Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 185764-2014

Näytä suppea näkymä

04/06/2014    S106    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Euroopan komission tukeminen uusia osallistujia, merkittäviä kapasiteetin muutoksia ja sulkemista koskevien hakemusten arvioinnissa

2014/S 106-185764

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, ilmastotoimien pääosasto, CLIMA.SRD.2 – talous
Postiosoite: BU 9, 01/05
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Vastaanottaja: markkinoista vastaava työryhmä
Sähköpostiosoite: clima-tenders@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22960008

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=531

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Euroopan komission tukeminen uusia osallistujia, merkittäviä kapasiteetin muutoksia ja sulkemista koskevien hakemusten arvioinnissa
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 12: Arkkitehtipalvelut; tekniset suunnittelupalvelut ja tekniset kokonaispalvelut; kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: ulkopuoliset palvelut.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Päästökauppajärjestelmää koskevassa direktiivissä ja yhdenmukaistetuissa jakoa koskevissa säännöissä asetetaan säännöt päästöoikeuksien maksutta tapahtuvaa jakoa varten ajalle 2013–2020 kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kiinteiden laitosten osalta.
Kolmannella päästökauppakaudella 2013–2020 voidaan myöntää maksuttomia päästöoikeuksia myös uusille laitoksille tai laitoksille, joissa on toteutettu merkittäviä kapasiteetin laajennuksia. Jotta maksuttomia päästöoikeuksia vastaava määrä voidaan myöntää, kyseisten laitosten toimijoiden on jätettävä riippumattomasti tarkistetut tiedot sisältävä hakemus kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä päästöoikeuksien alustava määrä sekä ilmoitettava hakemuksesta ja vastaavasta määrästä komissiolle.
Kolmannen päästökauppakauden aikana toimijoiden on vastaavasti myös tiedotettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille toimintojensa mahdollisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta laitokselle jaettaviin päästöoikeuksiin, kuten merkittävistä kapasiteetin vähennyksistä ja laitoksen toiminnan (osittaisesta) keskeyttämisestä.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

90700000

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Yksi 36 kuukautta kestävä sopimus.
Arvioitu arvo ilman alv:tä:
Vaihteluväli 170 000 ja 200 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 36 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso tarjousasiakirjat. Katso sopimusmallin kohta 1.4.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Katso tarjousasiakirjat. Katso tarjouseritelmien kohdat 1.3 ja 1.4.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Katso tarjousasiakirjat. Katso tarjouseritelmien kohdat 1.1 ja 1.6.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Katso tarjousasiakirjat. Katso tarjouseritelmien kohta 2.3.1.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Katso tarjousasiakirjat. Katso tarjouseritelmien kohta 2.3.2.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
CLIMA.B.2/SER/2014/0013.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29.7.2014 - 14:30

Paikka:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua yksi edustaja jokaiselta tarjoajalta (edustajan on osoitettava henkilöllisyytensä, ja osallistumiseen liittyviä kuluja ei korvata).

Tarjoajia pyydetään ilmoittamaan etukäteen avaustilaisuuteen osallistuvan henkilön nimi (osoitteeseen clima-tenders@ec.europa.eu).

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Varainhoitoasetuksen N:o 966/2012 (annettu 25.10.2012) soveltamissääntöjen 134 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti hankintaviranomainen voi alkuperäisen sopimuksen tekemistä seuraavien kolmen vuoden aikana käyttää poikkeuksellista neuvottelumenettelyä (julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta) sopiakseen lisäpalveluista, jotka ovat samanlaisen, saman hankintaviranomaisen alkuperäisen hankinnan toteuttajaksi valitulle taloudelliselle toimijalle antaman palvelun toistamista (enintään 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta).
Tätä tarjouspyyntöä koskevat tarjouseritelmät ja muut asiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.1 annetusta sähköistä tarjoamista koskevasta internetosoitteesta.
Näitä tarjouseritelmiä voidaan täydentää liitteillä/korjauksilla tai kysymyksillä ja vastauksilla.
Tällaisessa tapauksessa kyseinen tieto julkaistaan viimeistään viisi työpäivää ennen tarjousten jättämisen määräaikaa. Tästä syystä tarjoajia kehotetaan seuraamaan sivua säännöllisesti. Asiakirjat saatetaan näkyville ja ladattaviksi, mutta jos tarjoajat rekisteröityvät tarjouspyyntöön lisäämällä sähköpostiosoitteensa ja luomalla salasanan, niille tiedotetaan automaattisesti kaikista mahdollisesti julkaistavista muutoksista (täydentävät asiakirjat, vastaukset esitettyihin kysymyksiin jne.).
Komissio ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät huomioi kyseisiä lisätietoja ennen tarjouksen jättämistä.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: ecj.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2014