Obras - 185709-2020

Submission deadline has been amended by:  448723-2020
22/04/2020    S79

Hungría-Debrecen: Trabajos de construcción de pistas para bicicletas

2020/S 079-185709

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Número de identificación fiscal: EKRSZ_70582176
Dirección postal: Piac utca 20.
Localidad: Debrecen
Código NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Código postal: 4024
País: Hungría
Persona de contacto: Paróczai Bernadett
Correo electrónico: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Teléfono: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.debrecen.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.debrecen.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000321402020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000321402020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kerékpárút építése a Sikló u. - Panoráma út között

Número de referencia: EKR000321402020
II.1.2)Código CPV principal
45233162 Trabajos de construcción de pistas para bicicletas
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Turisztikai kerékpárút fejlesztése a Biczó István-kert (Sikló utca) és a Panoráma út között. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza: 2700,65 méter. A kerékpárút burkolatára hulló csapadékvizek elvezetése a meglévő árokrendszer felhasználásával, rendezésével, jó karba helyezésével kerül megvalósításra.

— A II.1.5) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233221 Trabajos de pintura de la superficie de la calzada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Debrecen, Diószegi út (hrsz: 0605, 0628/47, 0628/23, 0628,102, 0628/17, 0629/4)

II.2.4)Descripción del contrato:

A tervezett kerékpáros létesítmény hossza: 2700,65 méter.

A tervezett aszfalt burkolatú kerékpáros létesítményt teljes hosszon 2,25 méter hasznos szélességgel bal oldali eséssel 4+706,06 – 5+107,48; 5+170,68 – 5+589,54 és 5+609,04 – 7+406,71 km sz. között kétoldalt süllyesztett szegéllyel határolva 0,50-0,50 méter padkával, 5+107,48 – 5+170,68 km sz. között szelvényezés szerinti bal oldalon süllyesztett szegéllyel határolva 0,50 méter stabilizált padkával, szelvényezés szerinti jobb oldalon flórakosár támfallal és burkolt padkával, 5+589,54 – 5+609,04 km sz között szelvényezés szerinti jobb oldalon süllyesztett szegéllyel határolva 0,50 méter padkával, szelvényezés szerinti bal oldalon burkolt padkával kerül kialakításra.

Tervezett pályaszerkezet:

Kerékpárút és burkolt padka esetén:

— 2,5 cm AC-8 kopó aszfaltbeton kopóréteg

— 3,5 cm AC-11 kötő aszfaltbeton kötőréteg

— 35 cm M56 mechanikailag stabilizált alapréteg

— 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg

Padkánál:

— 10 cm M-56 mechanikailag stabilizált padka

— változó vtg. földvisszatöltés

A kerékpárút burkolatára hulló csapadékvizek elvezetése a meglévő árokrendszer felhasználásával, rendezésével, jó karba helyezésével kerül kialakításra.

Főbb vízépítési (csapadékvíz elvezetési) mennyiségi adatok, műszaki mutatószámok:

— Nyílt árok meder- és rézsűburkolat kialakítás betonelemekből: 126 m2

— Csatornaépítés: 26 m

— Vízóraakna beépítése: 2 db

— Nyílt árok meder- és rézsűburkolat kialakítás monolit vb. építéssel: 7 m2

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

A szerződést megerősítő kötbérek és azok mértéke:

— Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 30 %-a, A késedelmi kötbér maximumának elérése esetének jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása az Ajánlatkérő részéről, mely esetben – a késedelmi kötbér helyett – Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít,

— Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 5 %-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít,

— Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 30 %-a,

— Jótállás: min. 36 hónap, melytől ajánlatkérő számára kedvezőbb jótállási idő azonban vállalható. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.

A szerződést megerősítő kötbérek részletes szabályait a további közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki aszfalt burkolatú út és/vagy kerékpárút építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (I/N) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki csapadékvíz-elvezetés kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/Nem) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3. Jótállás vállalt időtartama (hónap, min. 36 hónap, max. 60 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001, Pályázat címe: Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között

II.2.14)Información adicional

— A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés,

— Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor,

— A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő a következőképpen értendő: 12 hónap, a munkaterület átadásától számítva.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: VHR 321.) 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint megadott részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatot ajánlattevő köteles az ajánlata részeként benyújtani (EKR űrlap),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített (műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), összesen minimum 1500 méter hosszúságú út és/vagy kerékpárút építésére és/vagy felújítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.

A fenti követelmény több szerződéssel is teljesíthető.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A projekt megvalósításához Ajánlatkérő „Turisztikai kerékpárút fejlesztése a Biczó István-kert és a Panoráma út között” címen, TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 azonosító számmal pályázatot nyújtott be. A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a beruházás európai uniós támogatásból valósul meg utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint előlegként történő kifizetését.

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlákban és a végszámlában egyenlő összegben köteles elszámolni oly módon, hogy valamennyi számla értékét az igényelt előleg ¼ részével csökkenti.

A karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/05/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/05/2020
Hora local: 14:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

5.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni

6.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

7.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

8.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

9.) Felelősségbiztosítás: Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 10 000 000 Ft/esemény, 20 000 000 Ft/év. Tárgya: építési-szerelési biztosítás. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6)bek.).

11.) Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arány. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1.,2. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti pontozás, 3. részszempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti arányosítás, Ár szempont: a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerinti fordított arányosítás.

12) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 HUF

A befizetés helye: az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP BankNyrt.)

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

A III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

A kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.

Az 1. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. A részszámlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. §-a illetve 32/B. §-a alkalmazandó a kifizetés során.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

– Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)

Kormányrendelet,

– A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,

– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

– A Kbt. 135.§ (2)-(3), (5)-(6) és (11) bekezdései.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/04/2020