Услуги - 185761-2014

04/06/2014    S106    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Поръчка в областта на контрола на достъпа – обновяване на системи за контрол на достъпа и добавяне на четящи устройства за карти

2014/S 106-185761

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“
plateau de Kirchberg
На вниманието на: Franck Salvador
2925 Люксембург
Люксембург
Телефон: +352 4303-4648
Адрес за електронна поща: cj09_2014@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-3637

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu/

Електронен достъп до информация: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Поръчка в областта на контрола на достъпа – обновяване на системи за контрол на достъпа и добавяне на четящи устройства за карти.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Съд на Европейския съюз, plateau de Kirchberg, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

код NUTS LU000

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Съдът на Европейския съюз (CJEU) е решил да стартира тази покана за участие в търг за обновяване на част от системата за контрол на достъпа, т.е. прехвърляне от настоящата система Mifare в система Desfire, както и инсталиране на допълнителни четящи устройства за карти в различни сгради на Съда на Европейския съюз.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 430 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 6 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Надстройка на инсталациите за контрол на достъпа до протокол Desfire в сгради Anneau и Palais, сграда T, галерията и кули A и B
1)Кратко описание
Понастоящем инсталираната система за контрол на достъпа в Съда на Европейския съюз е система за разчитане на карти от близко разстояние със стандарт Mifare. Съдът желае да подсили нивото на сигурност на своята система и следователно да прехвърли четящите устройства, определени в приложение 6 (ценова листа), до стандарт Desfire. Това прехвърляне представлява 1 партида.
То включва подмяна на съществуващите приблизително 660 четящи устройства Mifare с четящи устройства от същия размер и черен цвят в стандарт Desfire. Трябва да бъдат актуализирани също електронно програмируемите памети само за четене на процесорите, които подкрепят тези четящи устройства и настоящата база данни на софтуера ATS. Това трябва да бъде извършено през деня в прикрито време и след като вратата е стартирана, трябва да бъде завършено преди отиването до друга врата.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

3)Количество или обем
Вж. спецификациите.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 280 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 6 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Вж. спецификациите.
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Инсталиране на ново четящо устройство за карти
1)Кратко описание
Изискват се допълнителни четящи устройства; те трябва да бъдат инсталирани в съответствие както с номера, посочен в приложение 6 (ценова листа), така и с диаграмата, приложена към приложение 7. Диаграмите са приложени с цел информация, за да покажат местоположенията.
Всички допълнителни дърводелски дейности (инсталиране на електронно устройство за отваряне на врати/ключалка/кабелно трасе), пожароограничителна система, демонтиране/повторно монтиране на окачени тавани/подове, актуализиране на диаграмите, трябва да бъдат включени в представянето на цената.
Координирането с инженера по асансьорите (среща, монтиране и пускане в употреба) за полагане на кабели в асансьорни шахти и кабини, както и програмирането на етажите трябва да бъде неразделна част от представянето на цената.
Разходите по програмирането за централизираното управление на сигурността на Съда трябва да бъдат включени в цената. Въпросното управление ще даде възможност да бъдат активирани и деактивирани функциите за сигурност чрез опростени икони и диаграми. Цветът на иконата ще показва веднага състоянието на вратата и ще позволи да бъдат активирани и деактивирани камерите и четящите устройства за карти (например).
Пълен комплект от 3 досиета относно завършените дейности ще бъде предаден при приключването на дейностите на обекта.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

35123400, 35121000, 35123100

3)Количество или обем
Вж. спецификациите.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 150 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 6 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Вж. спецификациите.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Няма.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: вж. спецификациите.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: вж. спецификациите.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
вж. спецификациите.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
CJ09/2014.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 23.7.2014
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.7.2014
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.7.2014 - 09:00

Място:

Съд на Европейския съюз, конферентна зала в най-отдалечената част на сграда Palais, rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23.5.2014