Leveringen - 185544-2019

19/04/2019    S78    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Oss: Software en informatiesystemen

2019/S 078-185544

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oss
Nationaal identificatienummer: 82056995
Postadres: Raadhuislaan 2
Plaats: Oss
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5341 GM
Land: Nederland
Contactpersoon: Harm van der Toolen
E-mail: gemeente@oss.nl
Telefoon: +31 412629911
Fax: +31 412642605

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oss.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.oss.nl/gemeente/bedrijven/aanbestedingen.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e2064f0378a383c2ef4f1c3639e35c13
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e2064f0378a383c2ef4f1c3639e35c13
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Office en systeemsoftware

Referentienummer: 2019041713/HvdT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding heeft dus als doel tot een raamovereenkomst te komen voor de levering van standaard software.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48960000 Drivers- en systeemsoftware
48920000 Kantoorautomatiseringssoftware
72260000 Diensten in verband met software
72266000 Advies over software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oss

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding heeft dus als doel tot een raamovereenkomst te komen voor de levering van standaard software. Het gaat hierbij om:

— Het leveren van licenties zoals in ieder geval Microsoft (Office, server- en clientlicenties, etc.), VMware, beheer tooling, virusscanning en Adobe Acrobat. Een indicatie van de af te nemen volumes is opgenomen in het prijsmodel (Bijlage 7),

— Het (eventueel) leveren van specifiekere software voor een beperkte gebruikersgroep,

— Het leveren van advisering bij aankoop, licentiering en inhoudelijk advies, bijvoorbeeld bij problemen.

Voor verdere gegevens zie het programma van eisen (Bijlage 6) en het prijsmodel (Bijlage 7).

Licenties zullen (naar verwachting op verschillende momenten) via minicompetities (nadere uitvragen) worden afgenomen bij de leveranciers die daar op dat moment de beste offerte voor indienen (op basis van de in de minicompetities beschreven voorwaarden en gunningsmethodiek).

Ook kleine leveringen (tot een geschatte waarde van EUR 10 000) zullen niet in een minicompetitie worden uitgezet.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er wordt een Raamovereenkomst met maximaal 3 aanbieders afgesloten.

De nadere opdrachten worden middels mini competities gegund. De Raamovereenkomsten worden afgesloten met een looptijd van 2 jaar en een aan de opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal 2 x 1 jaar. Zulks ter beoordeling van de aanbestedende dienst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging raamovereenkomst

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Alle uitsluitingsgronden als bedoeld in de artikelen 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet,

— Inschrijving Handelsregister,

— Gedragsverklaring aanbesteden

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Verklaring belastingdienst

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Voldoen aan Programma van Eisen

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/04/2019