Diensten - 185934-2017

18/05/2017    S95

België-Brussel: Raamovereenkomst voor de verlening van diensten op het gebied van evaluatie, effectbeoordeling, controle en tenuitvoerlegging en andere daarmee samenhangende diensten, in verband met gezondheids- en voedselbeleid

2017/S 095-185934

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: SANTE-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea)
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-LEGAL-MATTERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/chafea/index.html
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Plaats: Parma PR
NUTS-code: ITD52 Parma
Land: Italië
E-mail: procurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2157
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verlening van diensten op het gebied van evaluatie, effectbeoordeling, controle en tenuitvoerlegging en andere daarmee samenhangende diensten, in verband met gezondheids- en voedselbeleid.

Referentienummer: SANTE/2016/A1/039.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79419000 Evaluatie-adviesdiensten - QB46 - QB47 - QB48 - DA01
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

DG Gezondheid en Voedselveiligheid schrijft deze oproep tot inschrijving uit met het oog op het sluiten van een meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging ter ondersteuning van de aanbestedende dienst bij de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren voor betere regelgeving, in overeenstemming met de methoden en tools als bedoeld in de richtsnoeren voor betere regelgeving en de toolbox voor betere regelgeving.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gezondheid

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79311300 Analyseren van opiniepeiling
79311410 Economischeffectbeoordeling
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
79313000 Controle van prestaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
NUTS-code: ITD52 Parma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: gezondheidsprogramma.
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voedsel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79311300 Analyseren van opiniepeiling
79311410 Economischeffectbeoordeling
79313000 Controle van prestaties
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
NUTS-code: ITD52 Parma
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: programma Levensmiddelen en diervoeders.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/06/2017
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/06/2017
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid, Breydelstraat 4, B232 5/47, 1040 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/05/2017