31,62 km.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel:

- in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si

- in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin (3) din HG 394/2016.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 41 427 642.46 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare-RET -Etapa I

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO413 Mehedinţi
Lieu principal d'exécution:

judetul Mehedinti

II.2.4)Description des prestations:

LEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare–RET va avea în componență un număr de 105 borne.

Rețeaua „LEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare – RET” va face parte din proprietatea publică a statului Român, conform prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Din cele 105 terenuri necesare amplasării stâlpilor LEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare-RET, 39 de terenuri se află în proprietatea C.N.T.E.E.Transelectrica S.A.

Prin H.G. 775/2017 s-a aprobat amplasamentul L.E.A. 220 kV și s-au declanșat procedurile de expropriere a încă 35 de imobile necesare amplasării stâlpilor L.E.A. 220 kV Ostrovu Mare -R.E.T. și este în curs de emitere ((publicare) o noua Hotărâre de Guvern de extindere (sau completare) a procedurii de expropriere și pentru restul de 31 de imobile.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Perioada de garanţie a lucrării / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Staţia de 220 kV Ostrovu Mare

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45232221 Sous-station de transformation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO413 Mehedinţi
Lieu principal d'exécution:

Ostrovu MAre

II.2.4)Description des prestations:

Schema stației de 220 kV va fi cu bară simplă secționată printr-o cuplă longitudinală cu întreruptor, la care se vor racorda următoarele celule:

- 2 celule de linie (L.E.A. 220 kV Porțile de Fier 1 și L.E.A. 220 kV Cetate circuitul 1);

- 2 celule de autotransformator de 200 MVA, 220 kV, AT1 și AT2;

- 1 celulă de cuplă longitudinală 220 kV;

- 2 celule măsură pe bare 220 kV, CM1A și CM1B;

Stația va fi de tip exterior, cu izolație în aer, echipată cu echipamente de tip convențional (AIS).

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Perioada de garantie a lucrarii / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 130-371595
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 348
Lot nº: 2
Intitulé:

LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare-RET -Etapa I

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ELECTROMONTAJ S.A.
Numéro national d'identification: RO 566
Adresse postale: Strada Popescu Candiano, g-ral., Nr. 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 040581
Pays: Roumanie
Courriel: elmbuc@electromontaj.ro
Téléphone: +40 213367546
Fax: +40 213367492
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. ELM ELECTROMONTAJ CLUJ S.A.
Numéro national d'identification: 201594
Adresse postale: Strada: Traian Vuia, nr. 240-242, Sector: -, Judet: Cluj, Localitate: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397
Ville: Cluj-Napoca
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 400397
Pays: Roumanie
Courriel: ofertare@elm.ro
Téléphone: +40 264596709
Fax: +40 264595408
Adresse internet: www.elm.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 52 403 470.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 41 427 642.46 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Valeur hors TVA: 6 883 640.35 RON
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Contract nr. EM718/04.01.2023 incheiat intre SC Electromontaj SA si SC EMFOR MONTAJ SA , valoare 3.314.207,02 lei, fara TVA -lucrari fundatii piloti, fundatii turnate, Contract nr. EM719/04.01.2023 incheiat intre SC Electromontaj SA si SMP PAVEL SRL , valoare 255.226,31 lei, fara TVA -amenajari protectia mediului, Contract nr. EM720/04.01.2023 incheiat intre SC Ele... detalii pe www.e-licitatie.ro

V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Operatorul economic care isi exprima in scris intentia de a vizita amplasamentul poate participa la vizita organizata de Entitatea Contractanta in cea de-a 15-a zi, a 16-a zi si a 17-a zi lucratoare de la data publicarii anuntului de participare, intre orele 9–15. Pentru a participa la vizita amplasamentului, operatorul economic trebuie sa remita EC o solicitare scrisa in acest sens. Solicitarea trebuie sa fie primita de EC cu cel putin 6 zile inainte de data vizitei. Solicitarea consta in transmiterea pe adresa de email: raluca.andreescu@transelectrica.ro a Formularului pentru acces din Sectiunea II-Formulare (completat, stampilat si semnat de reprezentantul legal al societatii). In anexa la formularul de acces se va mentiona numele complet al persoanelor care vor participa la vizita. De asemenea se va remite impreuna cu Formularul de acces si o copie a actului de identitate (CI sau pasaport) al persoanelor nominalizate in anexa. La vizitarea Amplasamentului vor putea participa numai persoanele nominalizate in solicitare mentionata anterior.

Costurile ocazionate de vizita la Amplasament (transport, cazare, etc) pentru persoanele care vor participa din partea operatorului economic vor fi suportate de catre acestia.

Pentru instructiuni suplimentare necesare ofertantilor va rugam sa accesati ANEXA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI la prezentul anunt.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2023