Werken - 185721-2020

Submission deadline has been amended by:  298566-2020
22/04/2020    S79

Polen-Kalisz: Wegwerkzaamheden

2020/S 079-185721

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Kalisz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Postadres: ul. Złota 43
Plaats: Kalisz
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 62-800
Land: Polen
Contactpersoon: Donata Gadzinowska
E-mail: zp@mzdik.kalisz.pl
Telefoon: +48 625985200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mzdik.kalisz.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza- etap I

Referentienummer: ZP.271.1.4.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233140 Wegwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza-etap I. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;wzmocnienie istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni;przebudowę skrzyżowań, w tym budowę dwóch rond turbinowych;przebudowę i budowę chodników;budowę ścieżek pieszo-rowerowych;budowę ścieżek rowerowych;przebudowę zjazdów;przebudowę i budowę zatok autobusowych,miejsc postojowych,sieci kanalizacji deszczowej,sieci sanitarnej;usunięcie kolizji z siecią: wodociągową, gazową,teletechniczną,elektroenergetyczną;przebudowę i budowę: oświetlenia ulicznego,sygnalizacji świetlnej;wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu;obsługę geodezyjną,geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą. 3.Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ i dokumentacji projektowej.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233252 Wegdekwerkzaamheden voor straten
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45232451 Afwaterings- en oppervlaktewerkzaamheden
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
45232460 Sanitaire installaties
45231221 Aanleggen van gastoevoerleiding
45231400 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45233294 Plaatsen van wegsignalisatie
45232310 Bouwwerkzaamheden voor telefoonlijnen
34922100 Wegmarkeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL416 Kaliski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejsce prowadzenia robót leży w granicach administracyjnych Miasta Kalisza, jest to pas drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Kubusia Puchatka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza - etap I. Zadanie realizowane w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

2) wzmocnienie istniejącej i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

3) przebudowę skrzyżowań, w tym budowę dwóch rond turbinowych,

4) przebudowę i budowę chodników,

5) budowę ścieżek pieszo-rowerowych,

6) budowę ścieżek rowerowych,

7) przebudowę zjazdów,

8) przebudowę i budowę zatok autobusowych,

9) przebudowę i budowę miejsc postojowych,

10) przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej,

11) przebudowę i budowę sieci sanitarnej,

12) usunięcie kolizji z siecią wodociągową,

13) usunięcie kolizji z siecią gazową,

14) usunięcie kolizji teletechnicznych,

15) usunięcie kolizji elektroenergetycznych,

16) przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,

17) przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej,

18) wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

19) opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającego w trakcie realizacji robót min.:

a) utrzymanie jednokierunkowego lub wahadłowego ruchu pojazdów w ul. Częstochowskiej,

b) utrzymanie jednokierunkowego ruchu w ul. Nowy Świat (na odcinku od Rogatki do ul. Rzemieślniczej,

c) utrzymanie dwukierunkowego ruchu pojazdów w ul. Nowy Świat na odcinku od ul. Rzemieślniczej do Częstochowskiej,

20) obsługę geodezyjną w tym sporządzanie bieżących operatów geodezyjnych służących określaniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą uwzględniającą likwidowane urządzenia oraz zmianę użytków.

2. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę (bez udziału podwykonawców) kluczowych części zamówienia tj. robót bitumicznych w zakresie jezdni.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 5.000.000,00 PLN, które będą polegać na powtórzeniu prac podobnych do tych składających się na zamówienie podstawowe, w szczególności wymienionych w pkt 4.2. SIWZ oraz kosztorysach ofertowych. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie wyżej wymienionych zamówień. Ponadto zamówienia te będą udzielane z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia podstawowego, w oparciu o ceny zawarte w kosztorysach ofertowych, a jeśli nie będzie to możliwe, na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843., zwaną w niniejszym ogłoszeniu „ustawą”, „ustawą Pzp” lub „Pzp"), a w postępowaniu będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPWP.05.01.04-30-0001/20

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 1.000.000,00 PLN.

2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

3. Okres związania ofertą, o którym mowa w IV.2.6) niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia – na wezwanie Zamawiającego – w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 1-7.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów wymienionych wyżej w ppkt 1-7 dotyczących każdego z nich.

6. W przypadku Wykonawców lub innych podmiotów, o których mowa wyżej prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zaświadczenia, o których mowa wyżej w ppkt 2-3 należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich osobna, jak i samej spółki.

7. Z uwagi na ograniczenie związane z ilością wpisywanych znaków w tym punkcie ogłoszenia dalsza część informacji dotyczących składania oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu znajdują się w pkt. III.1.2) niniejszego ogłoszenia w polu "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów".

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10.000.000,00 PLN.

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843., zwaną w niniejszym ogłoszeniu „ustawą”, „ustawą Pzp” lub „Pzp"), a w postępowaniu będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz dodatkowo na podstawie przesłanek, o których mowa w art.art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. III.1. niniejszego ogłoszenia.

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Ponadto w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z tych Wykonawców. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, oprócz swojego JEDZ, również JEDZ podmiotu trzeciego.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.1) niniejszego ogłoszenia.

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca), który określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Eventuele minimumeisen:

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu.

2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III.1.1) 2.1) niniejszego ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem (wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. w pkt. III.1.1) 2.2)-4) niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.1.1) 2.1) niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – patrz wyżej) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

Lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na należytym wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:

— dwóch robót budowlanych z których każda obejmowała: budowę lub przebudowę ulicy/drogi zawierających w swoim zakresie wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości min. 1200 mb. lub o powierzchni min. 7200m2 i wykonanie nawierzchni z elementów betonowych prefabrykowanych o powierzchni min. 4000m2 na drodze min. klasy "Z",

— jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę ulicy/drogi o wartości zrealizowanych prac min. 20.000.000,00 zł netto,

— jednej roboty budowlanej obejmującej budowę kanału deszczowego/sanitarnego o średnicy min. 500 mm i dł. min 1500 mb.,

— jedno zadanie polegające na budowie ronda lub przebudowie skrzyżowania na rondo na drodze min. klasy "Z".

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia i spełniać następujące wymagania:

— Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz doświadczenie w kierowaniu robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie ulicy/drogi obejmujących zakresem wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości min. 1200 mb. lub o powierzchni min. 7200m2 i wykonanie nawierzchni z elementów betonowych prefabrykowanych o powierzchni min. 4000m2 na drodze min. klasy "Z",

— Kierownik robót branży elektrycznej – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,

— Kierownik robót branży sanitarnej (jedna osoba - kierowanie pracami związanymi z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej) – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,

— Kierownik robót branży sanitarnej (jedna osoba – kierowanie pracami związanymi z usunięciem kolizji w zakresie sieci gazowej) –posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,

— Kierownik robót branży telekomunikacyjnej -posiadający uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,

— Kierownik robót branży konstrukcyjnej - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy/robót pod warunkiem łącznego spełniania przez taką osobę wyżej wskazanych wymogów, odpowiednich dla łączonych funkcji.

Ciąg dalszy poniżej.

Eventuele minimumeisen:

Uwaga: Kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według następujących zasad:

a) w przypadku wartości wykonanych robót budowlanych według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania;

b) w przypadku wartości posiadanych środków finansowych / zdolności kredytowej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty na dzień wystawienia dokumentu.

W przypadku, gdy w odpowiednim dniu, o którym mowa wyżej Narodowy Bank Polski nie ogłosił średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed tym dniem.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.1) niniejszego ogłoszenia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego odpowiednich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. III.1.3)1.a)-c) pola "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" niniejszego ogłoszenia w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do niej.

2. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia mian zawarte zostały w treści SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w terminie wskazanym w pkt V.2.7).

2. Zamawiający rozpocznie sesję otwierania złożonych ofert w terminie wskazanym w pkt. IV.2.7) niniejszego ogłoszenia o godz. 12:15 w sali konferencyjnej mieszczącej się na parterze budynku Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu przy ul. Złotej 43 w Kaliszu - pokój nr 102.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie jest jawne i dostępne dla wszystkich.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem http://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej w niniejszym ogłoszeniu "Platformą".

2. Złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu wiąże się z koniecznością posiadania bezpłatnego aktywnego konta Wykonawca na portalu ONEPLACE, dostępnego pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl.

3. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę składa się przed upływem terminu składania ofert wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

5. E-mail podany w pkt I.1) ogłoszenia nie służy do porozumiewania się w niniejszym postępowaniu.

6. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, formy oświadczeń lub dokumentów, w jakiej należy je złożyć i zasad ich przekazywania zawiera SIWZ.

7. Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem, w tym SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl.

8. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

Przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2020