Services - 185663-2023

28/03/2023    S62

Finlande-Helsingin yliopisto: Services d'enseignement supérieur

2023/S 062-185663

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 023-051388)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin yliopisto
Numéro national d'identification: 0313471-7
Adresse postale: Yliopistonkatu 3
Ville: Helsingin yliopisto
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Code postal: 00014
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Satu Lerssi
Courriel: satu.lerssi@helsinki.fi
Téléphone: +358 503826797
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.helsinki.fi/fi

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Psykoterapia koulutuspalvelut

II.1.2)Code CPV principal
80300000 Services d'enseignement supérieur
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Hankinnan kohteena on yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa toteutettavat asetuksen 1120/2010 (2a §) mukaiset psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelmat, joiden laajuus on vähintään 60 op, ja jotka alkavat vuonna 2021, 2022 ja/tai 2023. Koulutusohjelmien keston tulee olla 3-4 vuotta työn ohella suoritettuna.

Tarjottavat koulutusohjelmat voivat edustaa yhtä seuraavista viitekehyksistä:

• Kognitiivinen

• Kognitiivis-analyyttinen

• Kognitiivis-integratiivinen

• Psykoanalyyttinen

• Psykodynaaminen

• Integratiivinen

• Varhaisen vuorovaikutuksen tutkimukseen perustuva

Tarjottavan koulutusohjelman kohderyhmä voi olla joku seuraavista:

• Aikuisten yksilöpsykoterapia

• Aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapia

• Nuorten yksilöpsykoterapia

• Lasten yksilöpsykoterapia

• Lasten ja nuorten yksilöpsykoterapia

• Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

• Pari- ja perhepsykoterapia

• Ryhmäpsykoterapia

Koulutusohjelmalla voi lisäksi olla jokin painotus tai erityissisältö.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/03/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 023-051388

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla internet-osoitteessa
Au lieu de:
Lire:
Numéro de section: I.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sähköisesti osoitteessa
Au lieu de:
Lire:
VII.2)Autres informations complémentaires:

Dynaaminen hankintajärjestelmä kestoa jatketaan.

ilmoituksen osoite URL päivitetty, kun Hanki-palvelu poistuu käytöstä.