Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 185650-2023

28/03/2023    S62

Nederland-Hoofddorp: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2023/S 062-185650

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlemmermeer
Nationaal identificatienummer: 381942865
Postadres: Taurusavenue 100
Plaats: Hoofddorp
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2132 LS
Land: Nederland
Contactpersoon: Linda Willemsen
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Telefoon: +31 9001852
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.haarlemmermeer.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur senior civieltechnisch werkvoorbereider

Referentienummer: IB-7328570
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het gaat om de inhuur van een senior civieltechnisch werkvoorbereider

Inhuurperioden van 3-4-2023 t/m 1-10-2023. Met een optie tot verlenging: 9 x 6 maanden

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 795 600.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

senior civieltechnisch werkvoorbereider

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoofddorp

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

inhuur voor 36 uur p/wk, uitgaande van budget van 70-85 euro per uur.

Inhuur periode 6 mnd + optionele verlenging van 9 x 6 maanden

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
Verklaring:

Er kwamen op deze DAS uitvraag 2 inschrijvingen, waarvan 1 niet aan de geschiktheidseisen voldeed, de ander heeft zich teruggetrokken. Op basis van de regelgeving in de Aanbestedingswet (art. 2.32) is er toen ná de uitvraag DAS systeem, onderhands verder gezocht worden, waarbij de uitvraag( scope, budget, omschrijving etc gelijk is gebleven aan de oorspronkelijke uitvraag).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

P1 senior civieltechnisch werkvoorbereider

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/02/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Schouder aan Schouder
Nationaal identificatienummer: 65479122
Postadres: Oostmaaslaan 37 136
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3063 AN
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 795 600.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 795 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: Info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt aanbestedingen
Plaats: Haarlemmermeer
Land: Nederland
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Internetadres: http://www.haarlemmermeer.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/03/2023