Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 185766-2014

Visa förkortad version

04/06/2014    S106

Belgien-Bryssel: Climate-Adapt: nya verktyg och funktioner för att utveckla EU:s strategi för anpassning till klimatförändringar

2014/S 106-185766

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, generaldirektoraten för miljö/klimatpolitik, CLIMA SRD.2 – Ekonomi
Postadress: BU 9, 01/005
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
Att: marknadsgruppen
E-post: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960008

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=529

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Miljö
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Climate-Adapt: nya verktyg och funktioner för att utveckla EU:s strategi för anpassning till klimatförändringar
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 7: Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: externt.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Syftet med detta tjänstekontrakt är att utveckla nya verktyg och funktioner för den webbaserade plattformen ”European Climate Adaptation Platform” (http://climate-adapt.eea.europa.eu/), ”Climate-Adapt”, som bygger på den befintliga versionen av plattformen.

Målet med projektet är att utveckla konceptet om en gemensam kontaktpunkt, i enlighet med EU:s strategi för anpassning till klimatförändringar, genom att utveckla verktyg och förbättra de avsnitt som innehåller information från olika geografiska nivåer (nationell, regional och subnationell). I synnerhet ska ett nytt underavsnitt för plattformen utvecklas för integrationen av EU:s initiativ för urban anpassning (”mayors adapt”), dessutom behöver lösningar för bättre presentation av och interaktion med information om länder och regioner utvecklas.
Målet med kontraktet är att förbättra plattformens användbarhet genom att göra den mer användarvänlig och strukturellt samstämmig, inbegripet utvecklandet av verktyg för att förbättra interaktionen mellan plattformens användare och administratörer.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90700000 Miljötjänster

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:

Enskilt kontrakt för en period på 9 månader och en garantiperiod på 6 månader där prisramen är satt till mellan 130 000 EUR och 150 000 EUR exklusive moms (inklusive avgifter, resor och alla andra kostnader). Observera att detta tidigare har publicerats i förhandsmeddelandet 2014/S 37-060303 av den 21.2.2014 med benämningen ”Vidareutveckling av Climate-ADAPT” med en budget på 150 000 EUR.

Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 130 000 och 150 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 9 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se upphandlingsdokumenten. Se punkt 1.4 i standardkontraktet.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se upphandlingsdokumenten. Se punkterna 1.3 och 1.4 i förfrågningsunderlaget.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten. Se punkterna 1.1 och 1.6 i förfrågningsunderlaget.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se upphandlingsdokumenten. Se punkt 2.3.1 i förfrågningsunderlaget.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se upphandlingsdokumenten – punkt 2.3.2 i förfrågningsunderlaget.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
CLIMA.C.3/SER/2014/0012.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Förhandsmeddelande

Meddelandenummer i EUT: 2014/S 37-060303 av den 21.2.2014

IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
16.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 30.7.2014 - 10:30

Plats:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 företrädare per anbudsgivare (med identitetsbevis) får närvara när anbuden öppnas (inga utgifter återbetalas). Namnet på den person som ska närvara ska anmälas i förväg till clima-tenders@ec.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
I enlighet med artikel 134.1 f i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordning nr 966/2012 av den 25.10.2012 kan den upphandlande myndigheten under de 3 år som följer på tecknandet av det ursprungliga kontraktet använda sig av det särskilda förhandlade förfarandet för ytterligare tjänster (utan föregående publicering av ett upphandlingsmeddelande) som består i en upprepning av liknande tjänster (upp till högst 50 % av det ursprungliga kontraktsvärdet) som anförtrotts den ekonomiska aktör som tilldelats det inledande kontraktet av samma upphandlande myndighet.
Förfrågningsunderlag och handlingar tillhörande denna anbudsinfordran kan laddas ned från den e-upphandlingslänk som anges i punkt I.1.
Detta förfrågningsunderlag kan komma att kompletteras med tillägg/rättelser eller frågor och svar. Om så sker kommer informationen att publiceras senast 5 arbetsdagar före sista datum för inlämning av anbud. Berörda parter uppmanas därför att besöka webbplatsen regelbundet. Handlingarna kommer att vara synliga och nedladdningsbara, men om registrering för anbudsinfordran görs genom en enkel inmatning av e-postadress och ett lösenord kommer information om alla ändringar som kan komma att publiceras (kompletterande handlingar, svar på frågor som ställts etc.) automatiskt att skickas ut.
Kommissionen kommer inte att kunna hållas ansvarig om anbudsgivarna inte uppmärksammar denna ytterligare information innan de lämnar in sina anbud.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23.5.2014