Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 185910-2017

18/05/2017    S95

Belgija-Bruxelles: Haringe u zonama 6.a, 7.b i 7.c: znanstvena procjena identiteta južnih i sjevernih stokova putem genetske i morfometrijske analize

2017/S 095-185910

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Poštanska adresa: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2432
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Haringe u zonama 6.a, 7.b i 7.c: znanstvena procjena identiteta južnih i sjevernih stokova putem genetske i morfometrijske analize

Referentni broj: EASME/EMFF/2017/013.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EASME želi sklopiti ugovor o uslugama za procjenu identiteta stokova haringi u zonama ICES-a 6.a, 7.b i 7.c, putem genetske analize, kako bi se razvili genetski profili sjevernih (zona ICES-a 6.a sjever) i južnih (zona ICES-a 6.a jug, 7.b i 7.c) stokova, koji se mogu koristiti u budućnosti za međusobno razlikovanje 2 stokova čak i tijekom razdoblja miješanja kao što su tijekom ljetnih akustičnih ispitivanja.

Opći cilj ove studije jest pridonijeti postizanju procjene najvećeg održivog prinosa (MSY) i razvoju planova obnove ili upravljanja za stokove haringa u zonama ICES-a 6.a, 7.b i 7.c. Smatra se da se haringe u ovim područjima sastoje od 2 odvojena stoka, ali, zbog nepoznate količine miješanja izvan njihovih odgovarajućih razdoblja mriještenja, dosad nije bilo moguće odrediti odvojene savjete o ulovu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 675 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će se provoditi u prostorima koje je odredio izvoditelj, osim sastanaka koji će se održavati u prostorima EASME-a ili prostorima Europske komisije.

II.2.4)Opis nabave:

EASME želi sklopiti ugovor o uslugama za procjenu identiteta stokova haringi u zonama ICES-a 6.a, 7.b i 7.c, putem genetske analize, kako bi se razvili genetski profili sjevernih (zona ICES-a 6.a sjever) i južnih (zona ICES-a 6.a jug, 7.b i 7.c) stokova, koji se mogu koristiti u budućnosti za međusobno razlikovanje 2 stokova čak i tijekom razdoblja miješanja kao što su tijekom ljetnih akustičnih istraživanja.

Opći cilj ove studije jest pridonijeti postizanju procjene najvećeg održivog prinosa (MSY) i razvoju planova obnove ili upravljanja za stokove haringa u zonama ICES-a 6.a, 7.b i 7.c. Smatra se da se haringe u ovim područjima sastoje od 2 odvojena stoka, ali, zbog nepoznate količine miješanja izvan njihovih odgovarajućih razdoblja mriještenja, dosad nije bilo moguće odrediti odvojene savjete o ulovu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 675 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Provedbena odluka Komisije od 15.12.2016 o donošenju radnog programa za 2017. i odluke o financiranju za provedbu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (C(2016) 8422 završna verzija).
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/06/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/07/2017
Lokalno vrijeme: 10:30

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Telefaks: +35 243032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/05/2017