Teenused - 185766-2014

Kuva koondatud vaade

04/06/2014    S106

Belgia-Brüssel: Climate-ADAPT: uued töövahendid ja funktsioonid ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia arendamiseks

2014/S 106-185766

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, keskkonna peadirektoraat / kliimameetmete peadirektoraat, CLIMA SRD.2 – rahalised vahendid
Postiaadress: BU 9, 01/005
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
Kontaktisik: turgude meeskond
E-post: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960008

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=529

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Keskkond
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Climate-ADAPT: uued töövahendid ja funktsioonid ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia arendamiseks
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 7: Arvutiteenused ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: extra muros.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus

Käesoleva teenuslepinguga nähakse ette uute töövahendite ja funktsioonide välja töötamine veebipõhise Euroopa kliimamuutustega kohanemise platvormi "Climate-ADAPT" (http://climate-adapt.eea.europa.eu/) jaoks, tuginedes platvormi praegusele versioonile.

Projekti eesmärk on töötada välja kõigi teenuste ühe osutaja kontseptsioon, nagu seda on kirjeldatud ELi kliimamuutustega kohanemise strateegias. Selleks töötatakse välja töövahendid ja parandatakse osasid, kus on teave erinevate geograafiliste (riiklik, piirkondlik, kohalik) tasandite kohta. Eelkõige tuleb välja töötada uus platvormi alaosa ELi linnades kliimamuutustega kohanemiseks linnade kohanemisalgatuse ("Mayors adapt") integreerimiseks. Samuti tuleb luua lahendused riikide ja piirkondade teabe parema esitlemise ja kasutamise jaoks.
Lisaks on lepingu eesmärk parandada platvormi kasutatavust, muutes seda lihtsamini kasutatavaks ja struktuuriliselt sidusamaks (sh töötades välja töövahendid platvormi kasutajate ja haldajate paremaks omavaheliseks suhtlemiseks).
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

90700000 Keskkonnateenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:

9 kuud kestev ja 6kuulise garantiiajaga üksikleping, mille fikseeritud hinnavahemik on 130 000 EUR – 150 000 EUR käibemaksuta (sh töötasud, reisi- ja kõik muud kulud). Kandidaatide tähelepanu juhitakse asjaolule, et 21.2.2014 avaldatud eelteates 2014/S 37-060303 oli lepingu nimetus "Platvormi Climate-ADAPT edasine arendamine" ja eelarve 150 000 EUR.

Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 130 000 – 150 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 9 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumisdokumente. Vt lepingu näidise artiklit 1.4.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt pakkumisdokumente. Vt pakkumise iseloomustuse punkte 1.3 ja 1.4.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumisdokumente. Vt pakkumise iseloomustuse punkte 1.1 ja 1.6.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumisdokumente. Vt pakkumise iseloomustuse punkti 2.3.1.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumisdokumente – pakkumise iseloomustuse punkt 2.3.2.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
CLIMA.C.3/SER/2014/0012.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Eelteade

Teate number ELTs: 2014/S 37-060303 , 21.2.2014

IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
16.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 30.7.2014 - 10:30

Pakkumuste avamise koht:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisest võib osa võtta 1 esindaja (isikut tõendava dokumendi alusel) pakkuja kohta (kulusid ei hüvitata). Enne pakkumiste avamist palutakse saata osaleja nimi aadressil clima-tenders@ec.europa.eu

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Finantsmääruse (25.10.2012 määrus (EL, Euratom) nr 966/2012) rakendamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punkti f kohaselt võib hankija 3 aasta jooksul pärast algse lepingu sõlmimist kasutada (hanketeate eelneva avaldamiseta) läbirääkimistega menetlust täiendavate teenuste osutamiseks (kuni 50 % ulatuses algse lepingu maksumusest), mis on samalaadsed algse lepingu sõlminud poolele määratud teenustega.
Pakkumise iseloomustuse ja käesoleva pakkumiskutsega seonduvaid dokumente saab alla laadida portaalist e-tendering, kasutades jaotises I.1 esitatud linki.
Käesolevat pakkumise iseloomustust võidakse täiendada lisaga/parandusega või küsimuste ja vastustega. Sel juhul avaldatakse vastav teave hiljemalt 5 tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Soovitame seega nimetatud veebilehte korrapäraselt külastada. Dokumente saab nimetatud veebilehel näha ja sealt alla laadida. Pakkumiskutsele registreerides (lisades lihtsalt oma e-posti aadressi ja salasõna) aga teavitatakse teid automaatselt kõikidest muudatustest, mida võidakse avaldada (täiendavad dokumendid, vastused esitatud küsimustele jne).
Komisjon ei vastuta selle eest, kui pakkujad ei pane enne oma pakkumiste esitamist täiendavat teavet tähele.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
23.5.2014