Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 185926-2017

18/05/2017    S95

Lucembursko-Lucemburk: EIB - Místní středisko obnovy

2017/S 095-185926

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: 2950
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Oleg Panta
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org
Adresa profilu zadavatele: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1395.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2487
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Místní středisko obnovy.

Spisové číslo: OP-1395.
II.1.2)Hlavní kód CPV
72251000 Obnova po havárii
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropská investiční banka hledá jménem skupiny EIB poskytovatele služeb místního střediska obnovy. V případě, že dojde k (částečnému) výpadku pracovního prostředí banky z jakéhokoliv důvodu, zajistí poskytovatel služeb středisko na obnovení kriticky důležitých obchodních činností. Skupina EIB si vymezila požadavky na různé balíčky služeb. Rámcová dohoda, která má být uzavřena mezi bankou a úspěšným uchazečem, bude mít počáteční dobu trvání 3 let a tuto dobu si banka bude moci prodloužit na vyžádání 3krát, pokaždé o 1 rok. Zahájení poskytování této služby se očekává k 1.10.2017.

Požadavky projektu co do rozsahu, předmětů plnění a technických požadavků jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79993000 Správa staveb a zařízení
79993100 Správa objektů
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Popis zakázky:

Evropská investiční banka hledá jménem skupiny EIB poskytovatele služeb místního střediska obnovy. V případě, že dojde k (částečnému) výpadku pracovního prostředí banky z jakéhokoliv důvodu, zajistí poskytovatel služeb středisko na obnovení kriticky důležitých obchodních činností. Skupina EIB si vymezila požadavky na různé balíčky služeb. Rámcová dohoda, která má být uzavřena mezi bankou a úspěšným uchazečem, bude mít počáteční dobu trvání 3 let a tuto dobu si banka bude moci prodloužit na vyžádání 3krát, pokaždé o 1 rok. Zahájení poskytování této služby se očekává k 1.10.2017.

Požadavky projektu co do rozsahu, předmětů plnění a technických požadavků jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 72
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová dohoda, která má být uzavřena mezi bankou a úspěšným uchazečem, bude mít počáteční dobu trvání 3 let a tuto dobu si banka bude moci prodloužit na vyžádání 3krát, pokaždé o 1 rok.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání: Zřízení střediska obnovy je srovnatelné s pronájmem budovy, u kterého je běžnou praxí mít dobu trvání v délce delší než 4 roky.
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 26/06/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28/06/2017
Místní čas: 14:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Na požádání bude hospodářským subjektům, které podají nabídku, poskytnut písemný zápis z otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/05/2017