Diensten - 185591-2020

Submission deadline has been amended by:  218594-2020
22/04/2020    S79

België-Brussel: Catering voor de crèches en kinderdagverblijven van de Europese Commissie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2020/S 079-185591

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, OIB — Office for Infrastructure and Logistics in Brussels, OIB.02.002
Postadres: CSM 1, cours Saint-Michel 23
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Catering voor de crèches en kinderdagverblijven van de Europese Commissie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Referentienummer: OIB/2020/OP/0035
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55500000 Kantine- en cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de onderhavige opdracht is het beheer/de exploitatie van de cateringinfrastructuur voor crèches en kinderdagverblijven van de Europese Commissie. De dienst omvat, met uitzondering van het bereiden van babyflesjes, maaltijden voor kinderen die naar de crèches en kinderdagverblijven komen, evenals maaltijden voor het personeel (volwassenen) van de crèches en kinderdagverblijven dat op de locaties aanwezig is.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55500000 Kantine- en cateringdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.1.4)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

administratieve kredieten van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken, bijlage I, punt I.2.)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/05/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Zie de aanbestedingsstukken - uitnodiging tot inschrijving, punt 3.2.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie de aanbestedingsstukken - uitnodiging tot inschrijving, punt 3.2.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

36 maanden na de datum van gunning.

VI.3)Nadere inlichtingen:

— geraamd volume van de opdracht voor vier jaar: dagelijkse catering voor 920 kinderen (crèches) en 150 volwassenen, en snacks voor ongeveer 250 kinderen in de naschoolse opvang;

— een verkenningsbezoek aan de plaatsen van uitvoering is mogelijk (zie punt 3.1 van de uitnodiging tot inschrijving);

— de aanbestedingsstukken en eventuele vragen en antwoorden over de aanbestedingsstukken zullen beschikbaar zijn op het volgende internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6069

De website wordt regelmatig bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de periode van de opening van de aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, vanaf de dag waarop het hem bekend werd.

De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/04/2020