Diensten - 185911-2017

18/05/2017    S95

Nederland-'s-Gravenhage: Mobieletelefoniediensten

2017/S 095-185911

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eurojust
Postadres: Maanweg 174
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postcode: 2516 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Procurement Sector
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Telefoon: +31 704125649
Fax: +31 704125585
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eurojust.europa.eu/procurement/Pages/procurement-policy-procedure.aspx
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2459
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobieletelefoniediensten.

Referentienummer: 2017/EJ/03/PO.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijving behelst de levering van mobieletelecommunicatiediensten en aanverwante diensten zoals de levering van mobieletelecommunicatieproducten en andere daarmee samenhangende diensten.

De opdracht heeft betrekking op de volgende gebieden:

— mobieletelefoniediensten: bellen (waaronder spraak, voicemail en conference call), aanvullende diensten (met inbegrip van doorverbinden en gespreksdoorgifte), bericht- en multimediadiensten (met inbegrip van sms, EMS en mms),

— diensten inzake mobiel internet: internettoegang, e-mail via internet en internettelefonie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze aanbestedingsprocedure behelst de levering van mobieletelecommunicatiediensten en aanverwante diensten zoals de levering van mobieletelecommunicatieproducten en andere daarmee samenhangende diensten, zoals beschreven in het bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de opdracht zal een initiële looptijd hebben van 24 maanden en wordt automatisch tot maximaal 2 keer verlengd, telkens voor een periode van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/06/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2017
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Eurojust, Saturnusstraat 9, 2516 AD, The Hague, NEDERLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

per inschrijving mag 1 vertegenwoordiger de opening bijwonen. Inschrijvers die hierbij aanwezig willen zijn, moeten vóór de datum en het tijdstip vermeld in de aanbestedingsstukken de naam van hun vertegenwoordiger per e-mail (procurement@eurojust.europa.eu) aan Eurojust doorgeven. Inschrijvers die zich niet tijdig hebben geregistreerd, mogen de opening van de inschrijvingen niet bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle aanbestedingsdocumenten kunnen worden gedownload van de website voor e-tendering (https://etendering.ted.europa.eu).

Hoewel dit alle documenten van de aanbestedingsprocedure zijn, worden inschrijvers uitgenodigd om de website voor e-tendering (https://etendering.ted.europa.eu) regelmatig te raadplegen, omdat hier nadere inlichtingen of verduidelijkingen met betrekking tot deze procedure ter beschikking worden gesteld.

inschrijvingen moeten worden ingediend in een van de officiële talen van de Europese Unie. Aangezien de werktaal van Eurojust het Engels is, zou het bijzonder op prijs worden gesteld als inschrijvingen worden ingediend in het Engels.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Eurojust
Postadres: PO Box 16183
Plaats: The Hague
Postcode: 2500 BD
Land: Nederland
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Internetadres: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/05/2017