Υπηρεσίες - 185766-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

04/06/2014    S106    Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Πλατφόρμα Climate-ADAPT: νέα εργαλεία και λειτουργίες για την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

2014/S 106-185766

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενικές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος/Δράσης για το Κλίμα, CLIMA SRD.2 — Χρηματοοικονομικά
Ταχ. Διεύθυνση: BU 9, 01/005
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
Υπόψη: Ομάδας αγορών
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: clima-tenders@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22960008

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=529

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Πλατφόρμα Climate-ADAPT: νέα εργαλεία και λειτουργίες για την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 7: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Εκτός έδρας.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση υπηρεσιών προβλέπει την ανάπτυξη νέων εργαλείων και λειτουργιών για τη διαδικτυακή ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (http://climate-adapt.eea.europa.eu/), «Climate-ADAPT», με βάση την τρέχουσα έκδοση της πλατφόρμας.

Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη της ιδέας «υπηρεσιών μίας στάσης», όπως αναφέρεται στη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέσω της ανάπτυξης εργαλείων και της βελτίωσης των τμημάτων που περιέχουν πληροφορίες από διάφορα γεωγραφικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, υποεθνικό). Ειδικότερα, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο υποτμήμα της πλατφόρμας για την ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για την προσαρμογή των αστικών περιοχών («mayors adapt»). Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν λύσεις για την καλύτερη παρουσίαση και αλληλεπίδραση των πληροφοριών σχετικά με τις χώρες και τις περιφέρειες.
Επιπλέον, η σύμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της χρηστικότητας της πλατφόρμας μέσω της ενίσχυσης της φιλικότητας προς τον χρήστη και της δομικής συνοχής της, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών της πλατφόρμας.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

90700000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:

Ενιαία σύμβαση για περίοδο 9 μηνών συν περίοδος εγγύησης 6 μηνών, με εύρος τιμών κυμαινόμενο μεταξύ 130 000 EUR και 150 000 EUR χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των εξόδων μετακίνησης και όλων των λοιπών εξόδων). Σημειώνεται ότι η παρούσα έχει δημοσιευτεί στην προκαταρκτική ανακοίνωση 2014/S 37-060303 της 21.2.2014 με τίτλο «Περαιτέρω ανάπτυξη της Climate-ADAPT (ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή)» και προϋπολογισμό 150 000 EUR.

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 130 000 και 150 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού. Βλέπε άρθρο 1.4 του υποδείγματος σύμβασης.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού. Βλέπε σημεία 1.3 και 1.4 της συγγραφής υποχρεώσεων.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού. Βλέπε σημεία 1.1 και 1.6 της συγγραφής υποχρεώσεων.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού. Βλέπε σημείο 2.3.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στα έγγραφα του διαγωνισμού — Σημείο 2.3.2 της συγγραφής υποχρεώσεων.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
CLIMA.C.3/SER/2014/0012.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκαταρκτικής προκήρυξης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2014/S 37-060303 της 21.2.2014

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
16.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 30.7.2014 - 10:30

Τόπος:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι

Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 εκπρόσωπος για κάθε υποψήφιο (με αποδεικτικό ταυτότητας) μπορεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών (δεν καλύπτονται τυχόν δαπάνες). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη διεύθυνση clima-tenders@ec.europa.eu το ονοματεπώνυμο του παρευρισκόμενου πριν από το άνοιγμα των προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 στοιχείο στ) των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού αριθ. 966/2012 της 25.10.2012, κατά την περίοδο 3 ετών μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να προβεί σε έκτακτη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμπληρωματικές υπηρεσίες (χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης) που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών (έως 50 % της αρχικής αξίας της σύμβασης) με αυτές που έχουν ανατεθεί στον οικονομικό φορέα-ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από την ίδια αναθέτουσα αρχή.
Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συναφή έγγραφα για την παρούσα πρόσκληση μπορούν να καταφορτωθούν από τη σύνδεση ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών που αναφέρεται στο τμήμα I.1:
Η εν λόγω συγγραφή υποχρεώσεων μπορεί να συμπληρωθεί με προσθήκη/διορθωτικό ή «Ερωτήσεις & Απαντήσεις». Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω πληροφορίες θα δημοσιευθούν το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών. Επομένως, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμβουλεύονται τακτικά τον δικτυακό τόπο. Θα είναι δυνατή η προβολή και η καταφόρτωση των εγγράφων, ωστόσο εάν οι υποψήφιοι «εγγραφούν» στην πρόσκληση προσθέτοντας απλά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και έναν κωδικό πρόσβασης, θα ενημερώνονται αυτόματα για όλες τις αλλαγές που τυχόν δημοσιεύονται (συμπληρωματικά έγγραφα, απαντήσεις σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν κ.λπ.).
Η Επιτροπή δεν θα φέρει ευθύνη στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν λάβουν γνώση των συμπληρωματικών πληροφοριών πριν από την υποβολή των προσφορών τους.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
23.5.2014