Fournitures - 185591-2023

28/03/2023    S62

Bulgarie-Sofia: Équipements médicaux

2023/S 062-185591

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 050-145651)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie "Prof. d-r Aleksandar Chirkov" EAD
Numéro national d'identification: 831605845
Adresse postale: bul. PENChO SLAVEYKOV No.52 A
Ville: gr. Sofiya
Code NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Code postal: 1431
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Valya Ilieva
Courriel: vilieva@uhsek.com
Téléphone: +359 29159404
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://app.eop.bg/buyer/14914
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/14914

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на ехографи за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД по четири обособени позиции“

II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Предметът на обществената поръчка: „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на ехографи за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД по четири обособени позиции“, се отнася за:

Обособена позиция № 1 – Премиум клас ехограф за педиатрични кардиологични изследвания.

Обособена позиция № 2 – Премиум клас ехограф за кардиологични изследвания в ангиографска зала.

Обособена позиция № 3 – Премиум клас ехограф за кардиологични изследвания.

Обособена позиция № 4 – Премиум клас ехограф за сърдечно съдови изследвания.

Поръчката включва доставка след заявка (възлагателно писмо) на възложителя на мед. апаратура описана в техническата спецификация на поръчката, включително: монтаж, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 24 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че е въведен в експлоатация при Възложителя.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 050-145651

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Au lieu de:

Финансовите средства за заплащане на доставката са предоставени на Възложителя по договор № РД-12-261/31.10.2022 г. за предоставяне на целева субсидия за капиталови разходи на държавни лечебни заведения за обект (проект) „Обзавеждане и дооборудване с медицинска техника и апаратура и пускане в действие на разширението на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД.

Съгласно чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, при провеждането на процедурата оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за личното състояние и за съответствие с критериите за подбор.

Цената, която ще се плати за изпълнението на поръчката представлява крайната цена, включваща ДДС и всички разходи по доставката и всички необходими действия съгласно предмета на поръчката за осъществяване на доставката до краен получател – УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД , гр. София 1431, бул. Пенчо Славейков № 52А, включително монтаж, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 24 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че е въведен в експлоатация при Възложителя.

Плащането се извършва в следната последователност:

• авансово плащане на стойност 20% /двадесет процента/ от стойността на договора, платими до 30 /тридесет/ дни след изпращане на възлагателно писмо от Възложителя и след представяне на оригинална фактура и гаранция, обезпечаваща авансово плащане. Условията и срока за задържане и освобождаването й се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане се освобождава, в срок до 30 (тридесет) дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен след подписване на следните документи:

 Приемо-предавателен протокол за доставка на медицинската апаратура с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете страни или упълномощени от тях лица на датата на доставката;

 Протокол за монтаж, подписан от двете страни или упълномощени от тях лица на датата на монтажа.

 Протокол за пускане в действие на медицинската апаратура, подписан от двете страни или упълномощени от тях лица.

 Протокол за извършено обучение на специалистите за работа с медицинската апаратура.

Гаранцията за авансово плащане се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или

б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

• окончателно плащане на стойност 80% /осемдесет процента/ от общата стойност на договора в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на приемо - предавателен протокол за доставка на съответната медицинска апаратура, протоколи за монтаж и въвеждане в експлоатация на апарата, протокол от преминати обучения на персонала и представяне на оригинална фактура.

• Изпълнителят гарантира изпълнението на своите задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора представлява гаранция за срочно и гаранция за качествено изпълнение на договора.

Lire:

В ОП №1, №2, №3, и №4 са прикачени нови Технически предложения, които следва участниците да попълнат.

На стр. 3 т документация прогнозна стойност на поръчката с ДДС да се чете, както следва: " 1 926 426, 00 лв. с ДДС лв. (един милион деветстотин двадесет и шест хиляди четиристотин двадесет и шест лева) с вкл. ДДС".

Участници попълнили технически предложения по ОП №1, №2, №3, и №4, преди настоящото изменение ще се приемат за коректно подадени.

VII.2)Autres informations complémentaires: